Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Περί απογραφής

Όπως γνωρίζετε στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο  4316/2014 υπάρχει το εξής άρθρο το οπoίο αφορά την απογραφή :
Άρθρο 89
Ρυθμίσεις σχετικά με την απογραφή αποθεμάτων σε επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία
Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται παράγραφος 32 ως εξής:«32. Ειδικά οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και οι οποίες για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων τους του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) εφάρμοσαν τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), δύνανται, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014, ως απογραφή έναρξης να λάβουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών της διαχειριστικής χρήσης του 2013 και ως απογραφή λήξης το δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών του φορολογικού έτους 2014, ανεξαρτήτως υποχρέωσης σύνταξης απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων...».

Το  ΔΣ του ΠΦΣ  βρίσκεται σε συνεχή και καθημερινή επικοινωνία με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Μαυραγάνη προκειμένου να διευκρινιστεί τι θα γίνει  με το θέμα της απογραφής και για το έτος 2015.

Μάλιστα προ ολίγου ο κ. Υφυπουργός μας  ενημέρωσε πως το θέμα έχει δοθεί με θετική εισήγηση από μέρους του  στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και παρακαλεί όπως αναμένουμε την σχετική ανακοίνωση.

Μέχρι αυτή  την ώρα (14.00 μ.μ.) δεν είχαμε καμία ενημέρωση από την ΓΓΔΕ.

Μόλις έχουμε στην διάθεσή μας την σχετική ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ              ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Με ερμηνευτική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων παρέχονται οδηγίες εφαρμογής για τα άρθρα 1 έως 15 του νόμου 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, η εφαρμογή των οποίων αρχίζει από 01.01.2015 και έχουν ισχύ για όλες γενικά τις επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων και όσων ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από αυτόν, δεδομένου ότι αφορούν θέματα τήρησης των λογιστικών αρχείων (λογιστικών βιβλίων και στοιχείων – παραστατικών).Η εγκύκλιος αναφέρεται επίσης σε θέματα απλοποιήσεων και απαλλαγών από την έναρξη εφαρμογής του ν. 4308/2014.
Το κείμενο της ερμηνευτικής εγκυκλίου καλύπτει με πληρότητα το σύνολο των θεμάτων που μπορεί να προκύψουν στην πράξη από την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, με στόχο τη διευκόλυνση της ορθής εφαρμογής, τον περιορισμό του κόστους και των ερωτημάτων εκ μέρους των υποκείμενων οντοτήτων και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ασφάλειας δικαίου.
Ειδικότερα θέματα που θίγονται σε αυτή την ερμηνευτική συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα:
1. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής, διευκρινίζεται ότι, πέραν των ρητά κατονομαζόμενων περιπτώσεων οντοτήτων, υπόκειται στο νόμο και κάθε άλλη οντότητα που αποκτά εισόδημα από εμπορική δραστηριότητα, όπως άλλωστε ορίζει η φορολογική νομοθεσία (νόμος 4172/2013). Παρέχονται επίσης διευκρινίσεις για ειδικές περιπτώσεις οντοτήτων που υπόκεινται ή εξαιρούνται από την εφαρμογή του νόμου.
2. Παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων περί ένταξης των υποκείμενων οντοτήτων σε κατηγορίες μεγέθους, ενώ δίνονται συγκεκριμένα και αντιπροσωπευτικά παραδείγματα για την εφαρμογή των ποσοτικών κριτηρίων μεγέθους, με ιδιαίτερη αναφορά στη μετάβαση στο νέο πλαίσιο από την 1η Ιανουαρίου 2015.
3. Παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις αναφορικά με την έννοια των λογιστικών αρχείων καθώς και τις βασικές αρχές και τους κανόνες τήρησής τους, με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων αλλά και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος. Ιδιαίτερα, αποσαφηνίζονται η έννοια της λογιστικής και φορολογικής βάσης των λογιστικών μεγεθών και οι διαφορές τους και παρέχονται παραδείγματα και αναλυτικές οδηγίες για τον ασφαλή προσδιορισμό του φορολογικού αποτελέσματος, ξεκινώντας από το λογιστικό αποτέλεσμα και παραθέτοντας διακεκριμένα τις προσωρινές και τις μόνιμες διαφορές μεταξύ λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος.
4. Περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας του απλογραφικού λογιστικού συστήματος και αναφέρονται οι οντότητες που δύνανται να το χρησιμοποιούν, σύμφωνα με το νόμο.
5. Διευκρινίζεται η έννοια της απαίτησης του νόμου για εφαρμογή κατάλληλων δικλίδων για την παρακολούθηση των αποθεμάτων. Δίνονται παραδείγματα αξιόπιστων και τεκμηριωμένων έμμεσων τεχνικών που οι οντότητες δύνανται να χρησιμοποιούν για τον προσδιορισμό της ποσότητας των αποθεμάτων στο τέλος της περιόδου. Ιδιαίτερα, αποσαφηνίζονται περιπτώσεις στις οποίες, για διευκόλυνση των συναλλαγών, είτε δεν απαιτείται η έκδοση παραστατικού διακίνησης είτε το εν λόγω παραστατικό δύναται να υποκαθίσταται από την τήρηση άλλων αρχείων.
6. Αποσαφηνίζονται θέματα σχετικά με τα παραστατικά χονδρικής και λιανικής πώλησης. Ιδιαίτερα, παρέχονται επεξηγήσεις σχετικά με το χρόνο έκδοσης των παραστατικών πώλησης (ιδίως για συνεχιζόμενες ή επαναλαμβανόμενες πωλήσεις) και παρατίθενται συγκεκριμένα και αντιπροσωπευτικά παραδείγματα.
Πέραν της εγκυκλίου, με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων παρέχονται απαλλαγές από την υποχρέωση χρησιμοποίησης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (φορολογική ταμειακή μηχανή ή μηχανισμός Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), σύμφωνα με την μέχρι σήμερα πρακτική.
Ομοίως, με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων συνεχίζονται οι μέχρι σήμερα απαλλαγές και απλοποιήσεις για την τήρηση λογιστικών βιβλίων και έκδοση στοιχείων για αγρότες και ορισμένες κατηγορίες πολύ μικρών οντοτήτων.
Σημειώνεται ότι βρίσκεται υπό επεξεργασία η επικαιροποίηση της ΠΟΛ.1134/2004 περί απαλλαγής από την υποχρέωση διενέργειας φυσικής απογραφής για ορισμένα επαγγέλματα, με βάση τη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πρακτική.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με προσφάτως ψηφισθείσα διάταξη (άρθρο 89 του ν. 4316/2014), ρυθμίσθηκε με ευνοϊκό τρόπο το ζήτημα της απογραφής αποθεμάτων για τη χρήση 2014 και επομένως συνεχίζεται για το 2014 η ρύθμιση περί απογραφής που ίσχυε μέχρι το 2013, ενόψει της εφαρμογής από 1η Ιανουαρίου 2015 του ν. 4308/2014.

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Ο Αίσωπος της σύγχρονης εποχής

Μία φορά και έναν καιρό υπήρχε ένα όμορφο ζωολογικό πάρκο στο Βeauval, , όπου χιλιάδες ζώα ζούσαν ευτυχισμένα. Ντριν ντριν, ξαφνικά έφτασε ο ταχυδρόμος για να μοιράσει την αλληλογραφία στα ζώα του πάρκου. Όλα μέσα στη τρελή χαρά που μιλούσαν με τους φίλους του, εκτός από το λιοντάρι που φυσούσε και ξεφυσούσε. Πήρε ένα δισέλιδο γράμμα από το ξάδερφο του στη ζούγκλα.
Σελίδα πρώτη
Αγαπητέ ξάδελφε  , μπλα μπλα μπλά , στη ζούγκλα παραμένουμε αρχηγοί.. μπλα μπλα.... κάθε μέρα κυνηγάμε και τρώμε ωραία και νόστιμα ζώα.. μπλα μπλα...
 Δεν πρόλαβε καν να τελειώσει το γράμμα και έσκασε από τη ζήλια του που ο ξάδελφος του έτρωγε κάθε μέρα και άλλο ζώο αλλά αυτός μόνο φυράματα.. Ώσπου του ήρθε μία καλή ιδέα, και σφυρίζει στο διπλανό κελί που ήταν ο λαγός.
"Λαγέ , να σου πω ρε φίλε. Μας έχουν σε ένα χωράφι κλεισμένο τον καθένα, ούτε να τρέξουμε μπορούμε ούτε να ανταλλάξουμε καμιά κουβέντα. Σε εμένα έχουνε βάλει και ταμπέλα "Προσοχή λιοντάρι" , στις μαιμούδες να μην τις ταίζουν, σε εσένα να μη σε βγάζουν φωτογραφίες. Ποιον, εσένα που είσαι πρώτη μούρη γνωστός σε όλα τα παραμύθια, και σε έχουν βάλει στο πίσω το χωράφι και όλοι φωτογραφίζουν εμένα, λες και είχα καμιά όρεξη. Ξέρεις του είπα του φύλακα, για το καλό του πάρκου, να ανεβάσουμε λίγο την επισκεψιμότητα και να αναπτυχθούμε, να τα έριχνε τα προστατευτικά μεταξύ μας. Έτσι ο κόσμος θα σε φωτογράφιζε πιο εύκολα, και θα είχαμε και χώρο να τρέξουμε. Τώρα την κότα μπορεί να μην τη νοιάζει, γιατί γραμμένη την έχουν έτσι και αλλιώς αλλά δε γίνεται να του πούμε του φύλακα, να ανοίξει μόνο τους δικούς μας τους φράχτες γιατί θα χτυπήσει κάπως.. Αν όμως ανοίξουν όλα, κανένας δε θα πει τίποτα. Όμως το φύλακα δεν τον νοιάζει, έχει κολλήσει στα παλιά αυτός, πως είναι οι ζωολογικοί κήποι σε άλλες χώρες και κάτι μπούρδες για κινδύνους, που του σφυρίζει η ψηλολελέκα η καμήλα και ο χοντρός ο ρινόκερος, που βαριούνται να κινηθούν. 
Αν όμως πείσεις εσύ τα ζώα τα υπόλοιπα και ανοίξουμε από μέσα το φράχτη, τότε ούτε γάτα ούτε ζημιά, στην πούδρα θα είμαστε..."
Ο λαγός ενθουσιάστηκε με την ιδέα, και με μιας αρχίζει να κάνει προπαγάνδα. Πείθει κανα δυο τρία ζώα στην αρχή, και σιγά σιγά το ένα μετά το άλλο άνοιγε και αυτό. Όλα φαινόταν να πάνε όπως έλεγε το λιοντάρι. Ο ζωολογικός κήπος πλέον έμοιαζε μια τεράστια ζούγκλα, όπως αυτή του ξαδέρφου του. Όλα ήρεμα για ένα διάστημα... 
Σιγά σιγά όμως τα ζώα άρχισαν να τσακώνονται. Άλλος για το χώρο του , άλλος για την καθαριότητα. Ο Βασιλιάς δεν παρέμβαινε, καθόταν και κοιτούσε, όσο η διχόνοια άρχισε να σπέρνεται μεταξύ των ζώων.. Περίμενε την κατάλληλη στιγμή!
Και αυτή η στιγμή ήρθε! Στην αρχή, απλά πήρε θέση. Ζήτησε από τα ζώα να φάει την κότα, γιατί κατά την άποψη του έφταιγε στη διαμάχη της με το περιστέρι. "Μια κότα είναι" σκέφτηκαν , οι υπόλοιποι άστον να τη φάει..
Την επόμενη ημέρα, ζήτησε να φάει τον ιπποπόταμο. Έχεζε όπου έβρισκε και αυτός... 
''Και χωρίς ιπποπόταμο ζούμε" τι να τον κάνουμε, έχουμε και άλλους για παρέα...
Και μέρα με τη μέρα, τους έφαγε όλους.. Εκτός από το λαγό... Όχι δεν του τη χάρισε, μη γελιέστε, απλά τον χρειαζόταν μέχρι τέλους, τον έπειθε εύκολα και τον είχε υποστηρικτή... Αλλά με τίποτα δε θα στερούταν ένα νόστιμο στιφάδο.. 
Περήφανος που είχε φάει όλα τα ζώα, ξαπόστασε λίγο να χωνέψει.. Είχε γευτεί τα πάντα ως τώρα, και απλά περίμενε για το επόμενο του δείπνο το παλιό γνωστό φύραμα..
Την επόμενη μέρα λοιπόν να σου μπροστά του ο υπάλληλος του κήπου. Αλλά τώρα δεν κρατούσε ένα κουβά τροφή, αλλά ένα όπλο.
 Δεν πέρασαν ούτε μερικά δευτερόλεπτα και το μπαμ ακούστηκε..
 Βλέπετε , χωρίς τα υπόλοιπα ζώα, ο κήπος δεν έιχε πλέον αξία και θα έκλεινε. Το λιοντάρι ήταν ασύμφορο να το ταίζουν μιας και δεν ερχόταν ούτε ένας επισκέπτης... Με τις τελευταίες του ανάσες, προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε κάνει λάθος, τι είχε διαβάσει λάθος.. Και τότε , κατάλαβε ότι δεν είχε τελειώσει όλο το γράμμα..
Σελίδα δεύτερη
Ξάδελφε υπάρχουν και δυσάρεστα, Οι περισσότεροι από εμάς έχουν σκοτωθεί. Έξω υπάρχουν επικίνδυνοι άνθρωπο λαίμαργοι, που σκοτώνουν ότι βρίσκουν και δε βρίσκουν. Πραγματικά εύχομαι να βρισκόμουν στη θέση σου, στην ασφάλεια σου.. Πάντα να σκέφτεσαι από πριν, τι θέλεις να κάνεις....

Τα ηθικά διδάγματα τα αφήνω στην κρίση του καθενός..
Ζωολογικός κήπος Beauval – Zωολογικό πάρκο de Beauval, Loir-et-Cher, Γαλλία
Βρίσκεται στην κεντρική Γαλλία ( http://www.zoobeauval.com ) και φιλοξενεί περισσότερα από 4.000 ζώα –πολλά υπό εξαφάνιση- τα οποία ανατρέφονται εκεί για να σταλούν σε άλλους ζωολογικούς κήπους. Η διάταξη και οι χώροι του ζωολογικού κήπου, κάνουν τους επισκέπτες να αισθάνονται σα να βρίσκονται στο φυσικό περιβάλλον των ζώων. Ένα μέρος του, μοιάζει σα μια αφρικανική πεδιάδα, γεμάτη με ζέβρες, αντιλόπες, ρινόκερους και πολλά ακόμη ζώα

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

ΤΣΑΥ: Διαθέσιμα τα ειδοποιητήρια εισφορών Β' εξαμήνου 2014

"Από σήμερα 9 Δεκεμβρίου 2014 είναι διαθέσιμα τα ειδοποιητήρια Β΄εξαμήνου 2014 για τους ελεύθερους επαγγελματιες από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.  

Παρακαλούνται όσοι φαρμακοποιοί (και μόνο αυτοί) έχουν ή είχαν υπαχθεί παλαιότερα στο νόμο 3232, να επικοινωνήσουν με την κεντρική υπηρεσία, καθώς υπάρχει η πιθανότητα το ειδοποιητήριο να μην είναι σωστό."
Κάνοντας log in, .μπαίνετε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο και εκτυπώνετε από εδώ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ Σεπτεμβρίου!

Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς μας .μέχρι την Τετάρτη 24/12

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Πραγματικές ιδέες για success story..


Τι προσφέραμε στον Έλληνα ασθενή , μετά την εποχή Λοβέρδου?
Ο δημόσιος υπάλληλος πλέον βρίσκει να αγοράσει τη lierac και τη darphin, ότι ώρα θέλει, ακόμα και στις 11 το βράδυ από μία πληθώρα διευρυμένων φαρμακείων.
Αλλά δεν έχει λεφτά στο πορτοφόλι του..
Ο Ιδιωτικός υπάλληλος δε μπορεί να ψωνίσει ούτε καν αυτές τις ώρες. Μπορεί να είναι Σάββατο βράδυ 10 η ώρα, αλλά την Κυριακή δουλεύει... Άσε που ούτε αυτός έχει λεφτά...
Ο Έλληνας ασθενής βρίσκει στις 10 το βράδυ περισσότερα ανοιχτά φαρμακεία που κανιβαλίζουν το ωράριο για να πάρει την ασπιρίνη του, αλλά δυστυχώς δε βρίσκουν φαρμακοποιό μέσα , μόνο κάποιο έμπορο ή αισθητικό...
Ο Έλληνας ασθενής ψωνίζει με τις χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη αλλά δυστυχώς το ταμείο του δεν του καλύπτει τη συμμετοχή στα ακριβά φάρμακα, ενώ τα πλέον φθηνά είναι σε έλλειψη...
Το φαρμακείο αλλάζει, και η πενία τέχνας κατεργάζεται.. Το ίδιο και η απληστία...
Κάποιοι απλά περιμένουν κλαίγοντας, κάποιοι νομίζουν ότι στην κρίση αυτοί θα γίνουν κροίσοι...
Υπάρχουν και κάποιοι που σκέπτονται, και κάποιοι που αγωνίζονται, καινοτομούν και αναβαθμίζουν τη λέξη Φαρμακοποιός... Μία ιδέα, από την άλλη πλευρά του πλανήτη, (αν και πάντα την αντιπαθούσα.. ), μια ιδέα που κάπως πρέπει να την εντάξουμε και εμείς!


Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

συνταγογραφηση bcg

Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει για τη δυνατότητα συνταγογράφησης των φαρμάκων SII-ONCO-BCG και CALGEVAX τα οποία εισάχθησαν εκτάκτως για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε BCGΔείτε το έγγραφο:
Επιστολή προς το ΔΣ του ΠΦΣΑγαπητοι συναδελφοι, θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε ένα φλέγον ζήτημα που αφορά το μεγαλύτερο μερος του αριθμού των φαρμακείων της χώρας : το ζητημα της επικειμενης απογραφής.
Οι περισσοτεροι εξ΄ήμών όπως πιθανόν γνωριζετε δεν κανουμε απογραφή στα φαρμακεια μας εώς τωρα , καθώς καθε χρόνο εξαιρούμαστε της διαδικασίας. Διαφαίνεται ομως οτι τα πραγματα αλλαζουν ανησυχητικα με την πιθανότητα να υποχρεωθούμε σε απογραφη λήξης του λογιστικου έτους 2014. Το ζήτημα που προκύπτει ειναι το εξής : τα φαρμακεια που δεν έχουν κανει απογραφή εναρξης το 2014 θα κληθούν να πληρώσουν αναίτια ενα υπέρογκο ποσό στην εφορία , στην περίπτωση που αναγκαστουν να απογράψουν τα προιοντα τους στο τελος του 2014. Αυτό οφείλεται στην αλλαγη λογιστικού μοντέλου φορολόγησης των φαρμακείων μας εντός της ίδιας χρονιάς.

Θα χρησιμοποιησω ενα απλό παράδειγμα ενός μέσου φαρμακείου:

Έστω φαρμακείο με αγορές 150.000 € το 2013 και αλλες τόσες το 2014 (για λογους απλουστευσης βαζω το ιδιο ποσό. Έστω οτι το φαρμακείο αυτο ούτε επεσε στις αγορες του λογω οικονομικης συστολής , ούτε ειναι απ τα χιλιαδες νεα φαρμακεια που ανέβασε τις αγορές του.) Έστω οτι τελος του 2014 ανγκαζεται σε απογραφη και εχει εμπορευμα 40.000 € .
Ο τρόπος υπολογισμου της φορολογίας ειναι ο εξής :
(Έσοδα – Έξοδα ) Χ Φορολογικός Συντελεστής = ? φορος σε €
Τα έσοδα ειναι προφανώς τα ίδια είτε με απογραφή είτε χωρίς απογραφή.

Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα έξοδα στην καθε περίπτωση

(Ως γνωστόν όταν μια επιχείρηση δεν κανει απογραφη, τότε το 10% των αγορων του καθε έτους θεωρείται οτι περνανε στο επόμενο ως η εναπομείνουσα αποθήκη)


1η περίπτωση (χωρίς απογραφή λήξης 2014)
Έξοδα φαρμακειου για το 2014 :
το 10% των αγορών του 2013 ως αποθήκη για το 2014= 15.000 €
+ αγορές 2014= 150.000 €
- το 10% των αγορών του 2014 ως αποθήκη για το 2015 = 15.000 €

Δηλαδη συνολο εξόδων 150.000

2η περίπτωση (με απογραφή λήξης για το τέλος 2014)
Έξοδα φαρμακειου για το 2014 :
το 10% των αγορών του 2013 ως αποθήκη για το 2014= 15.000 €
+αγορές 2014= 150.000 €
- απογραφή εμπορευματων 40.000

Δηλαδη συνολο εξόδων 125.000 €


(ολα τα αλλα έξοδα οπως ενοίκιο, νερό κλπ είναι σταθερά και παίζουν λογιστικα μονο οι αγορές)


Με απλα λογια προκυπτει ενα λογιστικό εισοδειμα 150.000 – 125.000 = 25.000 επιπλεον λογω αλλαγης λογιστικου μοντελου , το οποίο δεν αναφερεται στην πραγματικοτητα. Αν το φαρμακειο φορολογείται με τον κατώτερο φορολογικό συντελεστή τοτε θα πληρωσει 25.000 € Χ 26% = 6500 € ΕΠΙΠΛΕΟΝ φορο πέραν του αναμενόμενου. Αν δε, συνυπολογισουμε την προκαταβολη του φόρου τοτε εχουμε 6500 Χ 55% = 3575 € επιπελον προκαταβολη φορου (τα οποία ομως ειναι μελλοντικως συμψηφιζόμενα ) . Δηαλδη 3575 + 6500 =10.075 € ΕΠΙΠΛΕΟΝ φορολογηση εκ των οποίων τα 6500 € ειναι οριστικά χαμένα.Προτάσεις :
1. Προφανώς ιδανικοτερη λυση ειναι η πληρης απαλλαγη μας από την απογραφή η οποία εκτός του συγκεκριμενου εφάπαξ χαρατσιού , πλήγει συνεχώς κ αδειαλήπτως την καθημερινότητα του μικρού κ μικρομεσαίου μονοατομικού φαρμακειο , προσφέροντας του απλόχερα την αηδία της επιπλέον γραφειοκρατίας (δεν εχουν όλοι οι συφα τη δυνατότητα να εκδώσουν ηλεκτρονικα τιμολογια)
2. Έφόσον ως διοίκηση κρινετε οτι είναι αδύνατο να επιτευχθεί η οριστική απαλλαγη μας απο την απογραφή , τότε θα πρέπει να επιτευχθεί η απαλλαγη μας για τη λήξη του 2014, και από αρχής του 2015 να εισέλθουμε στο νέο λογιστικό μοντέλο φορολόγησης κάνοντας απογραφή εναρξης για το 2015. Τα δυο μοντέλα ειναι διαφορετικά , εφαρμόζεται το καθένα ολικά και ολοκληρωμένα και δεν πρέπει να γινεται συγκριση της θεωρητικη αποθήκης λήξης του 2014 με την ρεαλιστικη απεικόνηση που παρέχει απογραφή έναρξης του 2015.


Βλαχόπουλος Σταύρος
Φαρμακοποιος
ΦΣ Ξάνθης

το παρόν αρθρο αποστελλεται σε όλα τα γνωστά στον συντάξαντα φαρμακευτικα blogs

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Σημαντικές οδηγίες ΕΟΠΥΥ για τον τρόπο υποβολής συνταγών και τη συνταγογράφηση με δραστική ουσία

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής λογαριασμών φαρμακείων και τη συνταγογράφηση με δραστική ουσία

ΣΧΕΤΙΚΟ: 1. Το υπ'αρ. πρ.οικ. 38425/31-10-2014 έγγραφο.
2. Το υπ'αρ. πρ. 1106/11-11-2014 έγγραφο του ΦΣ Κιλκίς
3. Το υπ'αρ. πρ. 3257/19-11-2014 & 3258/18-11-2014 έγγραφα του Π.Φ.Σ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία, θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

Τα παραστατικά υποβάλλονται από το φαρμακείο στην...


... οικεία ΠΕ.ΔΙ. του ΕΟΠΥΥ ή στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο (σε περίπτωση διανεμητικού λογαριασμού συλλόγου) συμπληρώνοντας σχετική αίτηση προς τον Οργανισμό (εκτός φακέλου), που θα περιέχει δήλωση του φαρμακοποιού ότι όλες οι συνταγές είναι κανονικά συμπληρωμένες, υπογεγραμμένες και έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3457/2006 και του Π.Δ. 121/2008, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής (ΣΚΠ) θα περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά για κάθε ημέρα τα στοιχεία που αφορούν εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, των ορών και των παραγώγων αίματος, αλλά και των συνταγών που αφορούν τους δικαιούχους του Ν. 4270/2014 (Ανασφάλιστοι - σχετ. υπ'αρ. οικ. Γ.Π./ΟΙΚ.56432 (ΦΕΚ Β' 1753/28.06.2014) Υ.Α.).

Στις περιπτώσεις διανεμητικών λογαριασμών, και εφόσον τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο υποβολής λογαριασμών, παρακαλείται ο οικείος Φαρμακευτικός Σύλλογος να διαβιβάζει αντίγραφο αυτού στο Τμήμα Επεξεργασίας και Ελέγχου Συνταγών (ΚΜΕΣ).

Αναφορικά με το αίτημα για ανεξάρτητη αρίθμηση των χειρόγραφων συνταγών, σας ενημερώνουμε ότι έχει διαβιβαστεί σχετικό ερώτημα στην ΥΠΕΔΥΦΚΑ και θα δοθούν οδηγίες σε επόμενο έγγραφο.

Υπενθυμίζεται η μοναδικότητα κάθε ταινίας γνησιότητας φαρμάκου (μοναδικός σειριακός αριθμός - Barcode) και ότι σε περίπτωση που ο σειριακός αριθμός καταχωρηθεί, είτε με συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικου (barcode reader) είτε με πληκτρολόγησή του, η ταινία γνησιότητας ακυρώνεται και δεν δύναται να ξαναχρησιμοποιηθεί. Σε περίπτωση που κατά την ηλεκτρονική εκτέλεση συνταγών δεν αναγνωριστεί κάποιο barcode, ο φαρμακοποιός υποχρεώται να επικοινωνήσει με την Εταιρεία ή τον ΕΟΦ και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πληκτρολογεί τυχαία barcode σκευασμάτων. Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν αναγνωρίζεται η αξία τέτοιου είδους φαρμάκων.

Όπως είναι γνωστόν με την υπ'αρ. ΕΜΠ4 (ΦΕΚ Β' 3057/18-11-2012) υπουργική απόφαση, η υποχρέωση συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία ισχύει για όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες και τα φάρμακα που εντάσσονται στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Εξαιρούνται από την υποχρέωση συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία μόνο πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις φαρμάκων ή ασθενειών, οι οποίες εξειδικεύονται στις παραγράφους 4 και 5 της εν λόγω απόφασης, η δε συνταγογράφηση με χρήση εμπορικού ονόματος δεν μπορεί να υπερβεί το 15% της αξίας της συνολικής συνταγογράφησης του κάθε ιατρού στη διάρκεια του έτους. Κατόπιν τούτου για την καλύτερη εφαρμογή της συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία και την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της υπ' αρ. 62494/15-07-14 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1920/Α/16-07-2014), η ΗΔΙΚΑ στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, υποχρεούται να προσαρμόσει καταλλήλως, το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ώστε κατά την έκδοση των συνταγών οι ιατροί να υποχρεούνται να συνταγογραφούν αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση δραστικής ουσίας και όχι εμπορικής ονομασίας. Σε αυτή την περίπτωση οι συνταγογράφοι ιατροί θα επιλέγουν την επιθυμητή δραστική ουσία, την περιεκτικότητα και τη δοσολογία που θα καλύπτει μηνιαία θεραπεία. Η συνταγογράφηση με εμπορική ονομασία θα επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στη σχετική υπουργική απόφαση και δε μπορεί να υπερβαίνει το 15% της αξίας της συνολικής συνταγογράφησης του κάθε ιατρού στη διάρκεια του έτους. Επίσης η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα πρέπει να τροποποιηθεί καταλλήλως ώστε μετά την εκτέλεση της συνταγής από το φαρμακείο, σε κάθε επόμενη συνταγογράφηση (ιστορικού ασθενούς) οι ιατροί να έχουν πρόσβαση μόνο στη δραστική ουσία που έχει χορηγηθεί στο παρελθόν στον ασθενή και όχι στα εμπορικά σκευάσματα που χορηγούνται κάθε φορά.

Επισημαίνεται ότι δεν τροποποιείται η διαδικασία υποβολής των αναλωσίμων υλικών, τα οποία εξακολουθούν να υποβάλλονται σε ξεχωριστό πακέτο και με ξεχωριστό τιμολόγιο. Οι χορηγήσεις αναλωσίμων δεν είναι συνταγές φαρμάκων και ως εκ τούτου δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην ΣΚΠ. Επίσης, δεν απαιτείται ξεχωριστή ΣΚΠ για τα αναλώσιμα.

Επισημαίνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες του υπ'αρ. πρ. ΟΙΚ.7667/21-02-2014 εγγράφου, καθώς επίσης ισχύουν οι λοιποί όροι - υποχρεώσεις της υπ'αρ. πρ. οικ. 48932/27-11-2012 εγκυκλίου με τις τροποποιήσεις αυτής να έχουν καταγραφεί αναλυτικά στο σχετικό 1 έγγραφό μας.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η υποβολή κάποιου νέου κλειστού φακέλου με τα πρωτότυπα προς το τμήμα επεξεργασίας και ελέγχου συνταγών, αλλά μέσα στο φάκελο υποβολής (σε ένα ή και περισσότερους αν αυτό απαιτείται) τοποθετούνται η πρωτότυπη ΣΚΠ, τα πρωτότυπα τιμολόγια, το ένα αντίγραφο του ΣΣΥ (Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής ΚΜΕΣ), τα τρία πακέτα συνταγών φαρμάκων και το πακέτο των αναλωσίμων. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.

Ο πρόεδρος 

Δημήτριος Α. Κοντός

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

ΠΦΣ: Αναγνώριση, έκδοση και εκτέλεση διασυνοριακών συνταγών

Σας κοινοποιούμε το με αριθ. πρωτ. οικ.41586/25-11-2014 έγγραφο των Δ/νσεων Φαρμάκου και Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων ΕΟΠΥΥ σχετικά με την αναγνώριση, έκδοση και αποζημίωση διασυνοριακών συνταγών κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ και της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/52/ΕΕ και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Για να δείτε το έγγραφο,


... πατήστε ΕΔΩ.

Επισημαίνουμε ότι το εν λόγω έγγραφο καθώς και το έντυπο της συνταγής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης θα αναρτηθούν και στον ιστότοπο του Εθνικού Σημείου Επαφής, που φιλοξενείται στοwww.eopyy.gov.gr.

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

ΝΕΟ-24 ώρες περιθώριο για ακύρωση συνταγής

«Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 21/11/2014 η δυνατότητα ακύρωσης της εκτέλεσης συνταγής θα είναι διαθέσιμη στους χρήστες φαρμακοποιούς στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για διάστημα 24 ωρών από την εκτέλεση της συνταγής.»

Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Χρόνια πολλά στο farmakopoioi!!!

Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο Ελληνικό Φαρμακευτικό blog, στο farmakopoioi.blogspot.gr
Συνεχίστε ακάθεκτοι και ευχαριστούμε για την καθημερινή και ταχύτατη ενημέρωση!

Ένας ανεξάρτητος blogger
Χαρίσης Ιωάννης

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Νέες οδηγίες για τη συνταγογράφηση του Lyrica: Διαφορετική τιμή αναφοράς ανάλογα με τη διάγνωσ

Ενημέρωση από Euromedica:

Όπως μας ενημέρωσε η ΗΔΙΚΑ από την Δευτέρα 10/11 θα ισχύσει η παρακάτω τροποποίηση στην Ηλεκτρονική συνταγογράφηση (web & API) για το φάρμακο LYRICA:

-Όταν στη συνταγή εμπεριέχεται η διάγνωση ICD10 R52, τότε η εκτέλεση του σκευάσματος γίνεται με διαφορετικές τιμές αναφοράς.

-Όταν δεν εμπεριέχεται η συγκεκριμένη διάγνωση, τότε...... η εκτέλεση γίνεται με τις ισχύουσες τιμές αναφοράς.

Με βάση τα παραπάνω, όταν “εκτελείτε” ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ συνταγές που περιέχουν το φάρμακο LYRICA, μέσω του προγράμματος euromedica - ΗΛ.ΣΥΝΤ/ΦΗΣΗ (API) οι τιμές υπολογίζονται αυτόματα, κατά περίπτωση.
Η εκτέλεση ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ συνταγών που περιέχουν το φάρμακο LYRICA, συστήνουμε να γίνεται απευθείας από την ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ (WEB), αφού πρώτα τις καταχωρήσετε (μετατρέψετε) ως ηλεκτρονική συνταγή.

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Από Νοέμβριο τα εμβόλια μαζί με τα φάρμακα

Γίνεται ευκολότερος ο τρόπος κατάθεσης συνταγών στον ΕΟΠΥΥ από την κατάθεση που θα κάνουμε τον άλλο μήνα (συνταγές Νοεμβρίου, αυτό το μήνα καταθέτουμε κανονικά)!! Όπως συμφώνησε ο ΠΦΣ με τον ΕΟΠΥΥ από 1-11 και μετά τα εμβόλια θα κατατίθενται μαζί με τα φάρμακα και θα αριθμούνται κανονικά στη σειρά τους όπως όλες οι συνταγές και δε θα χρειάζεται ξεχωριστό τιμολόγιο!
Δείτε το έγγραφο:
ΠΦΣ: Απάντηση σε ερώτηση συναδέλφου για την υποχρέωση εφημεριών και το διευρυμένο ωράριο

Αθήνα, 29/10/2014
Αριθμ. Πρωτ. 3001

Προς τον κ. Λάμπρο Χριστοδούλου, φαρμακοποιό
Κοινοποίηση : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Υποχρέωση εφημεριών και διευρυμένο ωράριο»

Σε απάντηση του από 06.10.2014 ερωτήματός σας, το οποίο εστάλη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Π.Φ.Σ., επαγόμεθα τα εξής:


1ον. Η διημέρευση και διανυκτέρευση είναι υποχρεωτική για όλους τους φαρμακοποιούς, εκτός από εκείνους που έχουν νομίμως απαλλαχθεί για σοβαρούς λόγους υγείας με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη. Το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 1963/1991 ορίζει σχετικώς: «2. Της υποχρεώσεις εφημεριών απαλλάσσονται, μετά από απόφαση του νομάρχη προσκαίρως ή οριστικώς, οι φαρμακοποιοί, για τους οποίους συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας, αποδεικνυόμενοι με πιστοποιητικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή άλλοι σοβαροί λόγοι, για τους οποίους θα εκφέρει γνώμη ο οικείος φαρμακευτικός σύλλογος».

2ον. Οι παραβάτες των περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων διατάξεων, πλην των προβλεπόμενων ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων, τιμωρούνται με απόφαση του αρμόδιου περιφερειάρχη, με πρόστιμο και, σε περίπτωση υποτροπής, με πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από πέντε (5) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες (άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 1963/1991). 
Το δε άρθρο 36 παρ. 3 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄ 228) ορίζει ότι: «5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από έλεγχο από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, στους φαρμακοποιούς, οι οποίοι από υπαιτιότητα τους δεν τηρούν το ωράριο που ορίζεται από τους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους ή το ωράριο που οι ίδιοι έχουν δηλώσει, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κάθε φορά ύστερα από εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31), αφαιρείται η άδεια λειτουργίας του φαρμακείου για ένα μήνα και σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται με την ίδια διαδικασία η άδεια λειτουργίας του φαρμακείου για έξι μήνες.»

3ον. Δυνάμει της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(β) Γ.Π.118308/08.02.2013 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, κατόπιν ομοφώνου γνωμοδότησης της Φαρμακευτικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, κρίθηκε ότι αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διευρυμένο ωράριο η πλήρης συμμετοχή του φαρμακοποιού στο κατά νόμον καταρτισθέν πρόγραμμα εφημεριών χωρίς εξαιρέσεις.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό τοις πάσι ότι ΟΥΔΕΙΣ εξαιρείται της υποχρεώσεως εφημεριών. 

Έτσι, φαρμακοποιός που αιτείται την εξαίρεσή του από τις εφημερίες που ορίζει ο οικείος Φαρμακευτικός Σύλλογος, δεν δύναται να συμμετέχει στο διευρυμένο ωράριο ή να λειτουργεί το φαρμακείο του κατά τις απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και το Σάββατο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 12 της Υποπαραγράφου ΣΤ1 του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014, με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011.
Είμαστε εις διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Εκτός Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών το Bexsero;


Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών που συνεδρίασε στις 15 Οκτωβρίου για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες, ύστερα από ενάμιση χρόνο, αποφάσισε να μην ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών το εμβόλιο Bexsero, παρότι πρόκειται για το μοναδικό παγκοσμίως που παρέχει προστασία από την οροομάδα Β του μηνιγγιτιδόκοκκου.Να σημειωθεί ότι η Επιτροπή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το πράσινο φως για την κάλυψη του εμβολίου ή όχι, θα πρέπει να δοθεί από τα υπουργεία Υγείας και Οικονομικών.

Ενημέρωση

Γράφει ο Παναγιώτης Σπυρίδης
Αναπλ. Καθηγητής Παιδιατρικής
Παναγιώτης Σπυρίδης

Παρασκευή, 31 Οκτώβριος 2014
Διαβάστηκε 130 φορές
Είναι  γνωστό εδώ και αρκετές μέρες, ότι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών αποφάσισε και εισηγήθηκε στον Υπουργό Υγείας προς έγκριση, τις παρακάτω μεταβολές στο πρόγραμμα εμβολιασμών.  Οι  πληροφορίες είναι μάλλον ασφαλείς και γνωστές από ημερών, προτιμήσαμε όμως να σιωπήσουμε έως ότου αρχίσουν να συζητούνται ευρύτερα, κάτι που πράγματι έγινε.
  1. Δεν εντάχθηκε το εμβόλιο κατά της οροομάδας Β του μηνιγγιτιδοκόκκου (BEXERO), στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
  2. Το εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Α, μεταφέρθηκε από την κατηγορία των υποχρεωτικών στην κατηγορία των  προαιρετικών εμβολίων
  3. Το 13δύναμο εμβόλιο κατά του πνευμονιοκόκκκου( PREVENAR 13), θα περιλαμβάνει δύο αντί τρεις δόσεις στο βασικό εμβολιασμό και μία αναμνηστική δόση μετά τον 12ο μήνα της ηλικίας
  4. Το εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδοκόκκου C, θα χορηγείται σε μία μόνο δόση στην ηλικία των 13 μηνών

ΣΧΌΛΙΟ
Προσωπικά, συγχαίρω τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για την θαρραλέα απόφαση να μπει κάποια τάξη στο θέμα των εμβολιασμών των παιδιών.
Διαφοροποιούμαι όμως στο γεγονός ότι παρέμεινε η χορήγηση του εμβολίου κατά της Φυματίωσης (BCG),στα παιδιά σχολικής ηλικίας. Δεν καταλαβαίνω γιατί εννοούμε να αποτελούμε παγκόσμια πρωτοτυπία, μια και είναι πλέον γνωστό ότι στην ηλικία αυτή μόνο προβλήματα δημιουργεί, χωρίς να προσφέρει στη στρατηγική της αντιμετώπισης της Φυματίωσης. Όπου μπορεί να προσφέρει , χώρες με υψηλή επίπτωση φυματίωσης, χορηγείται αμέσως μετά τη γέννηση, όσο το  νεογνό βρίσκεται ακόμη στο Μαιευτικό Τμήμα.
Εμβολιασμός στο Μαιευτήριο εφαρμόζεται και σε αναπτυγμένες χώρες, επιλεκτικά, σε νεογνά που θα ζήσουν σε οικογενειακό περιβάλλον ενεργού φυματίωσης και κυρίως πολυανθεκτικής φυματίωσης.

Υπεγράφη η νέα συλλογική σύμβαση ΠΦΣ-ΕΟΠΥΥ

Προ ολίγου στο Μαρούσι έπεσαν οι υπογραφές για την τριετή ανανέωση της συλλογικής σύμβασης του ΠΦΣ με τον ΕΟΠΥΥ με παράλληλη κατάργηση των ατομικών συμβάσεων.
Δείτε αναλυτικά το κείμενο και το παράρτημαΠαρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

ΠΟΙΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Αθήνα 20-12-2012

Αριθ.Πρωτ.: 44869

ΠΡΟΣ
Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Φαρμακευτικό Σύλλογο Μαγνησίας & Αλμυρού

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη διαδικασία συνταγογράφησης στα Νοσοκομεία»

Σχετικό: Έγγραφό σας με αριθμ.πρωτ.6480/Φ.7,1/11-10-12 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι,


....προκειμένου να αναγνωριστεί η δαπάνη συνταγών που εκδίδονται από Κρατικά, Πανεπιστημιακά και Στρατιωτικά Νοσοκομεία καθώς και Κέντρα Υγείας απαιτείται να υπάρχουν: 

1. Σφραγίδα με τα στοιχεία του θεράποντος ιατρού

2. Επιπλέον είναι αναγκαία μία από τις παρακάτω σφραγίδες:

• Στρογγυλή σφραγίδα του Κρατικού, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας ή

• Τετράγωνη σφραγίδα της Κλινικής του Κρατικού, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας ή

• Σφραγίδα των εξωτερικών ιατρείων του Κρατικού, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας που εξετάστηκε ο ασφαλισμένος Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
Παναγιώτα ΛίτσαΟι παραπάνω σφραγίδες μπορούν να αντικατασταθούν από μία στην οποία θα αναγράφεται το Δ. Υ. Π. Ε., το Νοσοκομείο, η Κλινική που υπάγεται ο θεράπων ιατρός, καθώς και τα στοιχεία του γιατρού ( ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, τίτλος). Σε περίπτωση που η ιατρική γνωμάτευση έχει εκδοθεί από Ιδιωτική Κλινική θα πρέπει απαραίτητα να φέρει το λογότυπο της Κλινικής, σφραγίδα αυτής και σφραγίδα με τα στοιχεία του θεράποντος ιατρού ειδικότητας.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΥΠΕΘΑ ΓΕΣ

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Ενημέρωση από τον ΠΦΣ για τη συνταγογράφηση Lyrica και Prevenar.

Ενημέρωση από τον ΠΦΣ για τη συνταγογράφηση Lyrica και Prevenar.
  • Το Lyrica αποζημειώνεται για όλες τις ενδείξεις του και η ευθύνη έτσι κι αλλιώς βαρύνει τον Ιατρό (άρα δεν υπάρχει περίπτωση περικοπής)
  • Τα εμβόλια πνευμονιόκοκκου δεν χρειάζονται πια φυλασσόμενη συνταγή.

Δείτε το έγγραφο:

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

ΕΟΠΥΥ: ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Αθήνα, 9/10/2014
Ο ΕΟΠΥΥ αποδέχθηκε το  αίτημα  του ΠΦΣ για την παράταση της ημερομηνίας έναρξης αναφορικά με την αποζημίωση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού χωρίς Εμπορική Ονομασία με έναρξη ισχύος από 1/11/2014.

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Χαμένο χαρτί του Εοπυυ ακυρώνει παλιές συνταγές!

Δεν θα γίνονται δεκτές συνταγές ιατρών με αναλώσιμο υλικό που φέρουν εμπορική ονομασία αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή του ο ΕΟΠΥΥ!

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση:

Θέμα : «Παροχή οδηγιών για αποζημίωση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού»

Κατ’εφαρμογή του υπ’αρ.22551/18-6-14 εγγράφου του Οργανισμού,
... δεν γίνονται πλέον δεκτές ιατρικές γνωματεύσεις που αναγράφουν τις εμπορικές ονομασίες των αναλωσίμων υλικών ή κωδικούς αυτών, ούτε έντυπα γνωματεύσεων με λογότυπα εταιρειών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν σχετικά με την αποζημίωση παραστατικών που περιλαμβάνουν γνωματεύσεις επί των οποίων αναγράφονται εμπορικές ονομασίες αναλωσίμου υγειονομικού υλικού, επισημαίνεται ότι για όσες γνωματεύσεις φέρουν εμπορικές ονομασίες ειδών και οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την
1/7/14 (ανεξαρτήτως εάν έχουν κατατεθεί ή όχι στα Τμήματα Παροχών του Οργανισμού), η απόδοση δαπάνης θα γίνεται κανονικά, σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών του Οργανισμού και η ισχύς του προαναφερθέντος υπ’αρ.22551/18-6-14 εγγράφου θα ξεκινά την 1η ημέρα του επόμενου μηνός (Ιούλιος 2014) από τον μήνα (Ιούνιος 2014) κατά τον οποίο εκδόθηκε η εν λόγω οδηγία.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΚΟΝΤΟΣ Δ.


Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Τα όργανα άρχισαν από τη Γαλλία

Μια συζήτηση  γίνεται πείραμα πλέον στη Γαλλία. Δεν πέρασε παρά μόνο ένας χρόνος από όταν το αφεντικό της εταιρίας supermarket Leclerc δήλωνε στο Canal+ την πρόθεση του να προσλάβει φαρμακοποιούς για να πουλάνε μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα φάρμακα στο κοινό, προφασιζόμενος "τον ελλειπή ανταγωνισμό".
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, τα φαρμακεία στη Γαλλία θα μείνουν κλειστά. Η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να είναι προάγγελος νομοθετικών τροποποιήσεων και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, εφόσον το πείραμα του Ολάντ σημαδευτεί από χαμηλό πολιτικό κόστος. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω εταιρία είχε απασχολήσει στο παρελθόν την Ευρωπαϊκή επιτροπή ανταγωνισμού για τη διάθεση κοσμητολογικών καλλυντικών τις εταιρίας YSL k Givenchy. Κάτι σαν το Μασούτη να πουλάει Eau de Toilet, δίπλα στα χαρτιά υγείας, όπως και τα Hondos να πουλάνε παρακεταμόλη δίπλα στα εσώρουχα..