Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ+ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
εγκ.44/2004 Ν3232/04


) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΤΕΕ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ή ΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. 

Όπως είναι γνωστό, οι φοιτητές και σπουδαστές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), δημοσίων ή ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και Τεχνολογικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ), οι οποίοι πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ μόνο για τον κίνδυνο ατυχήματος. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές ανέρχονται σε ποσοστό Ι % επί του Τ .Η. της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ισχύει κάθε φορά. 

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά κατά το χρονικό διάστημα της πρακτικής τους άσκησης δεν καλύπτονται για παροχές ασθενείας σε είδος από το δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, άμεσα (φοιτητές κλπ.) ή έμμεσα (από τους γονείς τους), υπάγονται και για τον κλάδο αυτό (παροχών ασθενείας σε είδος - 6,45%) στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. 

Στην περίπτωση αυτή οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο και τον φορέα ή την επιχείρηση απασχόλησης του πρακτικά ασκούμενου κατά την ισχύουσα αναλογία, το δε ποσοστό ασφάλισης ανέρχεται συνολικά σε 7,45% (ασφ/νου 2,15% - εργοδότη 5,30%)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου