ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 79
ΦΕΚ B 68/2015 
19 Ιανουαρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Γ4α/Γ.Π. 3567
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Νοσηλευτών – τριών.
καθήκοντα νοσηλευτών σε pdf       κλικ εδώ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α΄ 129).
β) Του εδαφίου ε της παρ. 2 Α του άρθρου 5 του Ν. 1579/
1985 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του
ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 217) όπως προστέθη−
κε με το άρθρο 22 του Ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα
Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας»
γ) Του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3252/2004 «Σύσταση
Ένωσης Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών Ελλάδας και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 132) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
δ) Του άρθρου 35 του Ν. 4272/2014 «Προσαρμογή στο
εθνικό δίκαιο της εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ…..
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 145).
ε) Του άρθρου 4 του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνι−
κό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38).
στ) Του περ. Ζ του άρθρου 127 του Ν. 4199/2013 «Δημό−
σιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών – Ρυθμι−
στική Αρχή Επιβατών Μεταφορών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 216).
ζ) Του άρθρου 8 του Ν. 3235/2004 «Πρωτοβάθμια Φρο−
ντίδα Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 53).
η) Του άρθρου 17 του Ν. 3106/2003 «αναδιοργάνωση
του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 30).
θ) Του άρθρου 106 του Ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός
και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 123).
ι) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137) όπως
προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α΄
154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 α του
Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
κ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
λ) Του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−
ας» (ΦΕΚ Α΄ 173) όπως ισχύει.
μ) Του Π.δ. 216/2001 «Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντο−
λογίας» (ΦΕΚ Α΄ 167).
ν) Του άρθρου 1 του Π.δ. 351/1989 «Καθορισμός Επαγ−
γελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των τμημάτων
α) Νοσηλευτικής, β) Μαιευτικής, γ) Επισκεπτών και Επι−
σκεπτριών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και
Πρόνοιας και δ) του Τμήματος Διοίκησης μονάδων Υγείας
και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 159).
ξ) Της υπ’ αριθ. Γ6γ 5740/1968 υπουργικής απόφασης
«Περί εγκρίσεως του Κανονισμού καθηκόντων Νοση−
λευτικού προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ
Β΄ 172).
2. Την υπ’ αριθ. 2 απόφαση της 2ης Ολομέλειας/2−7−2014
του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1 απόφαση της 1ης
Ολομέλειας/14−1−2015 ομοία.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της εν λόγω από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των νοσηλευτών –
τριών ορίζονται ως ακολούθως:
Α. 1. Αρμοδιότητες και καθήκοντα με άμεση ευθύνη
του Νοσηλευτή−τριας στην κοινότητα.
1. Η Νοσηλευτική κατ’ οίκον επίσκεψη που περιλαμ−
βάνει:
• Την εφαρμογή νοσηλευτικής διεργασίας.
• Τη λήψη νοσηλευτικού ιστορικού.
• Τη διενέργεια κλινικής εξέτασης (επισκόπηση, ακρό−
αση, ψηλάφηση)
• Τη νοσηλευτική διάγνωση, σύμφωνα με την ισχύ−
ουσα διεθνή ταξινόμηση και τα ισχύοντα νοσηλευτικά
πρωτόκολλα.
• Το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση
της νοσηλευτικής φροντίδας.
2. Η λήψη ΗΚΓ.
3. Η πρόληψη επιπλοκών χρόνιου κλινοστατισμού με
μηχανικά μέσα και με εφαρμογή ασκήσεων.
4. Η περιποίηση και θεραπεία κατακλίσεων.
5. Η περιποίηση στομίας: γαστροστομία, ειλεοστομία,
νηστιδοστομία, κολοστομία και εκπαίδευση του ασθενή.
6. Ο καθετηριασμός περιφερικών αγγείων.
7. Ο καθετηριασμός ουροδόχου κύστης.
8. Η λήψη αίματος για εργαστηριακές εξετάσεις και
διασταύρωση ομάδας αίματος.
9. Η εξέταση αίματος και ούρων για σάκχαρο και
οξόνη με χρήση stick.

10. Η μέτρηση, καταγραφή, αξιολόγηση των Ζωτικών
Σημείων.

11. Η μέτρηση κεντρικής φλεβικής πιέσεως.
12. Η μέτρηση και αξιολόγηση κορεσμού οξυγόνου.
13. Η εφαρμογή κλασσικών θεραπειών πόνου, σύμφωνα
με τα ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα.
14. Η λήψη βιολογικών υλικών για διαγνωστικούς σκο−
πούς.
15. Η βρογχική παροχέτευση.
16. Η ρινοτραχειακή αναρρόφηση με καθετήρα.
17. Η αντιμετώπιση των μεταβολών της θερμοκρασίας
του σώματος.
18. Η περιποίηση τραυμάτων και χειρουργικών τομών.
19. Η κοπή ραμμάτων.
20. Η εκτέλεση δοκιμασιών (ή τεστ) δερμοαντιδράσε−
ων και χορήγηση αντιτετανικού ορού.
21. Η επίδειξη και/ή αξιολόγηση σε έναν ασθενή της
χρήσης σπρέι, νεφελοποιητή, δοσομετρική συσκευή ει−
σπνοής ή συσκευή IPPB.

22. Η περιποίηση τραχειόστομου – ενδοτραχειακού
σωλήνα – βρογχοαναρρόφηση και εφαρμογή πρωτο−
κόλλων για αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων.
23. Η χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς.
24. Η χορήγηση θρομβολυτικών σκευασμάτων σύμ−
φωνα με τα ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά πρω−
τόκολλα.
25. Η χορήγηση τοπικής αναισθησίας σύμφωνα με τα
ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα.
26. Ο καθετηριασμός φλεβικών γραμμών.
27. Η χορήγηση οξυγόνου.
28. Η χορήγηση εντερικής και παρεντερικής διατρο−
φής.
29. Οι πλύσεις ουροδόχου κύστης, οφθαλμών, και συ−
ριγγίων.
30. Καθήκοντα σχολικού νοσηλευτή – τριας όπου προ−
βλέπεται.
31. Ο σχεδιασμός και λήψη μέτρων ασφαλείας για
αποφυγή ατυχημάτων.
32. Η συνταγογράφηση φαρμάκων και αναλώσιμου
υγειονομικού υλικού όπως: Ήπια αναλγητικά – αντιπυ−
ρετικά, βιταμίνες, σίδηρο, φυσιολογικό ορό 0,9%, αντι−
βηχικά σιρόπια, υπακτικά, αντιδιαρροϊκά, αντιεμετικά,
επιδεσμικό υλικό, οξυζενέ, αντισηπτικά διαλείμματα,
επιθέματα, σύριγγες, συσκευές ορού, υλικό καθετηρια−
σμού ουροδόχου κύστης, three way, spray κατακλίσεων
και τραυμάτων.

33. Η συμβουλευτική υποστήριξη ατόμου με ψυχική
διαταραχή και της οικογένειάς του, από τους νοσηλευ−
τές−τριες κατόχους ειδικότητας Νοσηλευτικής Ψυχικής
Υγείας.
2. Αρμοδιότητες και καθήκοντα με άμεση ευθύνη του
Νοσηλευτή−τριας στο νοσοκομείο.
1. H εφαρμογή νοσηλευτικής διεργασίας.
2. Η λήψη νοσηλευτικού ιστορικού.
3. Η διενέργεια κλινικής εξέτασης (επισκόπηση, ακρό−
αση, ψηλάφηση).
4. Η νοσηλευτική διάγνωση, σύμφωνα με την ισχύ−
ουσα διεθνή ταξινόμηση και τα ισχύοντα νοσηλευτικά
πρωτόκολλα.
5. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση της
νοσηλευτικής φροντίδας.
6. Η συμμετοχή στη διαλογή ασθενών (triage) στο
τμήμα επειγόντων περιστατικών (TEΠ).
7. Η πρόληψη και έλεγχος των ενδονοσοκομειακών
λοιμώξεων.
8. Η παροχή ανακουφιστικής−παρηγορητικής φροντίδας.
9. Η εκπαίδευση ασθενούς για αυτοφροντίδα και εκ−
παίδευση οικογενειακών μελών για την συνέχιση φρο−
ντίδας του ασθενούς στο σπίτι, τη συμμόρφωση με τα
θεραπευτικά πρωτόκολλα, τις επιπλοκές των νόσων,
την αντιμετώπιση και φροντίδα αυτών.
10. Η ενημέρωση και εκπαίδευση της οικογένειας σε
δικαιώματα, υποχρεώσεις και διαθέσιμες υπηρεσίες που
αφορούν στον ασθενή.
11. Η εφαρμογή τεχνικών αποκλιμάκωσης της έντασης
και διαχείρισης της ψυχοκινητικής διέγερσης.
12. Η προετοιμασία του ασθενή για την Ηλεκτροσπα−
σμοθεραπεία (ΗΣΘ) και Συμμετοχή στην εφαρμογή της.
13. Η απομόνωση, διαχείριση και δήλωση κρουσμάτων
λοιμωδών − μεταδοτικών νοσημάτων και οιουδήποτε
επικίνδυνου παράγοντα για τη δημόσια υγεία.
14. Η αξιολόγηση − αντιμετώπιση αναγκών υγείας
ατόμων και παραπομπή σε ειδικούς μέσω συστημάτων
τηλε − υγείας.
15. Η λήψη ΗΚΓ.
16. Η πρόληψη επιπλοκών χρόνιου κλινοστατισμού με
μηχανικά μέσα και με εφαρμογή ασκήσεων.
17. Η περιποίηση και θεραπεία κατακλίσεων.
18. Η περιποίηση στομίας: γαστροστομία, ειλεοστομία,
νηστιδοστομία, κολοστομία και εκπαίδευση του ασθενή.
19. Ο καθετηριασμός περιφερικών αγγείων και παρα−
κέντηση Fistula από τους νοσηλευτές που εργάζονται
στις Μονάδες Αιμοκάθαρσης μετά από σχετική εκπαί−
δευση.
20. Ο καθετηριασμός ουροδόχου κύστης.
21. Η διασταύρωση ομάδας αίματος από τους νοση−
λευτές που υπηρετούν στα τμήματα αιμοδοσίας.
22. Η εξέταση αίματος και ούρων για σάκχαρο και
οξόνη με χρήση stick.
23. Η μέτρηση, καταγραφή, αξιολόγηση των Ζωτικών
Σημείων.
24. Η μέτρηση κεντρικής φλεβικής πιέσεως.
25. Η μέτρηση και αξιολόγηση κορεσμού οξυγόνου.
26. Η εφαρμογή κλασσικών θεραπειών πόνου, σύμφωνα
με τα ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα.
27. Η βρογχική παροχέτευση.
28. Η ρινοτραχειακή αναρρόφηση με καθετήρα.
29. Η αντιμετώπιση των μεταβολών της θερμοκρασίας
του σώματος.
30. Η περιποίηση τραυμάτων και χειρουργικών τομών.
31. Η κοπή ραμμάτων.
32. Η εκτέλεση δοκιμασιών (ή τέστ) δερμοαντιδράσε−
ων, και η χορήγηση αντιτετανικού ορού.
33. Η επίδειξη και/ή αξιολόγηση σε έναν ασθενή της
χρήσης σπρέι, νεφελοποιητή, δοσομετρική συσκευή ει−
σπνοής ή συσκευή IPPB.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 869
34. Η εκπαίδευση του ψυχικά ασθενή και της οικογέ−
νειάς του στη συμμόρφωση με τη φαρμακευτική αγωγή
και θεραπεία.
35. Η ΚΑΡΠΑ, η ηλεκτρική ανάταξη, η αντιμετώπιση
καταστάσεων shock, και η εφαρμογή πρωτοκόλλων για
αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων.

36. Η παραπομπή για απλές διαγνωστικές εξετάσεις
από τους νοσηλευτές που εργάζονται στα τμήματα
επειγόντων περιστατικών και εξωτερικών ιατρείων βά−
σει θεραπευτικών νοσηλευτικών πρωτοκόλλων ή κατό−
πιν ιατρικής υπόδειξης.
37. Η περιποίηση τραχειόστομου – ενδοτραχειακού
σωλήνα – βρογχοαναρρόφηση και εφαρμογή πρωτο−
κόλλων για αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων.
38. Η συμβουλευτική υποστήριξη ατόμου με ψυχική δι−
αταραχή και της οικογένειάς του, από τους νοσηλευτές−
τριες κατόχους ειδικότητας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας.
3. Αρμοδιότητες και καθήκοντα Νοσηλευτών−τριών
κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης.
1. Η χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς.
2. Η χορήγηση θρομβολυτικών σκευασμάτων σύμφωνα
με τα ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα.
3. Η χορήγηση στελεχιαίας και τοπικής αναισθησί−
ας σύμφωνα με τα ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά
πρωτόκολλα.
4. Η χορήγηση οξυγόνου.
5. Η ρινογαστρική διασωλήνωση
6. Η χορήγηση εντερικής και παρεντερικής διατροφής
7. Ο συντονισμός μεταμοσχεύσεων από νοσηλευτές
που εργάζονται σε Μονάδες Μεταμόσχευσης Οργάνων
μετά από εκπαίδευσή τους στον Εθνικό Οργανισμό Με−
ταμοσχεύσεων.
8. Η μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Πρόληψη και
αντιμετώπιση επιπλοκών μετά από μετάγγιση αίματος
και παραγώγων.
9. Η διενέργεια περιτοναϊκής κάθαρσης, αιμοκάθαρσης
και εκπαίδευση της οικογένειας και του αρρώστου.
11. Οι πλύσεις ουροδόχου κύστης, οφθαλμών, ώτων,
παραρρινικών κοιλοτήτων, και συριγγίων.
12. Η φροντίδα εγκαυματία ανάλογα με το βαθμό
εγκαύματος.
13. Η εφαρμογή και αφαίρεση δερματικών και σκελε−
τικών έλξεων.
14. Η ακινητοποίηση κατάγματος σε επείγουσες κατα−
στάσεις στα πλαίσια παροχής πρώτων βοηθειών.
15. Η λήψη αίματος για εργαστηριακές εξετάσεις και
καθετηριασμός περιφερικών αγγείων στα ΤΕΠ και τα
Εξωτερικά Ιατρεία.
Β. Ισχύουσες Διατάξεις
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 1 του Π.δ. 351/1989 «Καθορισμός Επαγγελ−
ματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των τμημάτων
α)Νοσηλευτικής, β) Μαιευτικής, γ) Επισκεπτών και Επι−
σκεπτριών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας
και Πρόνοιας και δ) του Τμήματος Διοίκησης μονάδων
Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονο−
μίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ
Α΄ 159) και της υπ’ αριθ. Γ6γ5740/1968 υπουργικής από−
φασης «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού καθηκόντων
νοσηλευτικού προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων»
(ΦΕΚ Β΄ 172), όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ