ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ


Θέμα: «Ρυθμίσεις διάθεσης και χορήγησης των φαρμακευτικών προϊόντων της παρ. 2 άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
Σύμφωνα λοιπόν με τις πιο πρόσφατης ισχύος οδηγίες έχουμε:

 

 

 • ΦΥΚ είναι όλα τα φάρμακα που βρίσκονται μέσα στις 3 στήλες του πίνακά μας, στη στήλη μας "ΦΥΚ/Φάρμακα ΕΟΠΥΥ/Εξωσωματικές/ΧΝΑ", η οποία βρίσκεται πάντα στην αρχική σελίδα στη γραμμή γρήγορων ενημερώσεών μας. Ενα πανάκριβο φάρμακο δεν είναι αυτόματα ΦΥΚ, αν δεν είναι στις 3 στήλες μας.
 • τουναντίον αυτόματα μία συνταγή που περιέχει ΦΥΚ σημαίνει ότι η συνταγή πρέπει να συνοδεύεται απόγνωμάτευση ειδικού Ιατρού, η οποία πιστοποιεί την ανάγκη χορήγησης του φαρμάκου για τη συνέχιση της θεραπείας του ασθενούς στο σπίτι (ή έστω η γνωμάτευση να περιέχει τα περισσότερα από αυτά). Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που παίρνει το φάρμακο από τα ιδιωτικά φαρμακεία
 • Αν ένα ΦΥΚ είναι και νοσοκομειακό (μπλε κουπόνι), τότε η χρήση του γνωματεύεται μόνο από ειδικό Ιατρό δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιωτικής κλινικής -με φυσικά τις απαραίτητες σφραγίδες πιστοποίησης αυτής του της ιδιότητας (δείτε ΕΔΩ)
 • οι ιατρικές γνωματεύσεις ισχύουν για όσο καιρό αυτές αναγράφουν ότι χρειάζεται το φάρμακο ο ασθενής και -σύμφωνα με το  Ν.4250/2014-  δεν χρειάζονται πλέον επικυρωμένα αντίγραφα ιατρικών γνωματεύσεων (αν είναι από κρατικά νοσοκομεία) σε κάθε συνταγή, απλά μια φωτοτυπία και πιστοποίηση της αυθεντικότητας από τον ίδιο το φαρμακοποιό με μια απλή φράση: "ακριβές αντίγραφο", καθώς και σφραγίδα-υπογραφή
 • τα ΦΥΚ που έχουμε με πράσινο χρώμα στις στήλες μας (καθώς και τα υπόλοιπα φάρμακα που δεν είναι ΦΥΚ και γι' αυτό τα έχουμε στο κάτω μέρος και έξω από τις στήλες μας) χρειάζονται να έχουν γνωμάτευση από την Ειδική Επιτροπή του ΕΟΠΥΥ. Τη διαδικασία την έχουμε, καθαρά ενημερωτικά, στην βασική μας στήλη και ισχύουν τα ίδια με τις γνωματεύσεις
 • τα ΦΥΚ που έχουμε με ροζ χρώμα στις στήλες μας είναι φάρμακα για εξωσωματική τα οποία ο ΕΟΠΥΥ επέλεξε να χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία του χωρίς εξαιρέσεις
 • υπάρχουν και άλλα φάρμακα με περιορισμό διάθεσης μόνο από νοσοκομεία ή φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ χωρίςνα είναι ΦΥΚ, τα έχουμε όλα στη στήλη μας, καθώς και φάρμακα που χορηγούνται και από φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (χωρίς συμμετοχή) και από ιδιωτικά (με συμμετοχή)

Οι στήλες μας διαχωρίζουν τα ΦΥΚ ανάλογα με τον τρόπο διάθεσής τους, που είναι και το σημαντικότερο να ξέρουν οι Φαρμακοποιοί, και αυτός είναι:

 • τα φάρμακα της στήλης 1 χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο από τα δημόσια Νοσοκομεία! Αν αυτά αδυνατούν τότε βάζουν "στερείται" και οι ασθενείς απευθύνονται μόνο στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ αν και αυτό πρόσφατα έχει απαγορευθεί ρητά! Επίσης έχει απαγορευθεί ρητώς να μπαίνει στερείται του ΕΟΠΥΥ ώστε να οδηγηθούν στα ιδιωτικά φαρμακεία!
 • τα φάρμακα της στήλης 2 περιέχουν τα ΦΥΚ των οποίων ο τρόπος διάθεσης επιλέγεται από την εταιρία παρασκευής τους. Τα ΦΥΚ αυτά διατίθενται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και από τα ιδιωτικά φαρμακεία -αν η εταιρία το επιλέξει- και άρα τα φάρμακα από τη στήλη 2 που δίνουμε διατίθενται στην αποθήκη μας ή κατευθείαν από την εταιρία
 •  τα φάρμακα της στήλης 3 περιέχουν τα ΦΥΚ που διατίθενται από τα ιδιωτικά φαρμακεία κανονικά με μόνο τις πάγιες ή και όπου χρειάζονται ειδικές προϋποθέσεις που περιγράψαμε πιο πάνω
 • τα φάρμακα της στήλης 4 περιέχουν φάρμακα που έχουν δεσμευθεί από τον ΕΟΠΥΥ να δίνονται μόνο από τα φαρμακεία του αν και δεν είναι ΦΥΚ
  
   
Με το συνδυασμό λοιπόν των πληροφοριών του πρόγράμματός μας, τη διασταύρωση του φαρμάκου με τις στήλες μας και ένα τηλεφωνάκι στην αποθήκη μας για τη διάθεση ή όχι ενός ΦΥΚ της στήλης 2 που θέλουμε, έχουμε απολύτως σίγουρη και ασφαλή την εκτέλεση της συνταγής μας!

Κι ένα τελευταίο:


 • Δεν δίνουμε ΦΥΚ με τιμή άνω των 3.000€!!!
 • Δείτε το ποσοστό κέρδους των ΦΥΚ ΕΔΩ

 07/07/2015


..................

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τα φαρμακευτικά προϊόντα της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, ανεξάρτητα από το δίκτυο χορήγησης τους, αποζημιώνονται πλήρως από τους ασφαλιστικούς φορείς και διατίθενται στους ασθενείς χωρίς συμμετοχή. Ο ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία προμηθεύονται τα συγκεκριμένα προϊόντα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε νοσοκομειακή τιμή μείον 6,5%. Ειδικά για τα φάρμακα νέων δραστικών ισχύει επιπρόσθετη έκπτωση 5% για ένα έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

2. Από την επόμενη ανατιμολόγηση τα άνω φάρμακα δύναται να χορηγούνται και από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Στην περίπτωση αυτή οι Κάτοχοι Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) υπόκεινται στα ίδια rebates όγκου και εισαγωγής στον Θετικό Κατάλογο, που υπόκεινται τα υπόλοιπα φάρμακα που χορηγούνται δια μέσου των ιδιωτικών φαρμακείων. Ειδικά για τα φάρμακα νέων δραστικών ισχύει επιπρόσθετη έκπτωση 5% για ένα έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Για τα φάρμακα αυτά δεν εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τα rebates και τις εκπτώσεις των φαρμακείων. 

3. Τα συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα πωλούνται απο τους ΚΑΚ σε τιμή παραγωγού (ex factory) προς τους χονδρεμπόρους. Για τους φαρμακέμπορους το ποσοστό μικτού κέρδους (mark up) καθορίζεται ως 1,5% επί της τιμής παραγωγού των φαρμάκων. Το ποσοστό μικτού κέρδους (mark up) των φαρμακείων καθορίζεται σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα επί της χονδρικής τιμής των φαρμάκων αυτών.

Τιμή Χονδρεμπόρου  
Ποσοστό Μικτού Κέρδους (mark up)  Φαρμακείου
0-100
32.40%
100-150
28.00%
150-200
23.00%
200,01-300
16.00%
300,01-400
12.00%
400,01-500
9.00%
500,01-600
8.00%
600,01-700
7.00%
700,01-800
6.50%
800,01-900
6.00%
900,01-1000
5.50%
1000,01-1250
5.00%
1250,01-1500
4.25%
1500,01-1750
3.75%
1750,01-2000
3.25%
2000,01-2250
3.00%
2250,01-2500
2.75%
2500,01-2750
2.50%
2750,01-3000
2.25%
3000,01-3500
2.00%
3500,01-4000
1.75%

4. Στις περιπτώσεις αυτές οι ΚΑΚ διατηρούν την δυνατότητα, εφόσον το αποφασίσουν, να διαθέτουν τα φάρμακα αυτά από ιδιωτικά φαρμακεία μόνον σε περιπτώσεις ασθενών 
που έχουν ενταχθεί σε μητρώα (registries). Στα μητρώα αυτά θα πρέπει οι ασθενείς να χαρακτηρίζονται από έναν μοναδικό κωδικό και θα πρέπει να υπάρχει μηχανισμός εξακρίβωσης ότι ο ασθενής έχει όντως λάβει την θεραπεία. Οι KAK θα δηλώνουν στις περιπτώσεις αυτές με επίσημη επιστολή προς το ΕΟΦ την οδό διανομής των προϊόντων της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 που επιλέγουν, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια της εσωτερικής αγοράς και η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών με σοβαρές ασθένειες.
5. Όταν για φάρμακα του συγκεκριμένου καταλόγου λήξει η περίοδος προστασίας και υπάρχουν γενόσημα, δύναται να καταταγούν σε clusters απο την αρμόδια Επιτροπή Θετικού Καταλόγου, με εξαίρεση τα βιολογικά και τα προϊόντα στενού θεραπευτικού εύρους. Εναλλακτικά και επιπρόσθετα, είτε ο ΕΟΠΥΥ δια μέσου των αρμοδίων οργάνων του, είτε η αρμόδια Επιτροπή Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης δύναται να θέσουν ειδικά κριτήρια χρήσης τους, όπως η υποχρεωτική έναρξη των νέων ασθενών στο γενόσημο ή στο φθηνότερο φάρμακο.
6. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να προεγκρίνει τη χρήση των συγκεκριμένων φαρμάκων με υψηλό κόστος κτήσης ή υψηλό ετήσιο κόστος θεραπείας, δια μέσου των επιτροπών του και να τα διαθέτει μέσω των φαρμακείων του. Εφόσον οι επιτροπές του ΕΟΠΠΥ προεγκρίνουν την χρήση ενός συγκεκριμένου φαρμάκου, αυτό θα πρέπει να ισχύει για το σύνολο των φαρμάκων της κατηγορίας. Για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να αναπτύξει ηλεκτρονικό σύστημα έγκρισης της χρήσης των φαρμάκων αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος από τον θεράποντα ιατρό.
7. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να αποφασίζει την προέγκριση της χρήσης ή την αγορά και χορήγηση από τα φαρμακεία του, φαρμάκων υψηλού κόστους θεραπείας που δεν εντάσσονται απαραίτητα στην παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010. Επιπλέον ο ΕΟΠΥΥ δύναται να αποφασίζει την αποκλειστική διάθεση φαρμάκων πολύ υψηλού κόστους θεραπείας ή σπανίων παθήσεων (ορφανά) από τα φαρμακεία του.
8. Ορίζεται ως ανώτατο όριο εκτέλεσης συνταγών των άνω φαρμάκων από τα ιδιωτικά φαρμακεία, το ποσόν των 20.000 Ευρώ ανά μία άδεια λειτουργίας φαρμακείου ανά μήνα. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


 1 συνημμένο |   Κατηγορία: ΕνημέρωσηΔημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 235/Β/7.2.2013) ο αναθεωρημένος και συμπληρωμένος κατάλογος των φαρμάκων υψηλού κόστους.
Η νέα λίστα περιλαμβάνει 233 φάρμακα από τα οποία τα 19 χορηγούνται από νοσοκομεία, φαρμακεία ΕΟΠΥΥ και ιδιωτικά φαρμακεία.
Για να δείτε τη νέα λίστα, πατήστε εδώ.
Για να δείτε τον σχετικό πίνακα, πατήστε εδώ.
Δείτε ποια ΦΥΚ:

 • δίνονται από Νοσοκομείο (άρα από μας με στερείται από Νοσοκομείο)
 • από Νοσοκομείο και ΕΟΠΥΥ (άρα από μας με στερείται από ΕΟΠΥΥ)
 • χωρίς στερείται από εμάς κανονικά
 • τα δεσμευμένα φάρμακα (με στερείται από ΕΟΠΥΥ) 
 • με * όσα θέλουν έγκριση επιτροπής
   ΦΥΚ με στερείται από ΝοσοκομείοΦΥΚ με στερείται από ΕΟΠΥΥΦΥΚ χωρίς στερείταιΦάρμακα ΕΟΠΥΥ
   ABRAXANEABSEAMEDCELLCEPTALTERMON
   AclastaAdvagrafCERTICANATRYN
   AdriblastinaAFINITORFORSTEO *BONDRONAT
   ALDURAZYMEARANESPGENEFADRONEBOTOX *
   ALIMTAAVONEXLYSODRENBRAVELLE
   ARZERRABARACLUDEMITOXANDYSPORT *
   ATRIANCEBETAFERONMYCOFENERBITUX
   AVASTINBINOCRITMYCOFENOLATEGONAL-F
   AxoplanBONDRONAT tblMYFENAXILOMEDIN
   BERINERTBRAMITOBMYFETILINTRAGLOBIN-F
   BeromunCAYSTON *MYFORTICLUVERIS
   BiotaxelCIMZIANOVANTRONEMENOGON
   BiotecanCOPAXONEPREOTACT *MENOPUR
   BONDRONAT injCOPEGUSPULMOZYMEMERIONAL
   BRINAVESSDUODOPARAPAMUNENOXAFIL
   BUSILVEX *ENBRELRENVELAORGARAN
   CaelyxEPORATIOSEBIVOPENTACARINAT
   CamptoEPREXXAGRIDPERGOVERIS
   CARDIOXANEXJADE
   PROLEUKIN
   CedolEXTAVIA
   PUREGON
   CEREZYME *FERRIPROX
   SIMDAX
   DocetaxelFIRAZYR
   TALINAC
   DoxiprolFLUDARA  tbl
   TARGOCID
   Doxorubicin/EbeweGILENYA
   TARGOPLANIN
   DoxorubinGLIVEK
   THYROGEN
   DoxotilGRANOCYTE
   UFT
   ELAPRASE *GRANULOKINE
   VALCYTE
   ELOXATINHEPSERA
   VERSATIS IFET
   EthyolHUMIRA
   VFEND
   EVOLTRA *Hycamptin   tbl
   WELLVONE
   FABRAZYME *ILARIS *
   ZAVEDOS
   FLEBOGAMMA DIFIRESSA
   ZYVOXID
   FLUDARA (iv-inj)KEPIVANCE *
   FLUDARABINKINERET

   FOSCANKUVAN

   GAMINEXLITAK

   GAMMAGARDLUCENTIS *

   GliadelMACUGEN *

   GLIOLANMIRCERA

   HEPATECT CPMOZOBIL

   HerceptinNEORECORMON

   Hycamptin (iv-inj)NEULASTA

   IG VENANEXAVAR

   INTRATECTNIVESTIM

   IrinocanNPLATE

   IrinotecanPANRETIN

   IritecPEGASΥS

   JAVLORPEGINTRON

   KIOVIGPrograf

   LeustatinRapilysin

   MabtheraREBETOL

   MEGALOTECTREBIF

   MEPACTREMICADE

   MIZANTRONEREMODULIN *

   MuphoranRETACRIT

   MyocetREVATIO

   MYOZYME *REVLIMID

   NavelbineREVOLADE

   OCTAGAMRIBAVIRIN

   ORENCIA POWDERRILUTEK

   OvapacSANDOSTATIN

   OxaliplatinSIKLOS

   OxaliprolSIMPONI

   OxaltinaSimulect

   PaclitaxelSOMATULINE

   PaclitaxinSOMAVERT

   PaclitolSPRYCEL *

   PaclixelSTELARA

   PataxelSUBCUVIA

   PaxeneSUTENT 

   Paxene PaclitaxelSYNAGIS *

   PaxitalTARCEVA  

   PENTAGLOBINTARGRETIN

   PEYONATASIGNA *

   PHOTOFRINTemodal   tbl

   PlaxitinTemomedac

   PRIVIGENTemozolomide

   RECTOXALTEVAGRASTIM

   REPLAGAL *THALIDOMIDE

   RexapTOBI

   RoACTEMRATRACLEER

   RubidoxTYVERB 

   SANDOGLOBULINVENTAVIS

   SantacilVIDAZA

   SAVENEViread μόνο για ηπατίτιδα (245mg/tab)

   TaxolVistide

   TaxoprolVISUDΥNE 

   TaxotereVIVAGLOBIN  

   Temodal  (inj)VOLIBRIS

   TopotecanVOTRIENT 

   TORISEL *XELODA 

   TRISENOX *XOLAIR 

   TYSABRIZARZIO 

   VECTIBIXZAVESCA *

   VELCADE


   VENBIG


   Veraxatin


   Vinorelbine


   Vintecan


   YONDELIS *


   Zometa


   Παρακάτω , η λίστα απο τον fsk

   Νέες λίστες ΦΥΚ    22/02/2013
   Νέος Κατάλογος με τα Νοσοκομειακά και άλλα ΦΥΚ ανακοινώθηκε από τον ΕΟΠΥΥ.
   Οι κατάλογοί μας έχουν ήδη ενημερωθεί ώστε με οποιαδήποτε αναζήτηση Φαρμάκου να βγάζει το άρθρο που υποδεικνύει (αν είναι ΦΥΚ) πώς να κινηθείτε!!
   Δείτε ποια ΦΥΚ:


   Τα παρακάτω αντικατασταθηκαν με νεοτερες εγκυκλιους


   Σε αλφαβητική σειρά η νέα λίστα των ΦΥΚ εδώ 
   ΠΡΟΣΟΧΗ 
   Ο ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
   ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΦΣ,
   ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ  ΜΟΝΟ ΤΑ 27 ΑΥΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΝΩ ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ(Κ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ) ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ
   ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ Κ ΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΚ

   http://www.fsk.gr/wordpress/wp-content/uploads/%CE%924%CE%9B0%CE%9F%CE%9E7%CE%9C-%CE%A432-signed.pdf


   ΕΔΩ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ
   ΦΥΚ ορθό κ τελικό

   Οδηγίες Εφαρμογής της Εγκυκλίου της 27-04-12 για Φάρμακα Υψηλού Κόστους.   1. 1.    Εν’ όψη της επικείμενης γνωμοδότησης του Ελεγκτικού  Συνεδρίου  κρίνεται  σκόπιμο  τα φάρμακα υψηλού κόστους, τόσο  της βραχείας νοσηλείας, όσο και των εξωτερικών ασθενών, να εξυπηρετούνται από τον υφιστάμενο προϋπολογισμό.
   2. 2.    Για την άμεση εφαρμογή της εγκυκλίου, και προκειμένου τα νοσοκομεία να αντεπεξέλθουν στα όρια του υφιστάμενου προϋπολογισμού, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα αναλάβει την προμήθεια ικανής ποσότητας ενός περιορισμένου αριθμού φαρμάκων, τα οποία θα διοχετεύσει στα νοσοκομεία. Αναλυτικές οδηγίες ανά νοσοκομείο θα δοθούν από τις Υ.ΠΕ.
   3. 3.    Φάρμακα αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης που συνταγογραφούνται από γιατρούς του νοσοκομείου, εκτελούνται υποχρεωτικά στο ίδιο νοσοκομείο. Το ίδιο ισχύει και για τις ιδιωτικές κλινικές άνω των 60 κλινών. Οι ασθενείς ιδιωτικών κλινικών κάτω των 60 κλινών θα προμηθεύονται τα συνταγογραφούμενα φάρμακα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι συνταγές ιδιωτών με αποκλειστικά νοσοκομειακά φάρμακα δεν θα εκτελούνται από τα Δημόσια νοσοκομεία.
   4. 4.    Από τα φαρμακεία των νοσοκομείων θα εκτελούνται όλες οι συνταγές, είτε ηλεκτρονικές, είτε χειρόγραφες, στο προτυπωμένο συνταγολόγιο του ΕΟΠΥΥ (πράσινη συνταγή) και θα επικολλώνται οι ετικέτες.
   5. 5.    Η χρέωση των φαρμάκων είναι η ίδια για τα Ασφαλιστικά Ταμεία και για τους ιδιώτες ασθενείς και προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου:
   Νοσοκομειακή τιμή + (5% + Φ.Π.Α.)
   Παράδειγμα: Φάρμακο με νοσοκομειακή τιμή 100 ευρώ χρεώνεται
   100 + (5% + 6,5%) = 100 + 11,5% = 111,5 ευρώ.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΥΚΑ 
   ΑΘ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ                Αθήνα,                  4/5/2012            
     
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                    
   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
   ΝΠΔΔ

   Αριθμ.  Πρωτ.   1369


   ΠΡΟΣ

   Φαρμακευτικούς Συλλόγους
   της Χώρας


   Σχετ. Έγγραφο ΕΟΠΥΥ Αρ. Πρωτ. 21313/2-5-2012 (επισυνάπτεται)

   Με βάση το προαναφερόμενο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ σας ενημερώνουμε ότι τα    φάρμακα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό χορηγούνται  από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Σε αυτόν τον Πίνακα βρίσκονται 27 σκευάσματα που εξακολουθούν να χορηγούνται από τα φαρμακεία μας χωρίς ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ (Επισυνάπτεται ΣΕΛ. 2 - Παράρτημα 2).

   Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα σας έχουμε κοινοποιήσει.                                                                                                                                       


   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
                           ΕΔΩ το εγγραφο απο τον ΕΟΠΥΥ
   25/04/2012   ΕΤΑΑ


   ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ PDF Εκτύπωση E-mail
   Συντάχθηκε απο τον/την Giorgos Vovousas   
   Πέμπτη, 07 Ιούνιος 2012 11:56
   ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
   Όσα φάρμακα ανήκουν στο Παράρτημα 1 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ είναι φάρμακα που γράφονται από ιατρούς νοσοκομείων-κλινικών και εκτελούνται στο νοσοκομείο ή στη κλινική (πάνω από 60 κλίνες) που γράφτηκαν, αποκλειστικά.  Αυτά τα φάρμακα δεν συνταγογραφούνται από ιδιώτες ιατρούς και δε διατίθενται απο φαρμακεία.
   Όσα φάρμακα ανήκουν στο Παράρτημα 2 είναι φάρμακα τα οποία διατίθενται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων για τους ασφαλισμένους μας. (Ο ΕΟΠΥΥ δεν δύναται να χορηγήσει από τα φαρμακεία του φάρμακα στους ασφαλισμένους μας.) Αυτά τα φάρμακα δεν συνταγογραφούνται από ιδιώτες ιατρούς και δε διατίθενται από φαρμακεία.

   Σε περίπτωση που ασφαλισμένος μας, αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα ενημερώνει την κεντρική υπηρεσία στα τηλ 210-5217317, 2105217325.

   Ο Υγειονομικός Διευθυντής
    Ρηγάτος Φάνης
   Το "αποκλειστικά ερχεται σε αντιπαραθεση με τηλ.επικοινωνια του ΠΦΣ με τον ρηγατο, κ της αυτης του ανακοινωσης 12/07/2012
   Β.    Επίσης σας ενημερώνουμε ότι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον Δ/ντή της φαρμακευτικής περίθαλψης του ΕΤΑΑ κ. Ρηγάτο, διευκρινίστηκε ότι τα φάρμακα του Παραρτήματος 1 (ΦΕΚ 1003/12) του νόμου 3816,  εξακολουθούν να χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία όταν υπάρχει η ένδειξη «ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ»  από το Νοσοκομείο, ενώ  για  τα φάρμακα  του Παραρτήματος 2 (ΦΕΚ 1003/12),  χορηγούνται από τα φαρμακεία μας χωρίς να  απαιτείται η ένδειξη «ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ».  
   ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙΟΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΧΩΡΙΣ ΙΣΧΥ


   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΚ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

   Με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση κοινοποιούνται οι εξής κατάλογοι φαρμάκων:
   · Ιδιοσκευάσματα τα οποία χορηγούνται αποκλειστικά από τα Νοσοκομεία (Παράρτημα 1)
   · Ιδιοσκευάσματα τα οποία χορηγούνται από τα Νοσοκομεία και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (Παράρτημα 1)
   · Ιδιοσκευάσματα τα οποία χορηγούνται από τα Νοσοκομεία, τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και τα ιδιωτικά φαρμακεία (Παράρτημα 2).
   Δεδομένου ότι παρατηρήθηκε δυσκολία στη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία του ΕΣΥ και ο ΕΟΠΥΥ χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να εφοδιάσει τα φαρμακεία του με τα νέα σκευάσματα σας ενημερώνουμε ότι μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση και μέχρι νεωτέρας τα ιδιοσκευάσματα του Παραρτήματος 1 μπορούν να χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία σε περίπτωση ελλείψεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση των εν λόγω σκευασμάτων θα είναι η αναγραφή επί της συνταγής της ένδειξης «Στερούμεθα» η οποία θα τίθεται:
   · από τον υπεύθυνο φαρμακοποιό του Νοσοκομείου σε περίπτωση σκευασμάτων που χορηγούνται αποκλειστικά από τα Νοσοκομεία
   · από τον υπεύθυνο φαρμακοποιό του φαρμακείου του ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση σκευασμάτων που χορηγούνται από Νοσοκομεία ή τον ΕΟΠΥΥ.
   Επισημαίνεται ότι τα σκευάσματα του Παραρτήματος 2 χορηγούνται κανονικά και από τα Ιδιωτικά Φαρμακεία χωρίς να απαιτείται η ένδειξη «Στερούμεθα».
   Χειρόγραφες συνταγές με ιδιοσκευάσματα του Παραρτήματος 1 που φέρουν την ένδειξη «Στερούμεθα» δεν απαιτούν θεώρηση προκειμένου να εκτελεστούν από τα Ιδιωτικά φαρμακεία.
   Η χορήγηση των σκευασμάτων υψηλού κόστους της ανωτέρω υπουργικής απόφασης στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ και του ΝΑΤ θα πραγματοποιείται όπως και για τους λοιπούς ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω.
   Φάρμακα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω υπουργική απόφαση και είχαν δεσμευθεί με αποφάσεις της Διοίκησης του Οργανισμού ώστε να χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσουν να χορηγούνται όπως μέχρι σήμερα.
   Όταν η κατάσταση εξομαλυνθεί και καταστεί εφικτή η χορήγηση των σκευασμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση θα ακολουθήσουν νεώτερες αναλυτικές οδηγίες από τη Διοίκηση του Οργανισμού.


   O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

   Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

      Φάρμακα Υψηλού Κόστους που εξακολουθούμε να τα χορηγούμε από τα φαρμακεία μας χωρίς την ένδειξη "στερείται". (επισυναπτόμενο 1)

   - Φάρμακα που χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, εκτός αν υπάρχει η ένδειξη "στερείται". (επισυναπτόμενο 2)

   Πηγή: www.fsl.gr

    Αρχείο 1: Επισυναπτόμενο 1.pdf

   Αρχείο 2: Επισυναπτόμενο 2.pdf


   forsteo k preotact στον ΕΟΠΥΥ  --> ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
   ενημερωση 30/07/2012
   Διευκρινίζουμε, προς αποφυγή σύγχυσης ότι τα σκευάσματα FORSTEO και PREOTACT εξακολουθούν να χορηγούνται στον ΕΟΠΥΥ και από τα ιδιωτικά φαρμακεία, όπως ίσχυε και για το ΙΚΑ. Δε χρειάζεται "ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ", απλά ο ασθενής θα πρέπει να καταβάλλει το 10% της συμμετοχής, ενώ από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ λαμβάνει τα φάρμακα αυτά δωρεάν.

   Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εν λόγω συνταγών είναι η επισύναψη του ενημερωτικού σημειώματος (σε φωτοτυπίες) της Ειδικής Επιτροπής φαρμάκων για το χρονικό διάστημα και την ποσότητα που έχει δοθεί έγκριση χορήγησης του φαρμάκου (αναδημοσιευση από ΦΣ Εβρου_

   IKA:ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ FORSTEO ΚΑΙ PREOTACT

   Αθήνα, 15 Απριλίου 2010
   Αριθ. Πρωτ.Γ55/757
   ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων FORSTEO και PREOTACT»
   Σχετικό: 1) Το Γ55/719/21.09.2009 έγγραφό μας
   Για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων και την καθυστέρηση έναρξης της θεραπείας με τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα FORSTEO και PREOTACT των οποίων οι προϋποθέσεις χορήγησης εξετάζονται από την Ειδική Επιτροπή Φαρμάκων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Αθήνας-Θεσσαλονίκης) θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:

   �� Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα FORSTEO (τεριπαρατίδη) έχει λάβει έγκριση (αρ. αδείας κυκλοφορίας EU/1/03/247/001-002) για τις κάτωθι θεραπευτικές ενδείξεις:
   «Ενδείκνυται για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και σε άντρες με αυξημένο κίνδυνο για κάταγμα. Στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έχει αποδειχθεί σημαντική μείωση στην συχνότητα εμφάνισης των σπονδυλικών και μη σπονδυλικών καταγμάτων, αλλά όχι των καταγμάτων του ισχίου.
   Ενδείκνυται για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης που σχετίζεται με παρατεταμένη και συστηματική θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή σε γυναίκες και άντρες με αυξημένο κίνδυνο για κάταγμα».

   �� Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα PREOTACT (τεριπαρατίδη) έχει λάβει έγκριση (αρ. αδείας κυκλοφορίας EU/1/06/339/001-002) για τις κάτωθι θεραπευτικές ενδείξεις:
   «Θεραπεία της οστεοπόρωσης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με υψηλό κίνδυνο καταγμάτων.
   Έχει αποδειχθεί σημαντική μείωση της επίπτωσης των σπονδυλικών καταγμάτων αλλά όχι των καταγμάτων του ισχίου.»

   Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται στην Επιτροπή Φαρμάκων (Αθήνας-Θεσσαλονίκης) για την έγκριση της θεραπείας με FORSTEO ή PREOTACT είναι τα κάτωθι:
   1.Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού που θα αιτιολογεί την επιλογή της συγκεκριμένης αγωγής, θα αναφέρει αναλυτικά τις προηγούμενες αγωγές που έχουν δοθεί, τη διάρκεια χορήγησης και το κλινικό τους αποτέλεσμα και εφόσον έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία με FORSTEO/PREOTACT πρέπει να αναφερθεί πόσα κουτιά έχει πάρει.
   2. Πρόσφατη Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας (MOΠ) (εντός έτους) σε φωτοτυπίες.
   3. Να υπάρχει οστεοπόρωση με κίνδυνο κατάγματος ιατρικά αιτιολογημένο. Σημειώνεται ότι η οστεοπόρωση αποδεικνύεται με μέτρηση της οστικής πυκνότητας ΟΜΣΣ ή ισχίου (Τ-score ≤ -2.5 SD)
   4. Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
   5. Εφόσον υπάρχουν οστεοπορωτικά κατάγματα να προσκομισθεί ο αντίστοιχος απεικονιστικός έλεγχος.
   Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι πριν την συνταγογράφηση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος PREOTACT (και μετά τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής) θα πρέπει ο συνταγογράφος ιατρός να ελέγχει για αυξημένα επίπεδα ασβεστίου στον ορό ή/και στα ούρα κατά τον 1ο, 3ο και 6ο μήνα της χορήγησης (σύμφωνα με την παράγραφο «4.4. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση» των εγκεκριμένων στοιχείων του φαρμάκου).
   Ασθενείς με επίμονα αυξημένα επίπεδα ασβεστίου στον ορό (πάνω από το ανώτερο φυσιολογικό επίπεδο) πρέπει να αξιολογούνται για υποκείμενη νόσο (π.χ. υπερπαραθυρεοειδισμό). Εάν δε βρεθεί υποκείμενη κατάσταση, οι εξής διαδικασίες αντιμετώπισης πρέπει να ακολουθούνται:
   • Η χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D πρέπει να διακοπεί.
   • Η συχνότητα χορήγησης του Preotact πρέπει να μεταβληθεί σε 100 μικρογραμμάρια μέρα
   παρά μέρα.
   • Εάν τα αυξημένα επίπεδα συνεχίζονται, η θεραπεία με το Preotact πρέπει να διακοπεί και η
   ασθενής να παρακολουθείται μέχρι οι μη φυσιολογικές τιμές να επανέλθουν στο φυσιολογικό.
   Για το λόγο αυτό ο συνταγογράφος ιατρός θα πρέπει να αναγράφει τα επίπεδα του ασβεστίου κατά τον 1ο, 3ο και 6ο μήνα στο βιβλιάριου του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που απαιτείται μείωση ή διακοπή της αγωγής με βάση τα ανωτέρω περιγραφόμενα θα πρέπει ο συνταγογράφος ιατρός να ενημερώσει το Ίδρυμα (σημειώνοντας στο βιβλιάριο του ασφαλισμένου πιθανή μείωση της συχνότητας χορήγησης/ή διακοπή της αγωγής) και να παραπέμπουν τον ασφαλισμένο στην Επιτροπή με σκοπό την τροποποίηση της αντίστοιχης απόφασης.


   ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Κ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΣΠ

   ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΟΠΥΥPDFΕκτύπωσηE-mail
   Παρασκευή, 04 Μάιος 2012 13:11
   Φάρμακα που δίνει ο ΕΟΠΥΥ από τα Φαρμακεία του
   Πατήστε εδώ:
    για να δείτε τα φάρμακα που διαθέτει ο ΕΟΠΥΥ από τα  Φαρμακεία του
    Σημειώνεται ότι τα φάρμακα για την επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS) διατίθενται από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων που διαθέτουν Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων καθώς και από το Α’ Νοσοκομείο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τη σύμφωνη γνώμη του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων.
    Για το σκεύασμα Revlimid πατήστε ΕΔΩ (χορηγείται μέχρι νεοτέρας)
   Παραπομπές καταλόγου
    Υ.Α.: Κ.Υ.Α. ΔΥΓ3Α/ΟΙΚ.85781 (ΦΕΚ 1666/27.07.2011)
   *1   Η διάθεση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος AFINITOR απαιτεί την προσκόμιση πορίσματος βιοψίας (όπου είναι εφικτή η πραγματοποίησή της ή εναλλακτικά πορίσματος αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας) & γνωμάτευσης γιατρού ειδικότητας που να τεκμηριώνει ότι η νόσος έχει εξελιχθεί υπό ή μετά από θεραπεία με VEGF-στοχευόμενη θεραπεία (sorafenib ή sunitinib).
    *3   Η διάθεση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων VECTIBIX απαιτεί την προσκόμιση αντιγράφου εξέτασης (όπου εφαρμόζεται) που αποδεικνύει την έκφραση του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) με μη μεταλλαγμένο, (φυσιολογικό) γονίδιο KRAS.
    *4  Η διάθεση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος IRESSA απαιτεί την προσκόμιση πορίσματος βιοψίας (όπου είναι εφικτή η πραγματοποίησή της) & προσκόμιση αντιγράφου εξέτασης που αποδεικνύει την ύπαρξη μεταλλάξεων στο γονίδιο που κωδικοποιεί για τον Υποδοχέα Επιδερμικού Αυξητικού Παράγοντα (Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR).
    *5  Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης εξειδικευμένου ιατρού ότι ο ασθενής έχει προγραμματιστεί να υποβληθεί σε αυτόλογη μεταμόσχευση.
    *6   H διάθεση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων NEXAVAR, SUTENT, TARCEVA απαιτεί την προσκόμιση πορίσματος βιοψίας (όπου είναι εφικτή η πραγματοποίησή της).
    *7   H διάθεση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος TYVERB απαιτεί την προσκόμιση αντιγράφου εξέτασης που αποδεικνύει την υπερέκφραση του ErbB2 (HER 2).
    όσα έχουν ένδειξη “στερείται από Νοσοκομείο” συνεχίζουμε μέχρι νεοτέρας να τα δίνουμε
   • όσα έχουν ένδειξη “στερείται από ΕΟΠΥΥ” ή καθόλου δίνονται μόνο από τα ολοήμερα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (οι σημάνσεις θα αλλάξουν σύντομα, λόγω τεχνικής δυσκολίας)

   Τα υπόλοιπα Φάρμακα του καταλόγου δίνοντα από Ιδιωτικά Φαρμακεία με στερείται (όσα χρειάζονται).
   Φάρμακα που δίνονται ΚΑΙ από Ιδιωτικά Φαρμακεία
   - Δείτε τη λίστα ΦΑΡΜΑΚΩΝ που μέχρι νεοτέρας  δίνονται ΧΩΡΙΣ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ
   - Για το σκεύασμα Cellcept*  πατήστε  ΕΔΩ
   - επισημαίνουμε ότι κάποια από τα Φάρμακα του ΕΟΠΥΥ (π.χ. Forsteo-Preotact -Mimpara-Renvela κτλ)  έχουν επισήμανση ότι δίδονται και από Ιδιωτικά Φαρμακεία, απλά ο ασθενής θα πρέπει να καταβάλλει το όποιο τυχόν ποσοστό συμμετοχής (π.χ.  10% για Forsteo-Preotact), ενώ από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ λαμβάνει τα φάρμακα αυτά δωρεάν. Προσοχή σε κάποια από αυτά απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εν λόγω συνταγών είναι η επισύναψη του ενημερωτικού σημειώματος (σε φωτοτυπίες) της Ειδικής Επιτροπής φαρμάκων για το χρονικό διάστημα και την ποσότητα που έχει δοθεί έγκριση χορήγησης του φαρμάκου.
   - Δείτε για όσα Φάρμακα φέρουν επισήμανση ότι χρειάζονται Επιτροπή:
   *** ΤΕΛΕΙΩΣΕ Η ΔΙΟΡΙΑ για Επιτροπή για τον ΟΓΑ:
   άρα τα Forsteo π.χ., χρειάζονται πλέον χαρτί επιτροπής ΚΑΙ για τον ΟΓΑ!
   *** ΔΙΟΡΙΑ για Επιτροπή για το ΝΑΤ μέχρι 30-4-2012 (και με νεότερο έγγραφο μέχρι και 1-5-2012)
    Διευθύνσεις Φαρμακείων ΕΟΠΥΥ
   Οι Διευθύνσεις των Φαρμακείων του Οργανισμού είναι οι κάτωθι:
   · Κεντρικό Φαρμακείο (Κ.Φ.) Αγίου Κωνσταντίνου 16, 10841 Αθήνα
   Φαρμακείο του 7ου Νοσοκομείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνας (7ο) Αγίου Λουκά 53, 11 144 Αθήνα (210-2282325)
   Φαρμακείο του 3ου Νοσοκομείου Βραχείας Νοσηλείας (3ο) Καποδιστρίου 4, 10 682, Πλ. Κάνιγγος Αθήνα (210-3899135)
   Φαρμακείο του 1ου Νοσοκομείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών (1ο) Τέρμα Ζαΐμη, 15 127 -ΜελίσσιαΑττικής (210-8042322)
   Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου Αμπελοκήπων, Παράσχου 23, 11 473 Γκύζη
   Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου Θεσσαλονίκης Ν. Πλαστήρα 22, Νέα Κρήνη, 55 132 Καλαμαριά, ‎2310 254350
   Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου Πειραιώς Πειραιώς 167, 18233 Ρέντης
   Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Πειραιά στην οδό Μπουμπουλίνας 7-13, Τ.Κ. 18 535.
   Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου-Ν.Ιωνία (Αλ.Παναγούλη 91, Τ.Κ. 142-34 Ν.Ιωνία), 210 2758737
   Γενικές οδηγίες
   ·Όλα τα ιδιοσκευάσματα με την ίδια δραστική και τις ίδιες θεραπευτικές ενδείξεις με εκείνα που συμπεριλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο και που ήδη κυκλοφορούν ή ενδεχομένως να κυκλοφορήσουν στο μέλλον, εξυπακούεται ότι θα χορηγούνται από τα αντίστοιχα φαρμακεία του Ιδρύματος. Το ίδιο ισχύει και για βιο-ομοειδή προϊόντα.
   · Όλα τα ιδιοσκευάσματα που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν στο μέλλον με δραστική OXALIPLATIN, PACLITAXEL ή MITOXANΤRONE θα χορηγούνται από το Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου Αμπελοκήπων και από το Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου Θεσσαλονίκης.. Τα ανωτέρω ιδιοσκευάσματα δεν αναφέρονται στον ανωτέρω κατάλογο λόγω του μεγάλου τους αριθμού.
   · Τα ιδιοσκευάσματα ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ και οι ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ (π.χ. DESFERAL, EXJADE) δεν συμπεριλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο των φαρμάκων που χορηγούνται από τα φαρμακεία του Ιδρύματος διότι με το Γ55/674/21-01-2009έγγραφό μας ορίστηκε να χορηγούνται πλέον από τα φαρμακεία των νοσοκομείων όπου παρακολουθούνται οι ασφαλισμένοι. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξυπηρετεί μόνο επί αρνήσεως των Νοσοκομείων να εξυπηρετήσουν.
   · Οι συνταγές από την Επαρχία θα εκτελούνται στο Παράρτημα του Κεντρικού Φαρμακείου (Πειραιώς 167, Ρέντης) και τα φάρμακα θα αποστέλλονται στο Υποκατάστημα που έχει στείλει τη συνταγή. Εξαιρούνται τα φάρμακα Σκλήρυνσης κατά Πλάκας (AVONEX, BETAFERON, REBIF και EXTAVIA) που αποστέλλονται από το Κεντρικό Φαρμακείο.
   Συνταγογράφηση των Φαρμάκων ΕΟΠΥΥ
    · Οι ιατροί που συνταγογραφούν φάρμακα του Καταλόγου αυτού οφείλουν:
   - Να τα συνταγογραφούν ΜΟΝΟ για τις εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ενδείξεις .
   - Να καθοδηγούν τον ασφαλισμένο σε ποιο φαρμακείο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα απευθυνθεί για την εκτέλεση της συνταγής και αν χρειάζεται να εξεταστεί το περιστατικό από την Ειδική Επιτροπή, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι.
    Ειδικότερα για τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ δίνεται παράταση 2 μηνών για την αναγκαιότητα προσκόμισης απόφασης Επιτροπής μέχρι να ενημερωθούν. (σ.σ. το έγγραφο ήταν 30-9-2011)
    - Να μην αναγράφουν τα ιδιοσκευάσματα του Καταλόγου στην ίδια συνταγή με φάρμακα που χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία.
   - Να μην αναγράφουν στην ίδια συνταγή φάρμακα που χορηγούνται από διαφορετικά φαρμακεία Νοσοκομείων του Ιδρύματος, αλλά σε διαφορετικές.
   - Να αναγράφουν στη συνταγή «ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ από το ……. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».
   - Να επισυνάπτουν στη συνταγή τη γνωμάτευση ιατρού της αντίστοιχης ειδικότητας, σε περίπτωση που η θεραπεία έχει οριστεί από Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική ή του ιδίου εάν είναι συγχρόνως και θεράπων ιατρός.
   Ειδικότερα για τα Φάρμακα Επιτροπής
   Δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά που χρειάζονται οι ασθενείς για να περάσουν Επιτροπή:
   Botox-Dysport
   (σε νευρολογικά περιστατικά όταν συνταγογραφούνται εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων)
   1. Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού.
   2. Πόρισμα αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου.
   3. Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
   Γ-σφαιρίνες
   1.Δικαιολογητικά για τουλάχιστον τρεις ιστολογικά αποδεδειγμένες αποβολές
   2.Γενική εξέταση αίματος (συμπεριλαμβανομένων της γλυκόζης αίματος και του ελέγχου της θυροειδικής λειτουργίας)
   3. Έλεγχος καρυότυπου ζεύγους για τον αποκλεισμό χρωμοσωμικών ανωμαλιών
   4. Υστεροσαλπιγγογραφία ή υστεροσκόπηση για τον αποκλεισμό ανατομικών αιτίων αποβολών
   5. Έλεγχος θρομβοφιλίας (PrS, APCR, aPPT, χρόνος προθρομβίνης, ινωδογόνο)
   6. Έλεγχος για αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα ΑΝΑ, ΑΘΑ)
   7. Γνωμάτευση ανοσοθεραπευτή ότι η θεραπεία αυτή είναι η μόνη ενδεδειγμένη
   8. Έλεγχος των φυσικών φονικών (NK) λευκοκυττάρων (CD 16/56) στο περιφερικό αίμα
   9. Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
   Σημειώνεται ότι η Επιτροπή θα εγκρίνει ένα κύκλο θεραπείας εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις.
   Σε σκλήρυνση κατά πλάκας
    -Πόρισμα Μαγνητικής Τομογραφίας Εγκεφάλου
   -Ιατρικό Σημείωμα με τις προηγηθείσες ή παράλληλες θεραπείες καθώς και την κλινική εικόνα και κλινική μορφή της νόσου
   -Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
   Σε μυασθένεια
   -Εργαστηριακή τεκμηρίωση της νόσου
   -Ιατρικό Σημείωμα με προηγηθείσες ή παράλληλες θεραπείες καθώς και την κλινική εικόνα και κλινική μορφή της νόσου
   -Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
   Πολυνευροπάθεια
   -Ηλεκτρομυογράφημα
   -Ιατρικό Σημείωμα με την κλινική εικόνα και ιστορικό της νόσου
   -Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
   Ερυθροποιητίνες σε M.D.S.
   1. Γνωμάτευση θεράποντος Αιματολόγου γιατρού
   2. Πόρισμα μυελογράματος ή οστεομυελικής βιοψίας
   3. Πρόσφατη γενική αίματος
   4. Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
   Ερυθροποιητίνες σε Χ.Ν.Α.
   για υπέρβαση δοσολογίας:
   1. Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού – νεφρολόγου
   2. Πρόσφατη γενική αίματος, ουρία, κρεατινίνη και φερριτίνη αίματος, κορεσμός τρανσφερρίνης (TSAT)
   3. Βάρος σώματος ασθενούς και
   4. Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
   Κυτταροστατικά-Σωματοστατίνες
   1. Γνωμάτευση θεράποντος Παθολόγου-Ογκολόγου
   2. Πρόσφατο πόρισμα αξονικής τομογραφίας
   3. Πόρισμα βιοψίας
   4. Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
   5. Καρκινικοί δείκτες
   ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΓΩΓΗΣ:
   1. Γνωμάτευση θεράποντος Παθολόγου-Ογκολόγου που να αναφέρει τη συνέχιση της θεραπείας και την ανταπόκριση του ασθενούς
   2. Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
   Lucentis-Macugen
   Α. Όταν χορηγούνται εκτός ενδείξεων
   • 1η Χορήγηση
   1.Γνωμάτευση θεράποντα με πρόσφατη οπτική οξύτητα
   2.Πρόσφατη φλουροαγγειογραφία
   3.Πρόσφατη OCT (υπερηχογραφική τομογραφία) πρωτότυπη ή έγχρωμη φωτοτυπία
   4. Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
   • 2η Χορήγηση
   1.Γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού που να αναφέρει την ανταπόκριση στη θεραπεία
   2.Πρόσφατη OCT (πρωτότυπη ή έγχρωμη φωτοτυπία) και παλαιά
   3.Οπτική οξύτητα
   4. Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
   • Για την 3η, 4η, 5η και 6η χορήγηση ισχύουν τα δικαιολογητικά που ζητούνται στη 2η χορήγηση.
   Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα από καιρού εις καιρό να κάνει επιλεκτικό έλεγχο στον ασθενή.
   Δεν εγκρίνεται το φάρμακο εφόσον γίνονται παράλληλες θεραπείες.
   Η θεραπεία αφορά σε ασθενείς ηλικίας άνω των 50 ετών.
   Β. Πέρα από την προβλεπόμενη ποσότητα των 10 φιαλιδίων

   1.Γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού που να αναφέρει την ανταπόκριση στη θεραπεία
   2.Φλουροαγγειογραφία παλαιά
   3.Πρόσφατη OCT και παλαιά
   4.Οπτική οξύτητα
   5. Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

   *Δείτε και το αναλυτικό έγγραφο
   Preotact
   1.Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού που θα αιτιολογεί την επιλογή της συγκεκριμένης αγωγής, θα αναφέρει τις προηγούμενες αγωγές που έχουν δοθεί και το κλινικό τους αποτέλεσμα και εφόσον έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία πρέπει να αναφερθεί πόσα κουτιά έχει πάρει.
   2. Πρόσφατη Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας (MOΠ) (εντός έτους) σε φωτοτυπίες.
   3. Να υπάρχει οστεοπόρωση (T-score βαρύτερο ή ίσο του -3 SD) με κίνδυνο κατάγματος ιατρικά αιτιολογημένο.
   4. Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
   5. Εφόσον υπάρχουν οστεοπορωτικά κατάγματα να προσκομισθεί ο αντίστοιχος απεικονιστικός έλεγχος.
   *αναλυτικότερα δείτε και εδώ
   Forsteo
   1.Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού που θα αιτιολογεί την επιλογή της συγκεκριμένης αγωγής, θα αναφέρει τις προηγούμενες αγωγές που έχουν δοθεί και το κλινικό τους αποτέλεσμα και εφόσον έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία πρέπει να αναφερθεί πόσα κουτιά έχει πάρει.
   2. Πρόσφατη Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας (MOΠ) (εντός έτους) σε φωτοτυπίες.
   3. Να υπάρχει οστεοπόρωση (T-score βαρύτερο ή ίσο του –2.5 SD)
   4. Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
   5. Εφόσον υπάρχουν οστεοπορωτικά κατάγματα να προσκομισθεί ο αντίστοιχος απεικονιστικός έλεγχος
   *αναλυτικότερα δείτε και εδώ
   Ραδιοφάρμακα
   1.Ιατρική γνωμάτευση από το θεράποντα Παθολόγο-Ογκολόγο γιατρό στην οποία να αναφέρεται:
   - η πάθηση του ασθενούς και να τεκμηριώνεται η ανάγκη χορήγησης του ραδιοφαρμάκου εάν είναι η πρώτη χορήγηση
   - εάν έχει γίνει ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία
   - η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει ο ασθενής και πόσες φορές έχει χορηγηθεί το ραδιοφάρμακο
   2.Γνωμάτευση και Films σπινθηρογραφήματος οστών (απαραίτητη προϋπόθεση το τελευταίο σπινθηρογράφημα οστών) ή πόρισμα CT ή MRI, εάν έχει γίνει
   3.Πρόσφατος αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος (αιμοπετάλια, λευκά αιμοσφαίρια, κρεατινίνη, ουρία)
   4.Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας όπου θα φαίνονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου (όνομα, επίθετο, αρ. μητρώου και η σχετική θεώρησή του)
   5.Ιστολογική εξέταση που να πιστοποιείται η νόσος
   ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
   1. Νέα ιατρική γνωμάτευση από το θεράποντα Παθολόγο-Ογκολόγο γιατρό που να ζητάει τη συνέχιση της θεραπείας
   2. Το πόρισμα και τα films του σπινθιρογραφήματος που είχε προσκομιστεί
   3. Πρόσφατος αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος (αιμοπετάλια, λευκά αιμοσφαίρια, κρεατινίνη, ουρία)
   4. Επίσημη βεβαίωση από το Νοσοκομείο ή το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής ότι έγινε χορήγηση της προηγούμενης δόσης. Η βεβαίωση αυτή είναι απαραίτητο να δίνεται στον ασθενή κατά την ημερομηνία χορήγησης της δόσης
   5.Εάν έχουν γίνει σπινθηρογραφήματα ή CT ή MRI στο μεσοδιάστημα των δύο χορηγήσεων να προσκομιστούν.
   Sprycel – Tasigna
   1.Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού που να βεβαιώνει ότι ο ασθενής είναι ανθεκτικός ή παρουσίασε δυσανεξία σε προηγούμενη θεραπεία που περιελάμβανε Imatinib mesilate (Glivec)
   2. Πρόσφατο μοριακό ή καρυοτυπικό έλεγχο στον οποίο να φαίνεται ότι ο ασθενής έχει υπολειπόμενη νόσο (για την ανθεκτικότητα)
   3. Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
   Σημειώνεται ότι η εξέταση των δικαιολογητικών από την Ειδική Επιτροπή γίνεται εφάπαξ για κάθε ασφαλισμένο.
   Synagis
   1) Βεβαίωση μαιευτηρίου ή Μονάδας Νεογνών όπου να αναφέρονται:
   α) ημερομηνία γέννησης και ηλικία κύησης,
   β) βάρος σώματος γέννησης και σημερινό βάρος του μωρού,
   γ) διάγνωση κατά την έξοδο από τη Μονάδα που νοσηλεύτηκε το νεογνό,
   δ) φαρμακευτική αγωγή που πήρε στη Μονάδα και φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει τώρα,
   ε) δόσεις SYNAGIS και ημερομηνία που έγιναν στη Μονάδα
   2) Στις περιπτώσεις διδύμων ή τριδύμων κυήσεων η έγκριση της Επιτροπής, καθώς και η χορήγηση του φαρμάκου θα γίνεται σε μηνιαία βάση, για αυτό απαιτείται γνωμάτευση μηνιαίου πρόσφατου βάρους σώματος των μωρών
   3) Επειδή, σύμφωνα με τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα και την άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου «Το πλεονέκτημα της προστασίας από το SYNAGIS με περισσότερες από 5 δόσεις δεν έχει τεκμηριωθεί», το Ίδρυμα θα χορηγεί 5 μηνιαίες δόσεις
   4) Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

   Πηγή:ΦΣΚορινθίας


   30/07/2012

   Αγαπητοί συνάδελφοι
   Σε απάντηση πληθώρας ερωτημάτων που δέχτηκε η Εταιρεία, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι σχετικά με την τιμολόγηση & αποζημίωση του φαρμακευτικού προϊόντος FORSTEO

   ·        τα Ιδιωτικά Φαρμακεία μπορούν να εκτελούν κανονικά συνταγές Forsteo, καθώς  σύμφωνα με το ΦΕΚ 1003/ 2-4-2012, εντάσσεται στα φάρμακα του Ν.3816 και ειδικότερα στο Παράρτημα 2  «Για διάθεση και από Ιδιωτικά Φαρμακεία» (βλπ. Σελίδα 17238, σειρά 54911, ΦΕΚ 1003/ 2-4-2012), δηλαδή

   ·        η συμμετοχή των ασφαλισμένων είναι  0%, ανεξαρτήτως Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Σχετικός κατάλογος με τα ποσοστά συμμετοχής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων κ επισυνάπτεται κατωτέρω για την διευκόλυνση σας


   ·        Oι ισχύουσες τιμές σύμφωνα με το τελευταίο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων είναι οι κάτωθι.

   ΚΩΔ. ΕΟΦ
   ΟΝΟΜΑΣΙΑ
   ΝΟΣΟΚ.ΤΙΜΗ
   ΕΙΔΙΚΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ
   ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
   254480101
   FORSTEO INJ.SOL 1PENx2.4MLx20MCG/80ML
   276,26
   281,79
   356,06

   Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, βρίσκεται στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία (Τηλ.  210-6294629).


   Έχετε δηλώσει αυτή τη διεύθυνση e-mail για ενημέρωση από την εταιρεία μας (ανακοινώσεις, διευκρινίσεις, ενημέρωση κλπ).  Αν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε e-mail  ή να τηρεί η εταιρεία τα στοιχεία σας, παρακαλούμε να το δηλώσετε στη διεύθυνση info@lilly.gr»


   Με εκτίμηση

   Καίσαρ Α. Καρούσος 
   Φαρμακοποιός
   Δ/ντης Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών Ελλάδος
   Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με νοσοκομειακές γνωματεύσεις.
   Σχετ: το υπ’ αρ. 390 (Θέμα 15)/7-7-10 απόσπασμα πρακτικού του Δ. Σ. του ΟΠΑΔ.
   Οι συνταγές, πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από ιατρικές γνωματεύσεις (Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής) στις παρακάτω περιπτώσεις:
   • Σκευάσματα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει περιορισμό διάθεσης:
    «Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση» (ΦΕΚ 335/9-5-89 Αρ. Α6/1398 παρ. 1 & 2: «Τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία έλαβαν άδεια κυκλοφορίας «Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση» μπορούν να χορηγούνται και εκτός νοσοκομείων από τα φαρμακεία σε ιδιωτικές κλινικές και σε ασθενείς που συνεχίζουν τη νοσοκομειακή θεραπεία στο σπίτι, υπό την προϋπόθεση ότι η συνταγή του ιδιώτη ιατρού ή του Ασφαλιστικού ταμείου να συνοδεύεται από βεβαίωση εις διπλούν της κλινικής ή του νοσοκομείου ότι πρόκειται για συνέχιση της νοσοκομειακής θεραπείας, στην οποία θα αναφέρεται η ακριβής αναγκαία ποσότητα του φαρμάκου.
   • Σκευάσματα που προβλέπονται από την αρ. Φ80000/οικ.11385/1394 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 569/30-4-2010).
   • Σκευάσματα που στον τρόπο χορήγησής τους περιλαμβάνουν διαδικασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε νοσοκομείο ή κλινική ( π. χ. διάγνωση, πρώτη χορήγηση κ. λ. π.), όπως αυτές περιγράφονται στον τρόπο διάθεσής τους (blue box).
   Η έκδοση των ιατρικών γνωματεύσεων ( Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής) πρέπει να γίνεται από τον θεράποντα ιατρό ειδικότητας που έκανε τη διάγνωση στο Νοσοκομείο ή την Ιδιωτική Κλινικήκαι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια.Στην περίπτωση, δε, που ο θεράπων ιατρός δεν αναφέρει χρονικό διάστημα θεραπείας, η γνωμάτευση θα καλύπτει τη θεραπεία μηνός.
   Οι ιατρικές γνωματεύσεις ( Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής) που θα συνοδεύουν τις συνταγές μπορεί να είναι πρωτότυπες ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών. Επιπλέον αντίγραφα των ιατρικών γνωματεύσεων που προορίζονται για σκευάσματα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει περιορισμό διάθεσης: «Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση», θα φυλάσσονται στο φαρμακείο για δύο (2) χρόνια (ΦΕΚ 335/9-5-89, Αρ. Α6/1398 παρ. 4: «για τα σκευάσματα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει περιορισμό διάθεσης «Μόνο για νοσοκομειακή χρήση» το πρωτότυπο της γνωμάτευσης της Κλινικής ή του Νοσοκομείου θα υποβάλλεται από το φαρμακείο στα ασφαλιστικά ταμεία προς κάλυψη της δαπάνης και το αντίγραφο θα φυλάσσεται για δύο (2) χρόνια»).
   Οι ιατρικές γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από σχηματισμούς του ΕΣΥ, για να είναι έγκυρες, θα πρέπει απαραιτήτως εκτός των άλλων να φέρουν:
   • Σφραγίδα του Νοσοκομείου που έχουν εκδοθεί, καθώς και
   • Σφραγίδα με τα στοιχεία του θεράποντος ιατρού ειδικότητας.
   Οι παραπάνω σφραγίδες μπορούν να αντικατασταθούν από μία στην οποία θα αναγράφεται το
    Δ. Υ. Π. Ε., το Νοσοκομείο, η Κλινική που υπάγεται ο θεράπων ιατρός, καθώς και τα στοιχεία
    του γιατρού ( ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, τίτλος).  Σε περίπτωση που η ιατρική γνωμάτευση έχει εκδοθεί από Ιδιωτική Κλινική θα πρέπει απαραίτητα να φέρει το λογότυπο της Κλινικής,
    σφραγίδα αυτής και σφραγίδα με τα στοιχεία του θεράποντος ιατρού ειδικότητας.

   Ο κατάλογος των νοσοκομειακών φαρμάκων αλλάζει συνέχεια. Αν η συσκευασία του φαρμάκου γράφει ότι είναι νοσοκομειακό (και έχει μπλε κουπόνι), θα πρέπει να συνοδεύεται από γνωμάτευση νοσοκομείου ή κλινικής, προκειμένου να εκτελέσετε τη συνταγή, ακόμα κι αν δεν υπάρχει στον συγκεκριμένο κατάλογο. Συμβουλευτείτε  ΕΔΩ  για τις γνωματεύσεις των Νοσοκομειακών

   Κατάλογος Νοσοκομειακών*

   8Υ IN J.
   ABBOCALCIJEX AMP.
   ABELCET VIAL
   ACTILYSE VIAL
   ADALAT IN J.
   ADENOCOR VIAL
   ADVATE PS.IN J.
   AGENERASE CAPS
   AGGRASTAT VIAL
   ALBUMAN IN J.
   ALBUMIN AR IN J.
   ALBUMINE HU MAN IN J.
   ALBUMINE LFB IN J.
   ALBUREX VIAL
   ALIMTA VIAL
   ALVOFA CT SUSP.TRACH AMBI SOME VIAL
   AMINOMIX BAGS
   AMINOMIX 2 IN J. SOL AMINO MIX 3 IN J. SOL AMINOPL ASMAL HEP A VIAL
   AMINOPLASMAL L-10 VIAL
   AMINOPLASMAL L-5 VIAL
   AMINOVEN GLUCOSE VIAL
   AMPHOCIL VIAL
   ANEXATE AMP
   ANTIBACIN VIAL
   ANZEMET IN J./TA BL ARANE SP IN J. SOL ARI STIN -C VIAL
   ATENATIV VIAL
   ATRACURIU M AMP
   AUNATIV S.D. AMP
   AVASTAR IN J. SOL
   AVELOX IN J. SOL
   AZACTAM VIAL
   AZATYL VIAL
   AZENAM VIAL
   AZENAM VIAL
   AZTREOTIC VIAL
   BCG /MED AC VIAL
   BENEFIX VIAL
   BERIPLAST Ρ TI S. AD . LI Q
   BEROMUN IN J.
   BETAFACT VIAL
   BIOCIPRO IN J. SOL BIO SETRON TA BL & IN J.
   BLEOCIN VIAL
   BLEOMYCIN /AEON VIAL
   BOTOX VIAL
   BOZAKTRAL TABL
   BRESEC VIAL
   BREVIBLO C VIAL
   BUSILVEX AMB
   CAMPTO VIAL
   CARBOPLAN
   CARBOPLATIN
   CANCIDAS IN J.
   CEFANYL TABL & SUSP
   CEFIN IN J.
   CEFROM IN J.
   CEFTARIDEM IN J.
   CEFTRIAXONE VIAL
   CEFTRIXON VIAL
   CELLCEPT CAPS/INJ/TAB
   CELLCEPT ORAL SOL
   CEPROTIN VIAL
   CERA MIL IN J.
   CEVILOR TABL
   CHIROCAINE AMP
   CILTIREN VIAL
   CIPROFAL VIAL
   CIPROFLOXACIN VIAL
   CIPROXIN IN J. SOL .
   CIPROXIN ME ΔΕΧΤΡΟΖΗ IN J.SO.IN F
   CISAPRIDE /NOVEX AL TABL
   CISAPRIDE /NOVEX AL TABL & SUSP
   CITROVENOT IN J.SO.IN F
   CLAFORAN VIAL
   CLINIMIX BAGS
   CLINOLEIC VIAL-BAGS
   CLINOMEL N4-550 BAGS
   CLINOMEL N5-800 BAGS
   CLINOMEL N6-900 BAGS
   CLINOMEL N7-1000 BAGS
   COLGEN GAUZE & PO WDE R
   COMBIVIR F. C. TA BL.
   COMPLEVEN BAGS
   COROTROPE AMP
   CORVERT VIAL
   COSMOFER AMP
   CRIXIVAN CAPS
   CRUZAFEN AMP
   CRUZAFEN F. C. TA BL.
   CUROSUR F SUSP.TRACH.
   CYMEVENE CAPS
   CYMEVENE IN J. LYOPH .
   DAUNOXO ME VIAL
   DAMIZOL VIAL
   DECAVEN C/S.SOL .IN DENTRON TABL&SYROP
   DESKAN SOL .
   DESONIL TABL & SUSP
   DIPEPTIVEN VIAL
   DIPRIVAN AMP
   DOBUT AMINE IN J.
   DOLYZINAX TABL & SUSP
   DOPAMINE /ANFAR M VIAL
   DOPAMINE /DEMO AMP
   DORMICUM AMP
   DORMIX AL IN J.
   DORMIXAL
   DOXORUBIN VIAL 200mg
   DYSPORT VIAL
   EKLIV AN AMP
   ELPEGON TABL & SUSP
   EMTRIV A CAPS
   ENZAPRO ST-F AMP & TABL
   EPASAN SUSP & TABL
   EPIVIR F. C. TA BL
   EPIVIR ORAL SOL
   EPREX VIAL
   ERBITUX IN J.
   ERWIN ASE VIAL
   ESMERON AMP
   ETHYOL VIAL
   EUNADE S INJ
   FACTOR VIII VIAL
   FANHDI INJ
   FARCE F VIAL
   FASTURTEC VIAL
   FENTANYL AMP
   FERINJECT VIAL
   FERRINEMIA CS.SOL.INF
   FLEBOGAMMA VIAL
   FLEMYCIN VIAL
   FLEXBUMIN SOL
   FLOCIPRIN VIAL
   FORENIUM LIQUID
   FORTOVASE CAPS
   FOSCAN VIAL
   FREDOFOL DR.PD .IN J
   FTAZIDIME VIAL
   FUCIDIN VIAL
   FUZEON VIAL
   GAMMAVENIN Ρ VIAL
   GAMMACARD SD VIAL
   GASTRIDOL TABL & SUSP
   GELOFUSINE VIAL
   GEMZAR VIAL
   GENEFADRONE VIAL
   GEREF AMP
   GILUDOP VIAL
   GINORECTOL VIAL
   GLADIU S VIAL
   GLIADEL IMPLANT
   GLIVEC CAPS
   GLORIXONE VIAL
   GLORYFEN IN J.
   GOLAFEN VIAL
   GRANITRON AMP
   GRANOCYTE AMP
   GRANULO KINE AMP
   GRENIS-CIPRO VIAL
   GRENIS-OFLO VIAL
   HAEMACCEL INJ.SO.IN F
   HAES-STERIL VIAL
   HELIXATE NEXGEN VIAL
   HEMOFIL -M VIAL
   HEMOHE S VIAL
   HEPARIN VIAL
   HERCEPTIN VIAL
   HETASTARCH 6% IN J.SO.IN F
   HIVID F. C.TABL
   HOFCOMANT IN J.SO.IN F
   HUMAN ALBUMIN VIAL
   HYCAMTIN VIAL
   HYPNOMIDATE AMP
   IDROSTAMIN AMP
   ILOMEDIN AMP
   IMMUCYST VIAL
   IMUKIN VIAL
   INDUCTOS VIAL
   INFECTIN A. VIAL
   INFERGEN VIAL
   INOMAX IN J.
   INOTREX IN J.
   INTEGRILIN VIAL
   INTRAGLOBIN F VIAL
   INTRALIPID VIAL
   INTRONA VIAL
   INVANZ VIAL
   INVIRASE CAPS
   IRINOTEC AN SOL
   KABIVEN BAGS
   KABIVEN PERIPHERAL BAGS
   KALETRA CAPS & SYR
   KLARICID PD .SOL .IN F
   KOGEN ATE VIAL
   KYBERNIN -P VIAL
   KYTRIL AMP
   KYTRIL F. C.TABL
   KYTRIL ORAL SOL
   LABILEX VIAL
   LADININ VIAL
   LAMAFER TABL & SUSP
   LASAPRIDE TABL
   L-ASPARAGINASE VIAL
   LEMOXOL VIAL
   LEPONEX TABL
   LETYNOL VIAL
   LEUSTATIN VIAL
   LYCALIN TABL
   LIPOFUNDIN MCT /LCT VIAL
   LIREBIN TABL & SUSP
   LYCITROPE VIAL
   LYMPHOGLOBULINE -IMTI VIAL
   MAB-CAMPATH AMP
   MABTHERA VIAL
   MALOCEF VIAL
   MASTOVET IN J.
   MAXIPIME VIAL
   MEDAXONE IN J.
   MEGALOTECT VIAL
   MERONE M VIAL
   METALYSE VIAL
   MIDAZOLAM/BRAUN
   MIELOGEN VIAL
   MINSK TABL & SUSP
   MIOCHOL -E COLL . AMP
   MITOXAN VIAL
   MITOXANTRONE /AEON VIAL
   MITOXANTRONE /BAXTER VIAL
   MIVACRON VIAL
   MOLELANT VIAL
   MONONINE VIAL
   MULTIMEL BAGS
   MYCOBUTIN TABL
   MYOCET IN J.
   NAFLOXIN VIAL
   NAROPEINE BAGS
   NASPOR VIAL
   NASTILOX TABL & SUSP
   NAVELBINE VIAL
   NAVOBAN AMP
   NAVOBAN CAPS
   NEORECORMON SYRING
   NEORECORMON VIAL
   NEORECORMON CARTR.
   (MULTIDO SE)
   NEULASTA INJ
   NEXIUM VIAL
   NIMBEX AMP
   NORCURON VIAL
   NORVIR ORAL SOL
   NORVIR SOFT CAPS
   NOVANTRONE VIAL
   NOVOCRAL VIAL
   NUTRIFLEX LIPID PERI BAGS
   NUTRIFLEX LIPID PLU S BAGS
   NUTRIFLEX LIPID PLU S BAGS
   NUTRIFLEX LIPID SPECI AL BAGS
   NUTRIFLEX LIPID SPECI AL BAGS
   NUTRIFLEX PERI BAGS
   NUTRIFLEX PLU S BAGS
   OBERGAN IN J.
   OCTAGAM VIAL
   OCTEGRA VIAL
   OFERIN SUSP & TABL
   OLICLINOMEL N4-550 BAGS
   OLICLINOMEL N4-550E BAGS
   OLICLINOMEL N7-1000 BAGS
   OLICLINOMEL N7-1000 Ε BAGS
   ONCOTICE AMP
   ONDA F. C. TA BL OND A SYR & AMP
   ONDAMETON TABL
   ONDAREN F.C.TA B-5YR
   ORTHOCLONE AMP
   OSIGRAFT PROTEIN
   PAXENE VIAL
   PEDITRACE VIAL
   PEGASYS SYRING
   PEGINTRON VIAL
   PENTACARINAT PD .IN J.SOL
   PENTACLOBIN VIAL
   PENTOTHAL VIAL
   PERIFUSIN VIAL
   PHACOCE F VIAL
   PHOTOFRIN VIAL
   PK-MERZ IN J.
   PRIMAXIN VIAL
   PRIMENE VIAL
   PROFLOX IN J.
   PROLEUKIN VIAL
   PROPESS VAC. DE VICE Ονομασία
   PROPOFOL VIAL
   PROSTIN E2 VAG.T BL
   PROSTIN -VR AMP
   PULMOZYME SOL . INH
   RAPILYSIN VIAL
   RECOFOL VIAL
   RECOMBIN ATE VIAL
   REFACTO VIAL
   REFLUDAN PD .IN J.SOL
   REMENA VIAL
   REMICADE VIAL
   REOPRO VIAL
   REPLACAL VIAL
   REPLENINE -V.F VIAL
   RETROVIR CAPS/ORAL
   /TABL SOL/VIAL/
   REVION VIAL
   REYATAZ CAPS
   RHESOGAMMA Ρ AMP
   RHOPHYLAC AMB
   RILUTEK F. C. TABL
   ROCEPHIN VIAL
   ROFERON -A SYRING
   ROFERON -A VIAL
   ROLISPORIN VIAL
   RUVETINE TABL & SUSP
   SADOLIN AMP
   SANDOGLOBULINE IN J.
   SAPRIMIX TABL & SUSP
   SAUBASIN VIAL
   SEPTAX VIAL
   SEPTOPALBEAD .SU.WI SEROPR AM C/S.SOL .IN
   SEVORANE VIAL
   SIMDAX VIAL
   SIMULECT VIAL
   SOLUBILAX IN J.
   SOLUVIT VIAL
   SOLUVIT (R) IN FANT VIAL
   SOLVETAN VIAL
   SOMABION AMP
   SOMARITIN VIAL
   SOMASTIN VIAL
   SOMATOSTATIN VIAL
   SPABUCOL TABL & SUSP
   SPIROSINE VIAL
   SPORANOX IN J.
   STILAMIN AMP
   STILAMIN VIAL
   STOCRIN CAPS
   STOPAREN VIAL
   STRUCTOCABIVEN VIAL
   STRUCTOLIPID BAGS
   SUPRANE SOL . INH SURV ANT A SUSP. T RACH SYN ACI S INJ
   SYNERCID VIAL
   TABRIN VIAL
   TACEF VIAL
   TAVANIC VIAL
   TAZOCIN VIAL
   TELZIR TABL
   THIOPENTAL VIAL
   THYMOGLOBULINE IMTIX VIAL
   THYROCEN PD .IN J.SOL TIL DIEM VIAL
   TOPISTIN VIAL
   TRACLEER TABL
   TRACRIUM AMP
   TRACTOCILE VIAL
   TRASYLOL IN J.
   TRAVILAN VIAL
   TRAZIVIR TABL
   TROVAN IN J. & TABL
   UFEXIL VIAL
   UGOTREX VIAL
   ULTIVA VIAL
   VAMIN (WITH GLUT AMINE ) IN J.SO.IN F
   VAMIN 14 IN J.SO.IN F
   VAMIN 18 ELECTROL IN J.SO.IN F
   VAMIN C IN J.SO.IN F
   VAMIN GLU +INTRALIPID IN J.SO.IN F
   VAMIN INFANT IN J.SO.IN F
   VAMISTOL VIAL
   VANCOMYCIN / LY .P.IV.IN
   HYDROCHLORIDE IN J.
   VANCOMYCIN / WYETH
   VANCOMYCIN/FOINI XFAR M VIAL
   VANCOMYCIN/VO CATE PD .SOL .IN F
   VANCOSAN IN J.
   VECURONIUM VIAL
   VEFRON YABL
   VELCADE VIAL
   VENOFER AMP
   VERACOL VIAL
   VIASPAN BAGS
   VIDEX TABL & CAPS
   VIRACEPT ORAL SOL
   VIRAMUNE TA B. + SUSP
   VIREAD TABL
   VISTIDE VIAL
   VOLUVEN BAGS
   VONCON VIAL
   VONDEM
   XIGRIS VIAL
   ZABINOR TABL
   ZAVEDOS CAPS
   ZAVEDOS VIAL
   ZEM VIAL
   ZEMPLAR INJ.
   ZENALB VIAL
   ZENAPAX VIAL
   ZENOPAR SUSP & TABL
   ZERIT CAP S & POWDE R ORAL
   ZIAGEN F. C.TABL
   ZIAGEN ORAL SOL
   ZIDREVIR ORAL SOL
   ZINACEF AMP
   ZINFECT VIAL
   ZOFRON AMB&TABL
   ZOMETA VIAL
   ZOVIRAX VIAL
   ZYVOXID BAGS
   ZYVOXID F. C.TABL