Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ!! 29/7????


ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011
 
 
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναρτήθηκε σήμερα, 30 Ιουνίου 2011, το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων, με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2011.
Η ανακοστολόγηση αφορά σε 1.200 πρωτότυπα φάρμακα, 3.500 off patent και 7.000 αντίγραφα.

Η απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, αναφέρει:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α)
2. Το Ν.Δ. 96/73 «Περί εμπορίας φαρμακευτικών προϊόντων κλπ», όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 784/78, 1316/83, 1965/91, 1969/91, 2992/02, 3408/05, Ν. 3790/09 και Ν. 3840/2010.
3. Το άρθρο 45 παρ. 12 του Ν. 2992/2002 «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 54/Α/20-3-2002).
4. Το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/23-04-2010).
5. Το άρθρο 69 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/27-6-2011).
6. Το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο 36 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/17-12-2010) περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α.
7. Το Ν.Δ. 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α/07-09-2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9.    Την Α.Δ. 07/2009 (ΦΕΚ 1388/Β/09) «Τροποποίηση και νέα Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14.5.09», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
11. Τα άρθρα 40 και 51 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/31-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
12. Το άρθρο 39 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02-03-2011) περί Μεταφοράς Τμήματος Τιμών Φαρμάκων και Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
13. Το άρθρο 38 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02-03-2011) περί Καθορισμού ποσοστού κέρδους των εμπόρων φαρμακευτικών προϊόντων χονδρικής πώλησης.
14. Το άρθρο 32 του Ν. 1316/1983 περί Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας κλπ.
15. Την Υπουργικής απόφαση υπ’ αριθ. ΔΥ1δ/οικ. 35997/11.4.2011 Συγκρότησης Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.
16. Το από 14.06.2011 Πρακτικό της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.
17. Την αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3δ/οικ.54582/16-5-2011 Απόφαση «Φαρμακευτική Διάταξη Τιμών Φαρμάκων».
18. Την αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3δ/οικ.66084/10-6-11 Απόφαση «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» (ΦΕΚ 1231/Β/14-6-2011).
19. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Καθορίζουμε τις ανώτατες τιμές πώλησης των παρακάτω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως εξής:

Άρθρο 2

Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6,5%.
Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.


Άρθρο 3

Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η ισχύς του αρχίζει την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011.
Για τα αποθέματα των φαρμάκων με παλιές τιμές, που υπάρχουν στις φαρμακαποθήκες, συνεταιρισμούς και φαρμακεία, παρέχεται η δυνατότητα να πωλούνται με τις παλιές τιμές από τις φαρμακαποθήκες, τους συνεταιρισμούς και τα φαρμακεία μέχρι και την Παρασκευή 29/7/2011.
Υπέρβαση των ανωτάτων τιμών που καθορίζονται, διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 136/46 «περί Αγορανομικού Κώδικα» και της ισχύουσας Αγορανομικής Νομοθεσίας.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΥΚΑ ΤΟ 2ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

Το Υπουργείο Υγείας, με βάση τις αρμοδιότητες της τιμολόγησης των φαρμάκων που του ανατέθηκαν από 1η Απριλίου, προέβη σε ανακοστολόγηση όλων των φαρμάκων που έχουν άδεια κυκλοφορίας στην Ελληνική αγορά και εξέδωσε σήμερα 30.6.2011, το 2ο Δελτίο Τιμών φαρμάκων.
Η ανακοστολόγηση αφορά σε 1.200 πρωτότυπα φάρμακα, 3.500 off patent και 7.000 αντίγραφα.
Ο προσδιορισμός των τιμών έγινε σύμφωνα με τον νόμο 3984/2011: τα πρωτότυπα στον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των χωρών της Ευρώπης, στα φάρμακα που έληξαν οι πατέντες (off patent) στο 70% της τιμής του πρωτότυπου και τα αντίγραφα–γενόσημα στο 63% της τιμής του πρωτότυπου.
Το Δελτίο Τιμών αναρτήθηκε στο site του Υπουργείου Υγείας και ισχύει από αύριο 1η Ιουλίου 2011.

Επισυνάπτεται η υπουργική απόφαση και το Δελτίο Τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσηςΔημοσιεύτηκε: 30/06/2011

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας


Μετά από επικοινωνία με την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών,   αλλά και τις υπηρεσίες του ΙΚΑ, και προς αποφυγήν περικοπών, σας εφιστούμε την προσοχή στις συνηθέστερες περιπτώσεις περικοπών:
1/ Δεν αποζημιώνονται:

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ - ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ - Γ.Ε.ΜΗ. (ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΑΦΜ)

Σας κοινοποιούμε από την Ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης την απάντηση στο Ερώτημα για τα συστεγασμένα φαρμακεία και τη μη υποχρέωση εγγραφής στα επιμελητήρια.                               

Ερώτηση 1: Σε περιπτώσεις προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), στο καταστατικό των οποίων δε δηλώνεται εμπορική δραστηριότητα, υφίσταται υποχρέωση εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ;

ΠΦΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΑΥ

Λόγω της απεργίας, η καταβολή των εισφορών ΤΣΑΥ των μονοσυνταξιούχων στις τράπεζες, παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιουλίου.

Δημοσιεύτηκε: 28/06/2011

ΠΦΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώραςΜετά από συνάντηση που είχαμε με τον προϊστάμενο της εκκαθάρισης  δαπανών του ΟΓΑ κ. Κωνσταντίνου, μας ενημέρωσε ότι σε μεγάλο αριθμό συναδέλφων πανελλαδικά, επιστράφηκε η πράσινη συγκεντρωτική κατάσταση, επειδή δεν ήταν σωστά συμπληρωμένη.

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

ΠΦΣ: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 29.6.2011


Προς
Τους φαρμακευτικούς Συλλόγους
Της χώρας


Το Δ. Σ. του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, υλοποιώντας την από 6.6.2011 απόφασή του, προκηρύσσει πανελλαδική απεργία για την Τετάρτη 29.6.2011, ημέρα ψήφισης του μεσοπρόθεσμου προγράμματος.

Την ημέρα αυτή θα ισχύσουν κανονικά οι διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ      ΔΗΜ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δημοσιεύτηκε: 24/06/2011

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

Τέτοια βλέπει ο Λοβέρδος και θέλει να μας κάνει Αμερική

Πηγές : http://nosokomeiolimnou.gr/?p=7590
http://www.newsbomb.gr/ygeia/story/ekdikeitai-toys-ellhnes-o-loberdos

Έκλεψε 1$ για να τον συλλάβουν και να έχει ιατρική φροντίδα
Ένας άντρας από τη Νότια Καρολίνα, έκλεψε από μία τράπεζα 1$ και περίμενε τους αστυνομικούς να τον συλλάβουν, ώστε να πάει φυλακή και να έχει ιατρική ασφάλιση.

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

ΙΚΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ, ΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Επισυνάπτεται η Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Παροχών του ΙΚΑ με θέμα "Κοινοποίηση πίνακα των χορηγουμένων από το ΙΚΑ–ΕΤΑΜ ορθοπεδικών, ορθωτικών ειδών και τεχνητών μελών και παροχή σχετικών οδηγιών για τη χορήγησή τους".

Δημοσιεύτηκε: 21/06/2011

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Διάθεση φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος REVLIMID πηγη fskilkis.gr


ΙΚΑ: Διάθεση φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος REVLIMIDΘέμα: «Διάθεση φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος REVLIMID»  Αριθ. Πρωτ. Γ55/848  09-06-2011
Σχετικά:
1. Έγγραφό μας με αριθμ. πρωτ. Γ55/703/24.06.2009
2. Έγγραφό μας με αριθμ. πρωτ. Γ55/731/22.01.2010
3. Έγγραφό μας με αριθμ. πρωτ. Γ55/766/10.05.2010
4. Έγγραφό μας με αριθμ. πρωτ. Γ55/832/14-03-2010
5. Έγγραφό μας με αριθμ. πρωτ. Γ55/675/21-01-2009
Ο τρόπος διάθεσης του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος REVLIMID (δραστική ουσία: lenalidomide) τροποποιήθηκε (απόφαση 17163/8-3-2011 του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων η οποία επανακοινοποιήθηκε στις 18-04-2011) ως εξής:
«χρησιμοποιείται για το πολλαπλούν μυέλωμα τ

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β'
Αθήνα, 3/6/2011
Αρ. Πρωτ.: Φ.42000/οικ.13661/1658


ΘΕΜΑ: Κατάλογος Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ.)
ΣΧΕΤ.: Η αριθ. Φ.42000/12273/1495/26-5-2011 εγκύκλιός μας


Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής εγκυκλίου μας, με την οποία σας κοινοποιήσαμε τον αναφερόμενο κατάλογο των φαρμακευτικών προϊόντων για τη χορήγηση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή, εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα:
1. Η LEVOCARNITINE αποζημιώνεται με την ύπαρξη ιατρικής συνταγής για τις περιπτώσεις ασθενών με τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας υπό αιμοκάθαρση και παιδιών ηλικίας κάτω των 12 ετών με τεκμηριωμένη ανεπάρκεια L-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ.
2. Τα υποκατάστατα δακρύων αποζημιώνονται μόνο όταν υπάρχει ιατρική συνταγή για την ένδειξη "ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJOGREN".
Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών σας, διοικητικών και υγειονομικών, καθώς και των συνεργαζόμενων με οποιαδήποτε σχέση με τον φορέα σας ιατρών - ελεγκτών ιατρών - φαρμακοποιών, και την πιστή εφαρμογή των παραπάνω.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

ΠΦΣ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση του Ανδρέα Λοβέρδου, για τις "Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων", με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥΓ3δ/οικ. 66084/10.6.2011, η οποία έχει ισχύ από τις 10 Ιουνίου 2011.
Στο άρθρο 2 της Υ.Α. γίνεται αναφορά στα ποσοστά κέρδους, αναφέροντας τα εξής:
"1. Για τους φαρμακεμπόρους, το ποσοστό μικτού κέρδους καθορίζεται σε 5,4% επί της καθαρής τιμής για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα και σε 7,8% για τα ΜΗΣΥΦΑ.
2. Για τα φαρμακεία, το ποσοστό μικτού κέρδους είναι 35% και υπολογίζεται επί της χονδρικής τιμής.
3. Ειδικά για τα φάρμακα της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, το ποσοστό μικτού κέρδους για τους φαρμακεμπόρους είναι 2,5% επί της νοσοκομειακής τιμής και επί της τιμής που προκύπτει 18% για τα φαρμακεία."

Επισυνάπτεται το αρχείο της υπουργικής απόφασης.
  


Δημοσιεύτηκε: 15/06/2011

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΦΠΑ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ?

Αύξηση των τελών κυκλοφορίας, αύξηση της φορολογίας σε σκάφη και πολυτελή Ι.Χ. αυτοκίνητα, ειδικός φόρος κατανάλωσης στα μη αλκοολούχα ποτά και στο φυσικό αέριο, καθώς και αύξηση του φόρου στα τσιγάρα προβλέπει το Νέο Μνημόνιο

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Διευκρινίσεις που αφορούν σε έγγραφο του ΙΚΑ-EΤΑΜ»                


                         ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
        ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
             ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16, 10241-ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Τηλ.: 210-5213663,5213669
Aριθ. FAX: 210-5221649

                                 

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2011


Αριθ. Πρωτ. Π60/56

ΠΡΟΣ
Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου
118 54 Αθήνα

Θέμα: «Διευκρινίσεις που αφορούν σε έγγραφο του ΙΚΑ-EΤΑΜ»

Σχετικά:
1.      Επιστολή ΠΦΣ με αριθμό πρωτοκόλλου 3592/30-05-2011
2.      Έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου Γ55/846/27-05-2011

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Πώς θα γίνει η μείωση 1 δισ. στη φαρμακευτική δαπάνη(iatronet.gr)


"ΤΙ ΛΕΕΙ??????"

Θερμό αναμένεται το καλοκαίρι στον τομέα του φαρμάκου.
Το υπουργείο Υγείας προωθεί σειρά μέτρων, τα οποία θα οδηγήσουν φέτος σε μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 1,039 δισεκατομμύριο.
Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται η διεύρυνση της λίστας των 89 ακριβών φαρμάκων, η μείωση των τιμών στα γενόσημα και η άρση του πλαφόν, η οποία είχε θεσπιστεί πέρυσι με την οριζόντια μείωση των τιμών.

ΙΚΑ: Σχετικά με τη χορήγηση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος VIREAD (Tenofovir Disoproxil Fumarate)

Αθήνα, 27 Μαΐου 2011
Αριθ. Πρωτ. Γ55/845

Σχετικά:
1. Έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου Γ55/783/14-07-2010
2. Έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου Γ55/791/11-08-2010

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας σας υπενθυμίζουμε ότι το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα Viread διατίθεται από τα ιδιωτικά φαρμακεία μόνο όταν χορηγείται για τη θεραπεία της λοίμωξης από τον ιό της Ηπατίτιδας Β.