Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Καλωσηλθες teva

«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ - ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ»

 Οι Υπουργοί Οικονομίας, Ανάπτυξης  και Τουρισμού και Υγείας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
Α) Το άρθρο 21 παρ. 3 του ισχύοντος Συντάγματος.
Β) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2 και 3 και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α' 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Α' 70) και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α' 101).
Γ) Τα άρθρα 49 & 52 παρ. 1 της Συνθήκης της ΣΛΕΕ.Δ) Του άρθρου 2 υποπαράγραφος Δ12 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94).
Ε) Τις αποφάσεις της Ολομέλειας Δ.Ε.Κ. (C-171/07 & C-172/07) και .(C-570/07 & C-571/07).
ΣΤ) Το άρθρο 4 περ. στ' του ν. 3844/2010.
Ζ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).
Η) Την υπ' αριθμ. Υ25/06-10-2015 άρθρα 2 & 3, απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2144/Β'/06-10-2015) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».
Ι) Του άρθρου 45 της υπ' αριθμ. 2005/36/ΕΚ Οδηγίας (ΠΔ 38/2010).
ΙΑ)Το π.δ. 106/2014 « Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α'/2000)
ΙΒ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα Υπουργική απόφαση θεσπίζονται νέες διατάξεις που καθορίζουν την ίδρυση φαρμακείων στην Ελλάδα, την αρμόδια υπηρεσία χορηγήσεως, την διοικητική περιφέρεια ισχύος της άδειας και τα προσόντα των αιτούντων τις άδειες,  φαρμακοποιών ή άλλων φυσικών προσώπων.

Άρθρο 2
Ρυθμίσεις για τις άδειες φαρμακείων

1. Οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων χορηγούνται σε φαρμακοποιούς κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού χώρας μέλους της Ε.Ε., καθώς και σε άλλα φυσικά πρόσωπα πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε., από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας των φαρμακείων και εντός αυτής, με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη και δηλώνονται από τον κάτοχο της αδείας στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο εντός εξήντα (60) ημερών.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, δεν χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου σε νομικά πρόσωπα, πλην των συνεταιρισμών φαρμακοποιών μελών της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος και έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της ΟΣΦΕ.

2. Κάθε άδεια ίδρυσης αντιστοιχεί σε ένα (1) φαρμακείο. Για το έτος 2015 επιτρέπεται η χορήγηση μέχρι πέντε (5) αδειών. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός χορηγούμενων αδειών αυξάνεται κατά μία (1) άδεια κατ’ ανώτατο όριο κατ’ έτος μέχρι το 2020, οπότε και ορίζεται ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός αδειών οι δέκα (10) άδειες σε πανελλαδική κλίμακα. 

3. Οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων χορηγούνται για την περιφέρεια των Δήμων που συστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).

4. Τα φαρμακεία των ιδιωτών μη φαρμακοποιών που ιδρύονται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης λειτουργούν υποχρεωτικά με την μορφή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, που πρέπει να έχει συσταθεί πριν τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου. Στην εταιρική σύνθεση των ΕΠΕ στις οποίες συμμετέχουν μη φαρμακοποιοί, μετέχει υποχρεωτικά ως εταίρος, με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 20%, και ο ορισθείς υπεύθυνος φαρμακοποιός για την λειτουργία κάθε φαρμακείου.
Τα φαρμακεία για τα οποία δίδεται άδεια ίδρυσης σε φαρμακοποιό, μπορούν να λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις είτε με όποια εταιρική μορφή του αστικού δικαίου επιλέξουν οι εταίροι τους, πλην εκείνης της ανώνυμης εταιρείας.

5. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης σε φαρμακοποιό, κάτοχο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού κράτους μέλους της ΕΕ και άλλα φυσικά πρόσωπα, πολίτες κράτους-μέλους ΕΕ, δεν υπόκειται σε κανένα περιορισμό πλην των σχετικών με τα πληθυσμιακά όρια και τις τιθέμενες προϋποθέσεις στην παρούσα Κ.Υ.Α.

6. Για την απόκτηση της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου απαιτείται ο αιτών (φαρμακοποιός ή μη) να έχει τα κατωτέρω προσόντα, που αποδεικνύονται από τα υποβαλλόμενα αντίστοιχα έγγραφα, όπως προσδιορίζονται στις οικείες διατάξεις & του άρθρου 216 ν. 4218/2014 (160Α), ήτοι :
α)  Την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός των κρατών-μελών της Ε.Ε.
β) Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος του, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 1729/1987 ((όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3204/2003 ΦΕΚ 144Α) και καθ’ υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου καθώς και του Ν. 3591/2008, του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα όπως αυτός ισχύει ή να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα για το οποίο επεβλήθη η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων ή να μην έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα.
γ) Να μην οφείλει στο Ελληνικό Δημόσιο οποιαδήποτε οφειλή από φόρους, πρόστιμα ή άλλη αιτία.
δ) Οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού να μην έχουν τιμωρηθεί για παραβάσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας με οριστική ανάκληση της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης. 


Άρθρο 3
Μεταβατική διάταξη

Αποφάσεις ιδρύσεως φαρμακείων που εκδόθηκαν κατά παρέκκλιση του ν. 4336/2015 από Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας στην περίοδο από 20 Αυγούστου 2015 μέχρι την δημοσίευση της παρούσας ΚΥΑ, διατηρούν την ισχύ τους.


Άρθρο 4

Η έναρξη ισχύος της παρούσης απόφασης ορίζεται από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

Διαπραγματεύσεις μεν αλλά στου.κουφού την.πόρτα...

Συνεχίζεται η διαπραγμάτευση με τους «θεσμούς» για τη σύνταξη της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που θα αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων.
Το Υπουργείο Υγείας, σε ανοιχτή επικοινωνία με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ), καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να βρεθούν ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες θα αποτρέψουν ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς, στην πρόσβαση των πολιτών στο φάρμακο και στην προστασία της δημόσιας υγείας.Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχουν προκύψει από την πρόσφατη συμφωνία με τους δανειστές, πιστεύει ότι πρέπει να συνεχιστεί η συντονισμένη προσπάθεια για τη καλύτερη δυνατή διευθέτηση όλων των κρίσιμων θεμάτων, επιδεικνύοντας η κάθε πλευρά την απαιτούμενη ωριμότητα και ευθύνη.

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Θέση του Χαρίση Ιωάννη, μέλος του ΦΣ Τρικάλων

Κύριε Λουράντο, 
καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τις ώρες που θυσιάζετε στον αγώνα να συμμαζέψετε τα ασυμμάζευτα. Και τελείως άκαρπες να βγουν οι προσπάθειες, ο τελευταίος που είναι να κατηγορηθεί είναι αυτός που έτρεξε. Και δεν εννοώ μόνο εσάς, αλλά τον κάθε συνάδελφο που σε κάθε αγώνα ήταν εκεί, και όχι κρυμμένος μέσα στο φαρμακείο του ή στην παραλιακή πίνοντας τον καφέ του.
Ωστόσο, θα ήθελα να εκφράσω τη δυσαρέσκεια μου, ως προν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να οργανωθεί ένα πλάνο αντίδρασης.Και εννοώ
1) Παρά την πίεση του χρόνου, θα έπρεπε πριν παρθεί απόφαση ΓΣ του ΠΦΣ, να προηγηθούν ΓΣ τοπικές, όπως έκανε ο Αχαίας στις οποίες να έχουν προλάβει να ενημερωθούν τα κατά τόπους διοικητικά να ενημερώσουν τα μέλη για τις ιδέες, ώστε οι εκλέκτορες να κατεβούν στη ΓΣ , πιο οργανωμένοι. Μία τέτοια συνάντηση, θα ενίσχυε την ομόνοια των μελών, ενώ μία τελεσίδικη απόφαση του ΓΣ, μπορεί να φέρει πολλές συνελεύσεις αντίθετες
Το θέμα είναι καυτό, κανένας δεν ισχυρίζεται το αντίθετο. Αλλά η απεργία δεν έχει ισχύ με το όνομα της, μόνο και μόνο επειδή ονομάζεται απεργία, αλλά με την πιθανότητα του αποτελέσματος της, μέσω του μέτρου πίεσης. Οπότε
2) θα πιεστεί ο κόσμος? Ασφαλώς όχι, Θα έλθει να πάρει το "δανεικό του" φάρμακο, ίσως και διπλάσια ποσότητα, και θα το φέρει μετά. Θα ξεχαστεί να πάρει το δανεικό του? Θα πάει στον ΦΑΝΙΕ που θα είναι ανοιχτός και θα το αγοράσει. Η "μαντάμ" της εκάλης αμ δεν έχει ΦΑΝΙΕ κοντά, θα το πάρει από το eshop. Ο μόνος που ίσως ταλαιπωρηθεί θα είναι ο παππούς της επαρχίας, που θα έχει κλειστό το φαρμακείο στο χωριό του και θα πάει στον απεργοσπάστη του διπλανού χωριού ή της πόλης να προμηθευτεί τα φάρμακα του.
3) Οι απεργίες έχουν προαπαιτούμενα, μηχανισμούς διαφύλαξης, διάρκεια και σκοπό. Ας παραβλέψουμε όλα τα υπόλοιπα που μας καίνε εως τώρα πχ ωράριο, αθέμιτος ανταγωνισμός και ας πούμε ότι θέλουμε να περάσουμε στο ιδιοκτησιακό το γερμανικό μοντέλο. Τι θα κάνουμε? Θα απεργήσουμε μέχρι να δούμε τι θα ψηφιστεί? Θα συνεχίσουμε να απεργούμε και μετά μέχρι να το πάρουν πίσω? Θα συνεχίσουμε να κάνουμε απεργία μεχρί τι αποδεκτό ποσοστό απεργοσπαστών? Γιατί αν κάνουμε οι μισοί απεργία, δεν έχει νόημα. Αν είναι να κάνουμε 3 μέρες απλά για να κάνουμε, πάλι δεν έχει νόημα.... Οπότε σε τι αποσκοπούμε... Η κοινωνία δε θα θορυβηθεί, πόσο μάλιστα οι Αθηναίοι, που έστω λίγο πιο απομακρυσμένα θα βρίσκουν λύσεις.
Οι προτάσεις μου:
Το κράτος δεν το νοιάζει η απεργία μου, μιας και απλά θα βάλει τα τρολ  και τα κανάλια να στέψουν τον κόσμο απέναντι στο φαρμακοποιό. Αλλά τους νοιάζει το πολιτικό κόστος. Οπότε
1) Μία και μοναδική 24ωρη απεργία ως έναυσμα
2) Δημιουργία αυτοκόλλητων (όχι αφισών) μαύρων, που θα διακοσμήσουν με μηνύματα τη βιτρίνα κάθε φαρμακείου για τουλάχιστον ένα μήνα. Πρέπει όλα τα φαρμακεία, αντί για τα αυτοκόλλητα του κάθε δερμοκαλλυντικου να περάσουν ένα μήνυμα στον κόσμο κατά της κυβέρνησης. "Τι σημαίνει πρώτη φορά αριστερά, τι σημαίναι Τρόικα". Να κουμπώσουμε στο μυαλό του κόσμου, ότι το φαρμακείο στοχοποιείται, όπως στοχοποιείται και ο ίδιος με τους φόρους, όπως και το παιδί του που μένει άνεργο. Αυτό σημαίνει αλλαγή ιδιοκτησιακού.Να περνανε από 11000 Φαρμακεία και να βλέπουν ένα θλιβερό μήνυμα, αυτό των μέτρων
3) Με την είσοδο των ΜΥΣΥΦΑ σε τρίτα κανάλια, θα κατεβούν οι καρτέλες των εφημεριών μέχρι 
α) να οριστεί υπερωριακή αμοιβή ως αρμόζει σε κάθε εργαζόμενο ή
β)να υποχρεωθεί και το τρίτο κανάλι να διανυκτερεύει, με το χώρο του OTC cornen ομοίως.
4) Να επιδοτηθουν από τον κρατικό προυπολογισμό η λειτουργία των τοπικών συλλόγων, Από τη στιγμή που ο σύλλογος έιναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των εφημεριών, ως δαπανηρή υποχρέωση, πρέπει το λειτουργικό κόστος να μην το επωμίζεται ο ιδιώτης αλλά το κράτος.

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

ΣΧΗΜΑ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ HELICOBACTER PYLORI - Κατευθυντήριες Οδηγίες

Κατόπιν των προτάσεων της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού (ΕΕΜΕΠ) από 20 Μαΐου 2015, καταρτίζονται οι ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες:

1. Αγωγή εκρίζωσης του Helicobacter pylori παρέχεται από ιατρόγαστρεντερολόγο ή παιδίατρο (σε παιδιά) ή παθολόγο ή γενικής ιατρικής ήγενικής χειρουργικής, μετά από θετικές δοκιμασίες ανίχνευσης του μικροβίου (αντιγόνο κοπράνων, δοκιμασία αναπνοής, ορολογική δοκιμασία, δοκιμασία ουρεάσης ή ιστολογική ανίχνευση). Η δυνατότητα συνταγογράφησης αγωγής εκρίζωσης δεν εξαρτάται από την παρουσία ή μη πεπτικού έλκους. Ως κωδικός διάγνωσης ICD10 τίθεται ο Β98 ή Β98.0 και καλύπτει όλα τα φάρμακα των σχημάτων που αναφέρονται στη συνέχεια. Απαραίτητο είναι να επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική συνταγή φωτοαντίγραφο πρόσφατης εξέτασης με την οποία τεκμηριώνεται λοίμωξη από Helicobacter pylori.2. Σύμφωνα με τις προτάσεις της ΕΕΜΕΠ, λόγω υψηλών ποσοστών αντοχής του ελικοβακτηριδίου στην κλαριθρομυκίνη (25%), προτείνονται τα εξής θεραπευτικά σχήματα.

Α. Αγωγή πρώτης γραμμής: 

Ένα από τα εξής σχήματα:

Διαδοχικό σχήμα: 
 • Αναστολέας αντλίας πρωτονίων (ΑΑΠ) x2 +  
 • αμοξυκιλλίνη 1g x2 για 5-7 ημέρες. 
Ακολούθως
 • ΑΑΠ x2 + 
 • κλαριθρομυκίνη 500mg x2 +  
 • μετρονιδαζόλη 500mg x2 για άλλες 5-7 ημέρες.
Ταυτόχρονο σχήμα:
 • ΑΑΠ x2 + 
 • αμοξυκιλλίνη 1g x2 + 
 • κλαριθρομυκίνη 500mg x2 + 
 • μετρονιδαζόλη 500mg x2 για 10-14 ημέρες
- Υβριδικό σχήμα:
 • ΑΑΠ x2 + 
 • αμοξυκιλλίνη 1g x2 για 7 ημέρες. 
 Ακολούθως
 • ΑΑΠ x2 + 
 • αμοξυκιλλίνη 1g x2 + 
 • κλαριθρομυκίνη 500mg x2 + 
 • μετρονιδαζόλη 500 mg x2 για άλλες 7 ημέρες.

 Β. Αγωγή δεύτερης γραμμής (επί αποτυχίας της πρώτης γραμμής):

 • ΑΑΠ x2 + 
 • αμοξυκιλλίνη 1g x2 + 
 • λεβοφλοξασίνη 500 mg x2 για 10 ημέρες.
Επί αποτυχίας και της θεραπείας δεύτερης γραμμής συνιστάται λήψη καλλιέργειας.
Εφιστάται η προσοχή των ιατρών για την τήρηση των προαναφερθέντων πρωτοκόλλων.


Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

ΘΕΜΑ: « Τροποποίηση Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2015»Σχετ.: 
1. Το ΠΔ 106/2014 (ΦΕΚ 173, τ.Β΄/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει έως σήμερα 
2. Το ΠΔ με αρ. 73/23-9-2015 (ΦΕΚ 116,τ.Α΄,23/9/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
 3. Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2015 (ΑΔΑ:73ΟΖΘ-ΔΟΗ) 
4. Το από 5/10/2015 έγγραφο του ΕΟΦ 
5. Τα πρακτικά της 3ης Συνεδρίας της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (6-10-2015) 

 Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και με αφορμή την έλλειψη εμβολίων που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες στην αγορά, κυρίως των πολυδυνάμων (πενταδύναμων, τετραδύναμων αλλά και τριδύναμων) που περιέχουν το αντιγόνο του κοκκύτη, σας ενημερώνουμε τα εξής: Ανάλογο πρόβλημα σημειώνεται σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Η έλλειψη οφείλεται στην αύξηση των αναγκών για εμβολιασμό στις χώρες εκείνες όπου σημειώθηκαν επιδημικές εξάρσεις κοκκύτη, καθώς και στην επέκταση του αντικοκκυτικού εμβολιασμού και σε άλλες ηλικίες εκτός από τα παιδιά (εφήβους, έγκυες, ενήλικες). 

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ

ΠΦΣ: Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο της ΗΔΙΚΑ, θα γίνει δοκιμαστική διακοπή λειτουργίας όλων των εφαρμογών και συστημάτων το Σάββατο 17/10/2015 απο 9.00 το πρωί έως, περίπου,  στις 5.00 το απόγευμα.
Υπενθυμίζουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις στις οποίες  υπάρχει επίσημη ενημέρωση για προβλήματα   στην  εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, οι συνταγές εκτελούνται χειρόγραφα.

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

ΦΣΑ: «ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΩΔΕΪΝΟΥΧΑ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ»

Η Περιφέρεια Αττικής, απέστειλε έγγραφο τόσο  προς τους Ιατρικούς Συλλόγους όσο και τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Αττικής, με το οποίο εφιστούσε την προσοχή στην σωστή συνταγογράφηση και εκτέλεση συνταγών που περιέχουν κωδεϊνούχα και ναρκωτικά φάρμακα. 

Επεσήμανε ότι το τελευταίο διάστημα, στα πλαίσια των τακτικών και έκτακτων ελέγχων που πραγματοποιούνται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Περιφέρειας στα λειτουργούντα φαρμακεία, έχει βρεθεί μεγάλος αριθμός σχετικών συνταγών , οι οποίες έχουν εκδοθεί από γιατρούς κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 του ν.4139/2013 και έχουν χορηγηθεί από φαρμακοποιούς κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων του άρθρου 9 του

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

ΠΦΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΑΡΙ

Σε συνέχεια του με Αριθμ. Πρωτ 3103/30-9-2015 εγγράφου του ΠΦΣ, σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή του νέου API  με όλες τις νέες δυνατότητες που συμπεριλαμβάνει, θα ισχύσει από 1/12/2015.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ - POS

Αθήνα, 6/10/2015
Αριθμ. Πρωτ. 3146

ΠΡΟΣ
Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της Χώρας

\
Θέμα: Τερματικά αποδοχής καρτών «POS»

Μετά από διαπραγματεύσεις που διήρκησαν αρκετό χρονικό διάστημα, σας παρουσιάζουμε τις δύο προσφορές των τραπεζών Πειραιώς και eurobank που έχουν σχέση με την απόκτηση εκ μέρους των φαρμακοποιών, των Tερματικών Aποδοχής Καρτών (POS).

Τράπεζα Εurobank:


• Η προνομιακή προμήθεια εκκαθάρισης συναλλαγών, ανέρχεται στο 0,85% ανά συναλλαγή.