Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Περί απογραφής

Όπως γνωρίζετε στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο  4316/2014 υπάρχει το εξής άρθρο το οπoίο αφορά την απογραφή :
Άρθρο 89
Ρυθμίσεις σχετικά με την απογραφή αποθεμάτων σε επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία
Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται παράγραφος 32 ως εξής:«32. Ειδικά οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και οι οποίες για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων τους του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) εφάρμοσαν τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), δύνανται, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014, ως απογραφή έναρξης να λάβουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών της διαχειριστικής χρήσης του 2013 και ως απογραφή λήξης το δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών του φορολογικού έτους 2014, ανεξαρτήτως υποχρέωσης σύνταξης απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων...».

Το  ΔΣ του ΠΦΣ  βρίσκεται σε συνεχή και καθημερινή επικοινωνία με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Μαυραγάνη προκειμένου να διευκρινιστεί τι θα γίνει  με το θέμα της απογραφής και για το έτος 2015.

Μάλιστα προ ολίγου ο κ. Υφυπουργός μας  ενημέρωσε πως το θέμα έχει δοθεί με θετική εισήγηση από μέρους του  στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και παρακαλεί όπως αναμένουμε την σχετική ανακοίνωση.

Μέχρι αυτή  την ώρα (14.00 μ.μ.) δεν είχαμε καμία ενημέρωση από την ΓΓΔΕ.

Μόλις έχουμε στην διάθεσή μας την σχετική ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ              ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Με ερμηνευτική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων παρέχονται οδηγίες εφαρμογής για τα άρθρα 1 έως 15 του νόμου 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, η εφαρμογή των οποίων αρχίζει από 01.01.2015 και έχουν ισχύ για όλες γενικά τις επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων και όσων ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από αυτόν, δεδομένου ότι αφορούν θέματα τήρησης των λογιστικών αρχείων (λογιστικών βιβλίων και στοιχείων – παραστατικών).Η εγκύκλιος αναφέρεται επίσης σε θέματα απλοποιήσεων και απαλλαγών από την έναρξη εφαρμογής του ν. 4308/2014.
Το κείμενο της ερμηνευτικής εγκυκλίου καλύπτει με πληρότητα το σύνολο των θεμάτων που μπορεί να προκύψουν στην πράξη από την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, με στόχο τη διευκόλυνση της ορθής εφαρμογής, τον περιορισμό του κόστους και των ερωτημάτων εκ μέρους των υποκείμενων οντοτήτων και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ασφάλειας δικαίου.
Ειδικότερα θέματα που θίγονται σε αυτή την ερμηνευτική συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα:
1. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής, διευκρινίζεται ότι, πέραν των ρητά κατονομαζόμενων περιπτώσεων οντοτήτων, υπόκειται στο νόμο και κάθε άλλη οντότητα που αποκτά εισόδημα από εμπορική δραστηριότητα, όπως άλλωστε ορίζει η φορολογική νομοθεσία (νόμος 4172/2013). Παρέχονται επίσης διευκρινίσεις για ειδικές περιπτώσεις οντοτήτων που υπόκεινται ή εξαιρούνται από την εφαρμογή του νόμου.
2. Παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων περί ένταξης των υποκείμενων οντοτήτων σε κατηγορίες μεγέθους, ενώ δίνονται συγκεκριμένα και αντιπροσωπευτικά παραδείγματα για την εφαρμογή των ποσοτικών κριτηρίων μεγέθους, με ιδιαίτερη αναφορά στη μετάβαση στο νέο πλαίσιο από την 1η Ιανουαρίου 2015.
3. Παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις αναφορικά με την έννοια των λογιστικών αρχείων καθώς και τις βασικές αρχές και τους κανόνες τήρησής τους, με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων αλλά και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος. Ιδιαίτερα, αποσαφηνίζονται η έννοια της λογιστικής και φορολογικής βάσης των λογιστικών μεγεθών και οι διαφορές τους και παρέχονται παραδείγματα και αναλυτικές οδηγίες για τον ασφαλή προσδιορισμό του φορολογικού αποτελέσματος, ξεκινώντας από το λογιστικό αποτέλεσμα και παραθέτοντας διακεκριμένα τις προσωρινές και τις μόνιμες διαφορές μεταξύ λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος.
4. Περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας του απλογραφικού λογιστικού συστήματος και αναφέρονται οι οντότητες που δύνανται να το χρησιμοποιούν, σύμφωνα με το νόμο.
5. Διευκρινίζεται η έννοια της απαίτησης του νόμου για εφαρμογή κατάλληλων δικλίδων για την παρακολούθηση των αποθεμάτων. Δίνονται παραδείγματα αξιόπιστων και τεκμηριωμένων έμμεσων τεχνικών που οι οντότητες δύνανται να χρησιμοποιούν για τον προσδιορισμό της ποσότητας των αποθεμάτων στο τέλος της περιόδου. Ιδιαίτερα, αποσαφηνίζονται περιπτώσεις στις οποίες, για διευκόλυνση των συναλλαγών, είτε δεν απαιτείται η έκδοση παραστατικού διακίνησης είτε το εν λόγω παραστατικό δύναται να υποκαθίσταται από την τήρηση άλλων αρχείων.
6. Αποσαφηνίζονται θέματα σχετικά με τα παραστατικά χονδρικής και λιανικής πώλησης. Ιδιαίτερα, παρέχονται επεξηγήσεις σχετικά με το χρόνο έκδοσης των παραστατικών πώλησης (ιδίως για συνεχιζόμενες ή επαναλαμβανόμενες πωλήσεις) και παρατίθενται συγκεκριμένα και αντιπροσωπευτικά παραδείγματα.
Πέραν της εγκυκλίου, με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων παρέχονται απαλλαγές από την υποχρέωση χρησιμοποίησης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (φορολογική ταμειακή μηχανή ή μηχανισμός Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), σύμφωνα με την μέχρι σήμερα πρακτική.
Ομοίως, με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων συνεχίζονται οι μέχρι σήμερα απαλλαγές και απλοποιήσεις για την τήρηση λογιστικών βιβλίων και έκδοση στοιχείων για αγρότες και ορισμένες κατηγορίες πολύ μικρών οντοτήτων.
Σημειώνεται ότι βρίσκεται υπό επεξεργασία η επικαιροποίηση της ΠΟΛ.1134/2004 περί απαλλαγής από την υποχρέωση διενέργειας φυσικής απογραφής για ορισμένα επαγγέλματα, με βάση τη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πρακτική.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με προσφάτως ψηφισθείσα διάταξη (άρθρο 89 του ν. 4316/2014), ρυθμίσθηκε με ευνοϊκό τρόπο το ζήτημα της απογραφής αποθεμάτων για τη χρήση 2014 και επομένως συνεχίζεται για το 2014 η ρύθμιση περί απογραφής που ίσχυε μέχρι το 2013, ενόψει της εφαρμογής από 1η Ιανουαρίου 2015 του ν. 4308/2014.

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Ο Αίσωπος της σύγχρονης εποχής

Μία φορά και έναν καιρό υπήρχε ένα όμορφο ζωολογικό πάρκο στο Βeauval, , όπου χιλιάδες ζώα ζούσαν ευτυχισμένα. Ντριν ντριν, ξαφνικά έφτασε ο ταχυδρόμος για να μοιράσει την αλληλογραφία στα ζώα του πάρκου. Όλα μέσα στη τρελή χαρά που μιλούσαν με τους φίλους του, εκτός από το λιοντάρι που φυσούσε και ξεφυσούσε. Πήρε ένα δισέλιδο γράμμα από το ξάδερφο του στη ζούγκλα.
Σελίδα πρώτη
Αγαπητέ ξάδελφε  , μπλα μπλα μπλά , στη ζούγκλα παραμένουμε αρχηγοί.. μπλα μπλα.... κάθε μέρα κυνηγάμε και τρώμε ωραία και νόστιμα ζώα.. μπλα μπλα...
 Δεν πρόλαβε καν να τελειώσει το γράμμα και έσκασε από τη ζήλια του που ο ξάδελφος του έτρωγε κάθε μέρα και άλλο ζώο αλλά αυτός μόνο φυράματα.. Ώσπου του ήρθε μία καλή ιδέα, και σφυρίζει στο διπλανό κελί που ήταν ο λαγός.
"Λαγέ , να σου πω ρε φίλε. Μας έχουν σε ένα χωράφι κλεισμένο τον καθένα, ούτε να τρέξουμε μπορούμε ούτε να ανταλλάξουμε καμιά κουβέντα. Σε εμένα έχουνε βάλει και ταμπέλα "Προσοχή λιοντάρι" , στις μαιμούδες να μην τις ταίζουν, σε εσένα να μη σε βγάζουν φωτογραφίες. Ποιον, εσένα που είσαι πρώτη μούρη γνωστός σε όλα τα παραμύθια, και σε έχουν βάλει στο πίσω το χωράφι και όλοι φωτογραφίζουν εμένα, λες και είχα καμιά όρεξη. Ξέρεις του είπα του φύλακα, για το καλό του πάρκου, να ανεβάσουμε λίγο την επισκεψιμότητα και να αναπτυχθούμε, να τα έριχνε τα προστατευτικά μεταξύ μας. Έτσι ο κόσμος θα σε φωτογράφιζε πιο εύκολα, και θα είχαμε και χώρο να τρέξουμε. Τώρα την κότα μπορεί να μην τη νοιάζει, γιατί γραμμένη την έχουν έτσι και αλλιώς αλλά δε γίνεται να του πούμε του φύλακα, να ανοίξει μόνο τους δικούς μας τους φράχτες γιατί θα χτυπήσει κάπως.. Αν όμως ανοίξουν όλα, κανένας δε θα πει τίποτα. Όμως το φύλακα δεν τον νοιάζει, έχει κολλήσει στα παλιά αυτός, πως είναι οι ζωολογικοί κήποι σε άλλες χώρες και κάτι μπούρδες για κινδύνους, που του σφυρίζει η ψηλολελέκα η καμήλα και ο χοντρός ο ρινόκερος, που βαριούνται να κινηθούν. 
Αν όμως πείσεις εσύ τα ζώα τα υπόλοιπα και ανοίξουμε από μέσα το φράχτη, τότε ούτε γάτα ούτε ζημιά, στην πούδρα θα είμαστε..."
Ο λαγός ενθουσιάστηκε με την ιδέα, και με μιας αρχίζει να κάνει προπαγάνδα. Πείθει κανα δυο τρία ζώα στην αρχή, και σιγά σιγά το ένα μετά το άλλο άνοιγε και αυτό. Όλα φαινόταν να πάνε όπως έλεγε το λιοντάρι. Ο ζωολογικός κήπος πλέον έμοιαζε μια τεράστια ζούγκλα, όπως αυτή του ξαδέρφου του. Όλα ήρεμα για ένα διάστημα... 
Σιγά σιγά όμως τα ζώα άρχισαν να τσακώνονται. Άλλος για το χώρο του , άλλος για την καθαριότητα. Ο Βασιλιάς δεν παρέμβαινε, καθόταν και κοιτούσε, όσο η διχόνοια άρχισε να σπέρνεται μεταξύ των ζώων.. Περίμενε την κατάλληλη στιγμή!
Και αυτή η στιγμή ήρθε! Στην αρχή, απλά πήρε θέση. Ζήτησε από τα ζώα να φάει την κότα, γιατί κατά την άποψη του έφταιγε στη διαμάχη της με το περιστέρι. "Μια κότα είναι" σκέφτηκαν , οι υπόλοιποι άστον να τη φάει..
Την επόμενη ημέρα, ζήτησε να φάει τον ιπποπόταμο. Έχεζε όπου έβρισκε και αυτός... 
''Και χωρίς ιπποπόταμο ζούμε" τι να τον κάνουμε, έχουμε και άλλους για παρέα...
Και μέρα με τη μέρα, τους έφαγε όλους.. Εκτός από το λαγό... Όχι δεν του τη χάρισε, μη γελιέστε, απλά τον χρειαζόταν μέχρι τέλους, τον έπειθε εύκολα και τον είχε υποστηρικτή... Αλλά με τίποτα δε θα στερούταν ένα νόστιμο στιφάδο.. 
Περήφανος που είχε φάει όλα τα ζώα, ξαπόστασε λίγο να χωνέψει.. Είχε γευτεί τα πάντα ως τώρα, και απλά περίμενε για το επόμενο του δείπνο το παλιό γνωστό φύραμα..
Την επόμενη μέρα λοιπόν να σου μπροστά του ο υπάλληλος του κήπου. Αλλά τώρα δεν κρατούσε ένα κουβά τροφή, αλλά ένα όπλο.
 Δεν πέρασαν ούτε μερικά δευτερόλεπτα και το μπαμ ακούστηκε..
 Βλέπετε , χωρίς τα υπόλοιπα ζώα, ο κήπος δεν έιχε πλέον αξία και θα έκλεινε. Το λιοντάρι ήταν ασύμφορο να το ταίζουν μιας και δεν ερχόταν ούτε ένας επισκέπτης... Με τις τελευταίες του ανάσες, προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε κάνει λάθος, τι είχε διαβάσει λάθος.. Και τότε , κατάλαβε ότι δεν είχε τελειώσει όλο το γράμμα..
Σελίδα δεύτερη
Ξάδελφε υπάρχουν και δυσάρεστα, Οι περισσότεροι από εμάς έχουν σκοτωθεί. Έξω υπάρχουν επικίνδυνοι άνθρωπο λαίμαργοι, που σκοτώνουν ότι βρίσκουν και δε βρίσκουν. Πραγματικά εύχομαι να βρισκόμουν στη θέση σου, στην ασφάλεια σου.. Πάντα να σκέφτεσαι από πριν, τι θέλεις να κάνεις....

Τα ηθικά διδάγματα τα αφήνω στην κρίση του καθενός..
Ζωολογικός κήπος Beauval – Zωολογικό πάρκο de Beauval, Loir-et-Cher, Γαλλία
Βρίσκεται στην κεντρική Γαλλία ( http://www.zoobeauval.com ) και φιλοξενεί περισσότερα από 4.000 ζώα –πολλά υπό εξαφάνιση- τα οποία ανατρέφονται εκεί για να σταλούν σε άλλους ζωολογικούς κήπους. Η διάταξη και οι χώροι του ζωολογικού κήπου, κάνουν τους επισκέπτες να αισθάνονται σα να βρίσκονται στο φυσικό περιβάλλον των ζώων. Ένα μέρος του, μοιάζει σα μια αφρικανική πεδιάδα, γεμάτη με ζέβρες, αντιλόπες, ρινόκερους και πολλά ακόμη ζώα

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

ΤΣΑΥ: Διαθέσιμα τα ειδοποιητήρια εισφορών Β' εξαμήνου 2014

"Από σήμερα 9 Δεκεμβρίου 2014 είναι διαθέσιμα τα ειδοποιητήρια Β΄εξαμήνου 2014 για τους ελεύθερους επαγγελματιες από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.  

Παρακαλούνται όσοι φαρμακοποιοί (και μόνο αυτοί) έχουν ή είχαν υπαχθεί παλαιότερα στο νόμο 3232, να επικοινωνήσουν με την κεντρική υπηρεσία, καθώς υπάρχει η πιθανότητα το ειδοποιητήριο να μην είναι σωστό."
Κάνοντας log in, .μπαίνετε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο και εκτυπώνετε από εδώ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ Σεπτεμβρίου!

Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς μας .μέχρι την Τετάρτη 24/12

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Πραγματικές ιδέες για success story..


Τι προσφέραμε στον Έλληνα ασθενή , μετά την εποχή Λοβέρδου?
Ο δημόσιος υπάλληλος πλέον βρίσκει να αγοράσει τη lierac και τη darphin, ότι ώρα θέλει, ακόμα και στις 11 το βράδυ από μία πληθώρα διευρυμένων φαρμακείων.
Αλλά δεν έχει λεφτά στο πορτοφόλι του..
Ο Ιδιωτικός υπάλληλος δε μπορεί να ψωνίσει ούτε καν αυτές τις ώρες. Μπορεί να είναι Σάββατο βράδυ 10 η ώρα, αλλά την Κυριακή δουλεύει... Άσε που ούτε αυτός έχει λεφτά...
Ο Έλληνας ασθενής βρίσκει στις 10 το βράδυ περισσότερα ανοιχτά φαρμακεία που κανιβαλίζουν το ωράριο για να πάρει την ασπιρίνη του, αλλά δυστυχώς δε βρίσκουν φαρμακοποιό μέσα , μόνο κάποιο έμπορο ή αισθητικό...
Ο Έλληνας ασθενής ψωνίζει με τις χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη αλλά δυστυχώς το ταμείο του δεν του καλύπτει τη συμμετοχή στα ακριβά φάρμακα, ενώ τα πλέον φθηνά είναι σε έλλειψη...
Το φαρμακείο αλλάζει, και η πενία τέχνας κατεργάζεται.. Το ίδιο και η απληστία...
Κάποιοι απλά περιμένουν κλαίγοντας, κάποιοι νομίζουν ότι στην κρίση αυτοί θα γίνουν κροίσοι...
Υπάρχουν και κάποιοι που σκέπτονται, και κάποιοι που αγωνίζονται, καινοτομούν και αναβαθμίζουν τη λέξη Φαρμακοποιός... Μία ιδέα, από την άλλη πλευρά του πλανήτη, (αν και πάντα την αντιπαθούσα.. ), μια ιδέα που κάπως πρέπει να την εντάξουμε και εμείς!


Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

συνταγογραφηση bcg

Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει για τη δυνατότητα συνταγογράφησης των φαρμάκων SII-ONCO-BCG και CALGEVAX τα οποία εισάχθησαν εκτάκτως για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε BCGΔείτε το έγγραφο:
Επιστολή προς το ΔΣ του ΠΦΣΑγαπητοι συναδελφοι, θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε ένα φλέγον ζήτημα που αφορά το μεγαλύτερο μερος του αριθμού των φαρμακείων της χώρας : το ζητημα της επικειμενης απογραφής.
Οι περισσοτεροι εξ΄ήμών όπως πιθανόν γνωριζετε δεν κανουμε απογραφή στα φαρμακεια μας εώς τωρα , καθώς καθε χρόνο εξαιρούμαστε της διαδικασίας. Διαφαίνεται ομως οτι τα πραγματα αλλαζουν ανησυχητικα με την πιθανότητα να υποχρεωθούμε σε απογραφη λήξης του λογιστικου έτους 2014. Το ζήτημα που προκύπτει ειναι το εξής : τα φαρμακεια που δεν έχουν κανει απογραφή εναρξης το 2014 θα κληθούν να πληρώσουν αναίτια ενα υπέρογκο ποσό στην εφορία , στην περίπτωση που αναγκαστουν να απογράψουν τα προιοντα τους στο τελος του 2014. Αυτό οφείλεται στην αλλαγη λογιστικού μοντέλου φορολόγησης των φαρμακείων μας εντός της ίδιας χρονιάς.

Θα χρησιμοποιησω ενα απλό παράδειγμα ενός μέσου φαρμακείου:

Έστω φαρμακείο με αγορές 150.000 € το 2013 και αλλες τόσες το 2014 (για λογους απλουστευσης βαζω το ιδιο ποσό. Έστω οτι το φαρμακείο αυτο ούτε επεσε στις αγορες του λογω οικονομικης συστολής , ούτε ειναι απ τα χιλιαδες νεα φαρμακεια που ανέβασε τις αγορές του.) Έστω οτι τελος του 2014 ανγκαζεται σε απογραφη και εχει εμπορευμα 40.000 € .
Ο τρόπος υπολογισμου της φορολογίας ειναι ο εξής :
(Έσοδα – Έξοδα ) Χ Φορολογικός Συντελεστής = ? φορος σε €
Τα έσοδα ειναι προφανώς τα ίδια είτε με απογραφή είτε χωρίς απογραφή.

Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα έξοδα στην καθε περίπτωση

(Ως γνωστόν όταν μια επιχείρηση δεν κανει απογραφη, τότε το 10% των αγορων του καθε έτους θεωρείται οτι περνανε στο επόμενο ως η εναπομείνουσα αποθήκη)


1η περίπτωση (χωρίς απογραφή λήξης 2014)
Έξοδα φαρμακειου για το 2014 :
το 10% των αγορών του 2013 ως αποθήκη για το 2014= 15.000 €
+ αγορές 2014= 150.000 €
- το 10% των αγορών του 2014 ως αποθήκη για το 2015 = 15.000 €

Δηλαδη συνολο εξόδων 150.000

2η περίπτωση (με απογραφή λήξης για το τέλος 2014)
Έξοδα φαρμακειου για το 2014 :
το 10% των αγορών του 2013 ως αποθήκη για το 2014= 15.000 €
+αγορές 2014= 150.000 €
- απογραφή εμπορευματων 40.000

Δηλαδη συνολο εξόδων 125.000 €


(ολα τα αλλα έξοδα οπως ενοίκιο, νερό κλπ είναι σταθερά και παίζουν λογιστικα μονο οι αγορές)


Με απλα λογια προκυπτει ενα λογιστικό εισοδειμα 150.000 – 125.000 = 25.000 επιπλεον λογω αλλαγης λογιστικου μοντελου , το οποίο δεν αναφερεται στην πραγματικοτητα. Αν το φαρμακειο φορολογείται με τον κατώτερο φορολογικό συντελεστή τοτε θα πληρωσει 25.000 € Χ 26% = 6500 € ΕΠΙΠΛΕΟΝ φορο πέραν του αναμενόμενου. Αν δε, συνυπολογισουμε την προκαταβολη του φόρου τοτε εχουμε 6500 Χ 55% = 3575 € επιπελον προκαταβολη φορου (τα οποία ομως ειναι μελλοντικως συμψηφιζόμενα ) . Δηαλδη 3575 + 6500 =10.075 € ΕΠΙΠΛΕΟΝ φορολογηση εκ των οποίων τα 6500 € ειναι οριστικά χαμένα.Προτάσεις :
1. Προφανώς ιδανικοτερη λυση ειναι η πληρης απαλλαγη μας από την απογραφή η οποία εκτός του συγκεκριμενου εφάπαξ χαρατσιού , πλήγει συνεχώς κ αδειαλήπτως την καθημερινότητα του μικρού κ μικρομεσαίου μονοατομικού φαρμακειο , προσφέροντας του απλόχερα την αηδία της επιπλέον γραφειοκρατίας (δεν εχουν όλοι οι συφα τη δυνατότητα να εκδώσουν ηλεκτρονικα τιμολογια)
2. Έφόσον ως διοίκηση κρινετε οτι είναι αδύνατο να επιτευχθεί η οριστική απαλλαγη μας απο την απογραφή , τότε θα πρέπει να επιτευχθεί η απαλλαγη μας για τη λήξη του 2014, και από αρχής του 2015 να εισέλθουμε στο νέο λογιστικό μοντέλο φορολόγησης κάνοντας απογραφή εναρξης για το 2015. Τα δυο μοντέλα ειναι διαφορετικά , εφαρμόζεται το καθένα ολικά και ολοκληρωμένα και δεν πρέπει να γινεται συγκριση της θεωρητικη αποθήκης λήξης του 2014 με την ρεαλιστικη απεικόνηση που παρέχει απογραφή έναρξης του 2015.


Βλαχόπουλος Σταύρος
Φαρμακοποιος
ΦΣ Ξάνθης

το παρόν αρθρο αποστελλεται σε όλα τα γνωστά στον συντάξαντα φαρμακευτικα blogs