Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΦΠΑ KAI ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ


ΠΡΟΣΟΧΗ . ΑΥΡΙΟ ΠΡΩΤΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ. ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΕ ΝΑ ΠΑΤΕ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΑΣ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ, ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ, ΣΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΜΑΣΤΟΡΑ
EINAI ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/05/2016 ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ 23% ΣΤΑ ΛΑΝΣΕΤ!

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Νομική υπηρεσία ΦΣΑ: Γνωμοδότηση επί της ΚΥΑ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ – ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ»


H παρούσα συνοπτική ανάλυση αποσκοπεί στην εύληπτη παρουσίαση των βασικών σημείων της ΚΥΑ, όπως αυτά έγιναν αντιληπτά κατά την παρουσία μου στη Νομοθετική Επιτροπή του ΥΥ και όχι στην ανάλωσή μου επί φιλοσοφικών προβληματισμών.  

Με την ΚΥΑ Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277/20.5.2016 αποκρυσταλλώνεται το πλαίσιο για την ίδρυση και τον τρόπο λειτουργίας των φαρμακείων στην Ελλάδα.Βασικός πυρήνας της είναι η δυνατότητα απόκτησης άδειας ίδρυσης φαρμακείου, εκτός από φαρμακοποιούς κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, και σε φυσικά πρόσωπα πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ. (άρθρο 2 παρ. 1)
Η νέα ΚΥΑ κατ’ ουσίαν επαναλαμβάνει, αλλά ταυτόχρονα εμπλουτίζει τις διατάξεις των προγενέστερων συναφών ΚΥΑ με αριθ. 82829/2015 και 6915/2016, τις οποίες ρητώς καταργεί (άρθρο 3)[1].

Ειδικότερα, εισάγει τις εξής καινοτομίες[2]:

Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Νέα απόφαση για "Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου"

Κ.Υ.Α. αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277/ 20.5.2016 Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου(Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου) 
 
Αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277 (ΦΕΚ Β' 1445/23-05-2016) 
 
 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΓΕΙΑΣ 
 
 Έχοντας υπόψη: 
 
 
1. Τις διατάξεις: 
Α) Του άρθρου 21 παρ. 3 του ισχύοντος Συντάγματος. 
Β) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2 και 3 και του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α' 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Α' 70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α' 101). 
Γ) Των άρθρων 49 και 52 παρ. 1 της Συνθήκης της ΣΛΕΕ. 
Δ) Του άρθρου 2 υποπαράγραφος Δ12 του Ν. 4336/ 2015 (ΦΕΚ Α' 94). 
Ε) Τις αποφάσεις της Ολομέλειας Δ.Ε.Κ. (C—171/07 και C-172/07) και (C-570/07 και C-571/07). 
ΣΤ) Του άρθρου 4 περ. στ' του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α' 63). Ζ) Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98). Η) του Ν. 4281/2014 (Α' 160) 
Ι) Του άρθρου 45 της υπ' αριθμ. 2005/36/ΕΚ Οδηγίας (Π.δ. 38/2010, ΦΕΚ Α' 78). 
ΙΑ) Του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 76/Α/2000), όπως ισχύει. 
IB) Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Β' 116) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
ΙΓ) Την υπ' αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829/29.10.2015 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2330), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ. 6915/28.1.2016 (ΦΕΚ Β' 138) κοινή υπουργική απόφαση. 
ΙΔ) Του Ν. 1963/1991 (Α' 138). ΙΕ) Του Ν.4336/2015 (Α' 94). 
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Σχετική η με αριθμ. Β1α/οικ.35801/19- 5-2016 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 
 
Άρθρο 1 
Σκοπός 
 
Με την παρούσα υπουργική απόφαση θεσπίζονται νέες διατάξεις που καθορίζουν την ίδρυση και λειτουργία των φαρμακείων στην Ελλάδα, την αρμόδια υπηρεσία χορήγησης, την διοικητική περιφέρεια ισχύος της άδειας και τα προσόντα των αιτούμενων τις άδειες, φαρμακοποιών (γυναικών ή ανδρών) ή άλλων φυσικών προσώπων. 
 
Άρθρο 2 
Ρυθμίσεις για τις άδειες φαρμακείων 
 

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

Παγκόσμια Ημέρα Κοιλιοκάκης: Η έγκαιρη διάγνωση το κλειδί για την αντιμετώπιση της νόσου

Παγκόσμια Ημέρα Κοιλιοκάκης: Η έγκαιρη διάγνωση το κλειδί για την αντιμετώπιση της νόσου

Η σωστή και έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αποτελεί το κλειδί για την αντιμετώπιση της Κοιλιοκάκης, επισημαίνει το Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής (ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.) με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Κοιλιοκάκης, όπως έχει οριστεί η 16η Μαΐου. 
  
Όπως αναφέρει, η κοιλιοκάκη είναι μία αυτοάνοση πάθηση που πυροδοτείται από τη γλουτένη σε γενετικά προδιαθετιμένα άτομα. Η γλουτένη που υπάρχει στο σιτάρι, το κριθάρι, τη βρώμη και τη σίκαλη, προκαλεί σε αυτά τα άτομα καταστροφή των απορροφητικών λαχνών του λεπτού εντέρου, με αποτέλεσμα ο οργανισμός τους να μην μπορεί να απορροφήσει τις απαραίτητες για τη λειτουργία του ουσίες.


  
Αν και η κοιλιοκάκη θεωρείτο σχετικά σπάνια νόσος, τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη ευαίσθητων βιοδεικτών, δηλαδή των αντισωμάτων έναντι του ενδομυσίου και των αντισωμάτων έναντι της ιστικής τρανσγλουταμινάσης, και κυρίως με την γαστροδωδεκαδακτυλοσκόπηση με λήψη βιοψιών από το δωδεκαδάκτυλο, η συχνότητά της μπορεί να αγγίζει παγκόσμια ακόμα και το 1% του πληθυσμού.