Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2019

Νομική Υπηρεσία ΠΦΣ: «Μονοεδρικά φαρμακεία, Δήμοι ή κοινότητες με 2-6 φαρμακεία, και λοιπές περιπτώσεις»

Ως γνωρίζετε, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 257 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.01.2018), του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 του Ν. 4558/2018 (ΦΕΚ Α΄ 140/ 01.8.2018) και του άρθρου 26 του Ν. 4613/2019 (ΦΕΚ Α΄ 78/24.5.2019) αντικαταστάθηκε το άρθρο 9 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ Α΄ 138) και ρυθμίστηκε το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων, ως επίσης και οι εφημερίες και το διευρυμένο ωράριο. 

Γνωρίζετε επίσης ότι ο διαχωρισμός των φαρμακείων σε μονοεδρικά φαρμακεία (ήτοι έχει εκδοθεί μόνο μία άδεια ιδρύσεως φαρμακείου στην εν λόγω εδαφική περιοχή), καθώς και στις περιπτώσεις των Δήμων ή κοινοτήτων όπου λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία (ήτοι έχουν εκδοθεί από 2 έως 6 άδειες ιδρύσεως φαρμακείου στους εν λόγους Δήμους και κοινότητες), αφορά αποκλειστικώς και ειδικώς μόνο το ωράριο λειτουργίας (για τα μονοεδρικά φαρμακεία) καθώς και την εκτέλεση των εφημεριών τους στις εδαφικές περιοχές αυτές.Το δε Υπουργείο Υγείας δυνάμει των υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Δ3(β)/Γ.Π./οικ.14863/21.02.2018 με θέμα «Εγκύκλιος σχετικά με το Ωράριο των Φαρμακείων και την εφαρμογή του άρθρου 257 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5)» και Δ3(β)/Γ.Π./οικ.26897/16.5.2018 με θέμα «Απάντηση σε έγγραφο», Εγκυκλίων του προέβη σε διευκρινίσεις επί των ανωτέρω διατάξεων.

Έτσι, η ανωτέρω υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Δ3(β)/Γ.Π./οικ.14863/21.02.2018 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας αναφέρει ότι οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Β.Δ. 398/1963 (σύμφωνα με το οποίο οι ώρες εργασίας δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις δέκα ημερησίως στα μονοεδρικά φαρμακεία) και του Π.Δ. 479/1981 (που ορίζει το σύστημα διημέρευσης και διανυκτέρευσης για τους Δήμους ή Κοινότητες που λειτουργούν 2 έως 6 φαρμακείαισχύουν κανονικά και δεν έχουν καταργηθεί, το δε ωράριο και το σύστημα διανυκτερεύσεων και διημερεύσεων θα καθορίζεται εν προκειμένω σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Επίσης, ο Π.Φ.Σ. με τα υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 296/24.01.2018, 356/29.01.2018, 462/05.02.2018, 474/05.02.2018, 822/ 22.02.2018, 1021/07.3.2018 και 4227/02.8.2018 έγγραφά του, τα οποία σας έχουν κοινοποιηθεί, έχει διεξοδικώς αναφέρει και αναλύσει τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω διατάξεις.

Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι:

Ι. ΔΗΜΟΙ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 6 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Το Π.Δ. 479/1981 (ΦΕΚ Α΄ 132) ρυθμίζει αποκλειστικά και μόνο τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις σε Δήμους ή Κοινότητες όπου λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, και επουδενί το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων. Προβλέπει λοιπόν ότι σε Δήμους ή Κοινότητες όπου λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το ένα εξ αυτών διημερεύει και διανυκτερεύει κάθε ημέρα υπό τις κάτωθι διακρίσεις:

α) Παραμένει προαιρετικώς ανοικτό κατά τις ώρες μεσημβρινής διακοπής της λειτουργίας των φαρμακείων (διημέρευση). Στην περίπτωση που το φαρμακείο δεν παραμείνει ανοικτό, αναρτάται υποχρεωτικώς επί της προσόψεως του καταστήματος, ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας και ο αριθμός τηλεφώνου του διημερεύοντος φαρμακοποιού.

β) Παραμένει υποχρεωτικώς ανοικτό από την ώρα του εσπερινού κλεισίματος των φαρμακείων (ήτοι από τις 21.00 σύμφωνα με το άρθρο 257 του Ν. 4512/2018) μέχρι τις 22.00 για την χρονική περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και μέχρι τις 23.00 για την χρονική περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου. Για το χρονικό διάστημα από τις ανωτέρω ώρες και μέχρι του πρωινού ανοίγματος των φαρμακείων (ήτοι από τις 08.00 σύμφωνα με το άρθρο 257 του Ν. 4512/2018) αναρτάται υποχρεωτικώς σε εμφανές σημείο επί της προσόψεως του καταστήματος, ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας και ο αριθμός τηλεφώνου του διανυκτερεύοντος φαρμακοποιού.

γ) Τις Κυριακές και τις υπόλοιπες ημέρες Αργίας, το διημερεύον και διανυκτερεύον φαρμακείο λειτουργεί κανονικώς από 09.00 έως 13.00. Μετά το κλείσιμο του φαρμακείου αναρτάται υποχρεωτικώς σε εμφανές σημείο επί της προσόψεως του καταστήματος, ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας και ο αριθμός τηλεφώνου του διημερεύοντος και διανυκτερεύοντος φαρμακοποιού.

δ) Ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας και ο αριθμός τηλεφώνου του διημερεύοντος και διανυκτερεύοντος φαρμακοποιού αναρτάται υποχρεωτικώς σε εμφανές σημείο επί της προσόψεως του καταστήματος όλων των υπολοίπων φαρμακείων της πόλεως.

Συνεπώς θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι σε Δήμους ή Κοινότητες όπου λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία εφαρμόζονται οι διατάξεις περί υποχρεωτικού ωραρίου (ήτοι τουλάχιστον 40 ώρες εβδομαδιαίως) σύμφωνα με το άρθρο 257 του Ν. 4512/2018. Έτσι, θα πρέπει να εφαρμοστούν και εν προκειμένω οι εν λόγω διατάξεις, ούτως ώστε ο κατά τόπον αρμόδιος Περιφερειάρχης να προβεί στην έκδοση αποφάσεως, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου, με την οποία θα κατανέμονται, ανάλογα με τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, οι ως άνω 40 ώρες εντός της εβδομάδας. Κατόπιν, με νέα απόφαση του Περιφερειάρχη, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου, θα καθορίζεται ανά περιφερειακή ενότητα ή ανά δήμο, ο αριθμός των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν κάθε έτος και η σειρά διημέρευσης και διανυκτέρευσης αυτών. Σύμφωνα με αυτή την απόφαση συντάσσονται από τον κατά τόπον αρμόδιο φαρμακευτικό σύλλογο σχετικοί πίνακες διημέρευσης και διανυκτέρευσης, οι οποίοι ισχύουν για ένα έτος και είναι υποχρεωτικοί για τα μέλη τους. Τέλος, υφίσταται για τα εν λόγω φαρμακεία αφενός μεν η υποχρέωση συμμετοχής τους στις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις, αφετέρου δε δυνατότητα επιλογής διευρυμένου ωραρίου. Τα δε φαρμακεία που επιθυμούν να λειτουργήσουν σε διευρυμένο ωράριο, υποχρεωτικά θα πρέπει να κλείνουν στις 21:00 τις καθημερινές ημέρες, και στις 20.00 το Σάββατο.

ΙΙ. ΜΟΝΟΕΔΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Β.Δ. 398/1963 (ΦΕΚ Α΄ 113) «Περί κανονισμού των χρονικών ορίων εργασίας εν τοις Φαρμακείοις» ορίζεται ότι : «Εις κωμοπόλεις εις ας λειτουργεί έν μόνον φαρμακείον αι ώραι εργασίας δεν δύνανται να υπερβαίνωσι τας δέκα (10) ημερησίως, ως και του προσωπικού αυτών».

Η ανωτέρω υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Δ3(β)/Γ.Π./οικ.26897/16.5.2018 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας αναφέρει ότι: «…η υποχρεωτική λειτουργία των φαρμακείων της περίπτωσης παρ. 2 του άρθρου 1 του Β.Δ. 398/1963 για κωμοπόλεις, όπου λειτουργεί ένα μόνο φαρμακείο, προσδιορίζεται από το συνδυασμό της ανωτέρω διατάξεως του Β.Δ. και της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 257 του Ν. 4512/2018, ώστε να προκύπτει λειτουργία μέχρι 10 ώρες ημερησίως και όχι λιγότερο από 40 ώρες την εβδομάδα. Περεταίρω σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω (μονοεδρικά) φαρμακεία, δεν υφίσταται για αυτά η υποχρέωση συμμετοχής τους στις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις, υφίσταται όμως δυνατότητα επιλογής διευρυμένου ωραρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 257 του Ν. 4512/2018».

Συνεπώς, όσον αφορά στα μονοεδρικά φαρμακεία ισχύουν τα εξής:

α) υφίσταται η υποχρέωση τηρήσεως υποχρεωτικού ωραρίου τουλάχιστον σαράντα (40) ωρών την εβδομάδα,
β) δεν υποχρεούνται να συμμετέχουν σε διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις, και
γ) διατηρούν τη δυνατότητα επιλογής διευρυμένου ωραρίου όταν οι ώρες λειτουργίας του φαρμακείου υπερβαίνει τις δέκα ημερησίως.
δ) τα μονοεδρικά φαρμακεία που επιθυμούν να λειτουργήσουν σε διευρυμένο ωράριο,υποχρεωτικά θα πρέπει να κλείνουν στις 21:00 τις καθημερινές ημέρες, και στις 20.00 το Σάββατο.

ΙΙΙ. Τέλος, ευνόητο είναι ότι σε Δήμους, Δημοτικές Κοινότητες και Δημοτικές Ενότητες όπου λειτουργούν πάνω από 6 φαρμακεία (ήτοι έχουν εκδοθεί πάνω από έξι άδειες ιδρύσεως φαρμακείου) ισχύουν όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1963/1991 ως ισχύει, και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των περιπτώσεων Ι και ΙΙ του παρόντος.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος
Νομικός Σύμβουλος
Π.Φ.Σ.

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2019

ΠΦΣ: Ενημέρωση για τη συνταγογράφηση ναρκωτικών

Προς 
                                                                                                      Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους   
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3131/1.8.2019

Ενημέρωση για την συνταγογράφηση κι εκτέλεση συνταγών με ναρκωτικά

Με πρωτοβουλία του ΠΦΣ πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25/7 συνάντηση υπηρεσιακών παραγόντων του ΕΟΠΥΥ, της ΗΔΙΚΑ και του Υπουργείου Υγείας, παρουσία αντιπροσωπίας του ΠΦΣ, στην οποία συζητήθηκαν επισταμένως τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την εφαρμογή του Ν.4600/2019.

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019

Παράνομες συνταγές- Οι ανωμαλίες των ΦΕΚ

Ανασταστωμενος Φαρμακευτικός κ Ιατρικός Κλάδος. Τελευταία διαμάχη: Οι συνταγές Ναρκωτικών ουσιών.. 
Αλλά λέει το ΦΕΚ, το υπουργείο δε μιλάει, Η Ηδικα σε άλλους ρυθμούς, ο ΠΦΣ δίνει άλλες οδηγίες, ο ΠΙΣ δε δίνει μάλλον καν οδηγίες, ή αν δίνει, προφανώς κάπου χάνονται στο δρόμο γιατί οι δοκτορες ενημερώνονται στην πλειοψηφία τελευταίοι. Για να τους δικαιολογήσουμε, δουλειά τους όπως και των φαρμακοποιών είναι να συνταγιγραφουν σε ένα σύστημα που δουλεύει σωστά, και όχι σε ένα που θα δουλέψει...
Στο δια ταύτα... Οι κόκκινες συνταγές έχουν καταργηθεί.. Οι στρατιωτικοί δεν έχουν ηλεκτρονική συνταγογράφηση ακόμα... Συγγνώμη που τους το λέμε, αλλά αν ο πόνος είναι υπερβολικός στη μέση,ίσως αν βαλουν κανένα φαντάρο να τους τρίψει, κάτι να γίνει (χιούμορ κάνουμε), αλλά αν για κακή τους τύχει χρειαστούν κάποιο ισχυρότερο παυσιπονο ή κάποιο ηρεμιστικό , "δεν προβλέπεται για τη σειρά σας..."
Ψάχνοντας όμως, βρισκεις κ αλλά μαργαριτάρια..Πάμε κ λέμε... Μια ηλεκτρονική συνταγή έχει πλέον ένα άνοιγμα 8 εργάσιμων ημερών να εκτελεστεί. Τι όριζει όμως ο νέος ΕΚΠΥ, που ουσιαστικά αποτελεί κ το τελευταίο ΦΕΚ?
4898 01.11.2018 σελ 58868...
. Η συνταγή των φαρμάκων, σε οποιαδήποτε μορφή, 
θα πρέπει να εκτελεστεί σε ιδιωτικά φαρμακεία εντός 
πέντε (5) εργασίμων ημερών ή σε οκτώ (8) εργάσιμες 
ημέρες, σε περίπτωση μερικής εκτέλεσης της ηλεκτρο-
νικής συνταγής.
Για τις επαναλαμβανόμενες, ούτε λόγος... 
Μάλλον δεν ξέρουν τι γίνεται πλέον.. Όπως και να έχει, θεωρητικά, μια συνταγή που εκτελείται την 6η εργάσιμη ημέρα και ας είναι εντός πεδίου ΗΔΙΚΑ. θεωρητικά είναι άκυρη...  "Κλεο..."

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Π.Φ.Σ. - ΗΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. 

Α.Π. 2972/17-7-2019

Θέμα : Συνάντηση Π.Φ.Σ. – ΗΔΙΚΑ για την συνταγογράφηση ναρκωτικών
Μετά από σημερινή συνάντηση κλιμακίου του Π.Φ.Σ. με στελέχη της ΗΔΙΚΑ σας ενημερώνουμε τα κάτωθι που αφορούν στην εφαρμογή του νέου νόμου περί συνταγογράφησης Ναρκωτικών:
1)      Όσες συνταγές  εκδίδονται με την αναγραφή της νέας ένδειξης « Ειδική συνταγή ναρκωτικών» εκτελούνται ως εξής :
 α)  Δεν  απαιτούν συνοδευτικά έγγραφα  π.χ. (μονόγραμμη – δίγραμμη) , οι οποίες με τον 4600/2019 καταργήθηκαν.
β)  Εκτυπώνουμε αντίγραφο της συνταγής το οποίο φυλάσσουμε επί τριετία από την καταχώρηση της , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
γ) Εάν πρόκειται για φάρμακα που απαιτούσαν δίγραμμη θεωρημένη από Νομαρχία τότε καταχωρούμε αυτά τα φάρμακα στο Ειδικό Βιβλίο Ναρκωτικών , κατά τα γνωστά.
ΠΡΟΣΟΧΗ :   Για παράδειγμα , στα κωδεινούχα για τα οποία άλλαζε  ο τύπος συνταγής ανάλογα την  συνολική περιεκτικότητα ανά συνταγή – μέχρι 200 mg απλή ιατρική συνταγή,  άνω τωv 400 mg δίγραμμη θεωρημένη – θα πρέπει ο εκτελών φαρμακοποιός να καταχωρήσει την συνταγή στο Ειδικό Βιβλίο Ναρκωτικών, όπου απαιτείται.
δ)  Εκτελούνται κανονικά ανεξαρτήτως εάν συμπεριλαμβάνουν τυχόν άλλα φάρμακα πλην Ναρκωτικών .
ε) Ο νέος τύπος Ειδικής  Συνταγής Ναρκωτικών περιλαμβάνει όλους τους γνωστούς πίνακες Ναρκωτικών Ουσιών.
στ)   Υπάρχουν Ναρκωτικά σκευάσματα της Αρνητικής Λίστας.  Αυτά θα εκδίδονται και θα εκτελούνται  με 100% συμμετοχή.  Θα αναφέρουν επάνω το ταμείο του Ασφαλισμένου (π.χ. ΙΚΑ , ΤΕΒΕ κ.λ.π.) ΑΛΛΑ  θα αποθηκεύονται στα προγράμματά μας ως ελεύθερη πώληση (χωρίς Ταμείο).
2)                        Όσες συνταγές έχουν εκδοθεί με τον παλιό τρόπο και αναγράφουν στο κάτω μέρος « Απαιτούνται συνοδευτικά έγγραφα» , είτε πρόκειται για συνταγές που έχουν εκδοθεί πρίν  την εφαρμογή του νέου συστήματος  , είτε πρόκειται για επαναλαμβανόμενες αυτές θα εκτελούνται  φυλάσσοντας  την συνοδευτική κόκκινη συνταγή κατά τα γνωστά .
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
·         Σύντομα θα αποτυπώνεται πάνω στην εκτέλεση  η ταξινόμηση των ναρκωτικών που περιλαμβάνονται σε κάθε συνταγή (π.χ. Πίνακας Β,Γ,ΓΣ,Δ) , αφού πρέπει κάθε συνταγή να περιέχει σκευάσματα ΜΟΝΟ του ιδίου πίνακα. Έτσι οι φαρμακοποιοί θα ταξινομούν πιο εύκολα τις  φυλασσόμενες συνταγές τους.
·         Από την συνάντηση με την ΗΔΙΚΑ διευκρινίστηκε ότι δεν έχει προβλεφθεί η ειδική συνταγή ναρκωτικών για :
α)  Ελεύθερη πώληση εκτός  Ταμείου.
β)  Ταμείων εκτός ΗΔΙΚΑ ( π.χ. Στρατός , Εθνική )
γ)  Πολίτες εκτός Ε.Ε. που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΕΚΑΑ.
·         Καταργήθηκαν οι αποφάσεις Νομαρχίας .
·         Οι κτηνίατροι συνταγογραφούν ναρκωτικά στο ΑΜΚΑ του ιδιοκτήτη του ζώου.
 Σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή του Νέου Νόμου παρουσιάζει πολλά ζητήματα , για τα οποία θα σας ενημερώσουμε μετά από άμεση συνάντηση που ζητήσαμε με το Υπουργείο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019

1η επίσημη σήμερα για τα Ναρκωτικά

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 15/07/2019 τίθεται σε εφαρμογή στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) το άρθρο 90 του νόμου 4600/2019 περί ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ναρκωτικών ουσιών.

Στο ΣΗΣ έχουν ενταχθεί τα φάρμακα τα οποία περιέχουν ναρκωτικές ουσίες που περιλαμβάνονται στους πίνακες Β, Γ και Δ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 και της παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007, είτε αυτά περιλαμβάνονται στη Θετική λίστα φαρμάκων είτε όχι.
 
Τα ναρκωτικά τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη  Θετική λίστα φαρμάκων συνταγογραφούνται αποκλειστικά με εμπορική ονομασία, σε ξεχωριστή συνταγή και ο ασφαλισμένος καταβάλλει το σύνολο της αξίας του φαρμάκου.
 
  

Ναρκωτικά που ανήκουν σε διαφορετικούς πίνακες (Β, Γ και Δ) πρέπει να εκδίδονται  σε  ξεχωριστές συνταγές.Τον πίνακα στον οποίο ανήκει το ναρκωτικό μπορείτε να τον δείτε πατώντας το εικονίδιο ‘Πληροφορίες Φαρμάκου’  κατά την ‘Αναζήτηση Φαρμάκου’.
 
Για τα ναρκωτικά επιτρέπεται να καταχωρισθεί επαναλαμβανόμενη συνταγή έως και τρίμηνη.

Με την έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής ναρκωτικών δεν απαιτείται συνοδευτική χειρόγραφη συνταγή.

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ XANAX

Έξι ακόμη φάρμακα προστέθηκαν στη λίστα των φαρμάκων των οποίων απαγορεύονται οι παράλληλες εξαγωγές και η ενδοκοινοτική διακίνηση. Πρόκειται για τα εξής: Epanutin πόσιμο (oral susp. 30 mg/5ml BtX1(Flx125 ml), Accupron tab 20 mg και Xanax tab. των 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg και 2 mg.
Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΟΦ, κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης εξαγωγών, επίσης απαγορεύεται και η οποιαδήποτε αποθεματοποίηση των προϊόντων αυτών.
Στη σχετική απόφαση του προέδρου του ΕΟΦ Ιωάννη Μαλέμη, υπενθυμίζεται επίσης ότι η υποχρέωση της διάθεσης αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά ισχύει για
Farmakopoioi: Ο παρακάτω οδηγός αντιγράφηκε και προσαρμόστηκε ανάλογα από την ιστοσελίδα του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών, ο οποίος προνόησε να ενημερώσει τα μέλη του για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν τον ΕΦΚΑ.

Διαβάστε αναλυτικά:

Με μεγάλη καθυστέρηση και φέτος διενεργήθηκε η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών 2018 στις 9.7.2019. Πέρσι η εκκαθάριση διενεργήθηκε από τον ΕΦΚΑ στις 2.5.2018. 

Θα επιχειρήσουμε με απλό τρόπο να απαντήσουμε σε ερωτήματα, ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος και η διαδικασία εκκαθάρισης

1. Τι είναι εκκαθάριση εισφορών και ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο: 

Η εκκαθάριση γίνεται με....
.... βάση τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4387/2016 και στις 61502/3399/31-12-2016, 61502/3398/30-12-2016 (ΦΕΚ τ.Β ́4330) Αποφάσεις ΥΠΕΚΑΑ. Περί της εκκαθαρίσεως προβλέπουν οι ακόλουθες εγκύκλιοι: 21/2018 ΕΦΚΑ45/2018 ΕΦΚΑ και 50/2018 ΕΦΚΑ

Η εκκαθάριση γίνεται διότι τα ειδοποιητήρια του 2018 έχουν υπολογιστεί με βάση το εισόδημα (Κ.Φ.Α. + ασφ.εισφορές) του 2016, ενώ θα έπρεπε να είχαν υπολογιστεί κατά Νόμο, με βάση το εισόδημα του 2017. Κατά συνέπεια με την εκκαθάριση υπολογίζονται εκ νέου οι ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ με βάση το σωστό εισόδημα (του 2017), ως καταβλητέες εισφορές και αφού αφαιρεθούν οι καταβολές (μέσω ΔΙΑΣ) προκύπτει το προϊόν εκκαθάρισης, είτε χρεωστικό είτε πιστωτικό. 

2. Που βρίσκω την εκκαθάριση; Πως κάνω περιήγηση; 

Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ και στην γνωστή σε όλους πλατφόρμα σύμφωνα με τις ακόλουθες εικόνες
Επιλέγουμε εκτύπωση στο 2018, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα:
3. Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, πως πληρώνω; 

Το χρεωστικό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης πληρώνεται σε 5 δόσεις αρχής γενομένης από της πρώτης στις 30.8.2019 και των επομένων στις τελευταίες εργάσιμες εκάστου εκ των επομένων μηνών. Χρησιμοποιώ τον ένα και μοναδικό κωδικό RF ............ που εμφαίνεται στην εκτύπωση της εκκαθάρισης και είναι ίδιος με αυτόν του ειδοποιητηρίου.4. Παράλληλα εκδόθηκε και το ειδοποιητήριο Μαίου 2019 μπορώ να τα πληρώσω και τα 2?Ναι μπορούμε. Ανατρέχουμε στην καρτέλα οφειλές, ως κατωτέρω:
Το σύνολο περιλαμβάνει το ειδοποιητήριο Μαίου και την πρώτη δόση εκκαθάρισης, και μπορούμε να το καταβάλουμε με μια πληρωμή με τον ίδιο γνωστό μοναδικό κωδικό.5. Η εκκαθάριση είναι πιστωτική, ενώ παράλληλα μου παρέχεται η δυνατότητα επιλογής συμψηφισμού (με μέλλουσες εισφορές), τι κάνω; 

Κατ’αρχήν έχουμε μεριμνήσει να αναφέρουμε τραπεζικό λογαριασμό στα ατομικά μας στοιχεία, ως κατωτέρω εικόνα, επιλέγοντας επεξεργασία στοιχεία και εισάγοντας αριθμό IBAN: Αν το ποσόν είναι κάτω από 50 ευρώ συμψηφίζεται αυτόματα και δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής, ενώ το κουμπί συμψηφισμού είναι απενεργοποιημένο. 

Αν το ποσόν είναι άνω των 50 ευρώ, εφόσον δεν επιλέξουμε συμψηφισμό και χωρίς να κάνουμε κάτι άλλο, το ποσόν θα κατατεθεί εντός διμήνου περίπου στον λογαριασμό μας.

Σε κάθε περίπτωση θα ξεκινήσει το σύστημα να εξοφλεί ειδοποιητήρια μετά την 30.8.2019, εφόσον επιλέξουμε συμψηφισμό. Έως τότε δηλαδή πληρώνουμε κανονικά ακόμα κι αν έχουμε επιλέξει συμψηφισμό (βλέπουμε βέβαια πάντα το αντίστοιχο μηνιαίο ειδοποιητήριο, ενώ είμαστε ξένοιαστοι σε περίπτωση που έχουμε επιλέξει εξόφληση με πάγια εντολή, καθώς τότε πληρώνονται αυτόματα τα ποσά αναλόγως των ειδοποιητηρίων)6. Γιατί δεν συμπίπτει το ποσόν της βεβαίωσης ΕΦΚΑ με αυτό που δείχνει η εκκαθάριση; 

Η βεβαίωση δείχνει το ποσόν που καταβλήθηκε εντός έτους (μπορεί να αφορά και Δεκέμβριο προηγούμενου έτους), ενώ η εκκαθάριση δείχνει το ποσόν που καταβλήθηκε και αφορά τις ετήσιες εισφορές.

7. Έχω πιστωτικό χρειάζεται να κάνω κάτι; 

Δεν πατάμε τίποτε, βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε βάλει το IBAN όπως ανωτέρω εικόνα (αν το κάναμε πέρσι, είναι εκεί) και αναμένουμε σε περίπου δύο μήνες θα μπουν τα χρήματα.Όσοι έχουν επιλέξει εξόφληση ΕΦΚΑ μέσω πάγιας εντολής, όλες οι πληρωμές προωθούνται αυτόματα στην ημερομηνία λήξης κάθε ειδοποιητηρίου.