ΠΟΣΟΣΤΑ REBATE- MARKUP - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΑΥΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ REBATE


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                           Αθήνα, 8/12/2012
ΝΠΔΔ
Αριθμ. Πρωτ.  3432


ΝΕΑ ΠΟΣΟΣΤΑ REBATE!!!!!  19/04/2012 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 01/01/2012!!Ύψος αιτούμενου ποσού ανά ΕΟΠΠροοδευτικό ποσοστό επιστροφής επί
του ύψους του αιτούμενου ποσού


0 -3.000
3000-10.000
0%
2%


10.001-30.000€3%

30.001€-40.000€5%

40.001€-50.000€6%ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΦΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΔΩ
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aoj05hspHGCfdHNVQlRKdktjb3ZOQXRSNkZkTm9zVHc#gid=0

Rebate - Έκπτωση προς τα ταμεία
PDF Εκτύπωση E-mail

Ενόψει της εφαρμογής του Νόμου 3918/2011 για τις "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις", επαναδημοσιεύουμε προς ενημέρωσή σας το άρθρο 34 που αφορά στο ποσό επιστροφής από ιδιωτικά φαρμακεία υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

.................................................................
Άρθρο 34

Καθιέρωση ποσού επιστροφής από ιδιωτικά φαρμακεία υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούνται οι όροι με την ακόλουθη έννοια:
α) «Κλάδοι Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής Φ.Κ.Α.)»: οι Κλάδοι Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, ή από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ύστερα από την έναρξη λειτουργίας του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος νόμου.
β) «Φαρμακεία»: οι ιδιωτικοί φορείς λιανικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων, που λειτουργούν νομίμως και συνάπτουν συμβάσεις με τους Κλάδους Υγείας των
Φ.Κ.Α., ατομικά ή συλλογικά.
γ) «Οφειλές σε φαρμακεία»: τα ποσά που οφείλουν οι Κλάδοι Υγείας των Φ.Κ.Α. προς τα φαρμακεία, που πηγάζουν από την εφαρμογή των μεταξύ τους συμβάσεων και την εκτέλεση των συνταγών φαρμάκων των ασφαλισμένων.
δ) «Εμπρόθεσμη καταβολή»: η απόδοση των οφειλών είτε ως προκαταβολή είτε ως εξόφληση εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις (Π.Δ. 121/2008 άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε΄ και Ν. 3172/2003 άρθρο 22 παρ. Β 1), το οποίο άρχεται από την ημερομηνία παραλαβής του λογαριασμού τού κάθε φαρμακείου από τη φαρμακευτική υπηρεσία του εκάστοτε Κλάδου Υγείας Φ.Κ.Α.
ε) «Αιτούμενο ποσό»: το σύνολο της αξίας του τιμολογίου που υποβάλλει το φαρμακείο προς τον Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α., πριν από την προσθήκη του ΦΠΑ στο τέλος κάθε μήνα.
στ) «Επιστροφή (rebate)»: το ποσό που επιστρέφεται από το φαρμακείο σε κάθε Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α., με βάση καθορισμένη κλίμακα.

2. Καθιερώνεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών των φαρμακείων υπέρ των Κλάδων Υγείας των Φ.Κ.Α., ως επιστροφή (rebate) για κάθε μήνα, υπό τον όρο εμπρόθεσμης καταβολής αυτών των οφειλών.
Η κλιμάκωση της επιστροφής αφορά το ύψος του αιτούμενου ποσού ανά Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α. Για το χρονικό διάστημα έως την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το ποσοστό ακολουθεί την εξής προοδευτική διαβάθμιση:


Ύψος αιτούμενου ποσού ανά Κλάδο Υγείας ΦΚΑ Προοδευτικό ποσοστό επιστροφής επί
του ύψους του αιτούμενου ποσού
Τελικό ποσό κλιμακίου Συνολικό ποσό ανά κλιμάκιο
Από 1€ έως 2.000€ 0% - -
2.001€-5.000€ 1,5% 45 45
5.001€-10.000€ 2,5% 125 170
10.001-20.000€ 3% 300 470
20.001€-30.000€ 4% 400 870
30.001€-40.000€ 6% 600 1.470
Πάνω από 40.001€ 8% - 1.470 και πλέον

Μετά την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το ποσοστό της επιστροφής κλιμακώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη προοδευτική διαβάθμιση, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η προοδευτική διαβάθμιση του προηγούμενου πίνακα για τους Φ.Κ.Α. που δεν εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:Ύψος αιτούμενου ποσού ανά Κλάδο Υγείας ΦΚΑ Προοδευτικό ποσοστό επιστροφής επί
του ύψους του αιτούμενου ποσού
Τελικό ποσό κλιμακίου Συνολικό ποσό ανά κλιμάκιο
Από 1€ έως 4.000€ 0% - -
Από 4.001€ έως 10.000€ 1% 60 60
10.001-30.000€ 1,5% 150 210
30.001€-40.000€ 2% 200 410
40.001€-50.000€ 2,5% 250 660
50.001€-60.000€ 3% 300 960
60.001€-70.000€ 3,5% 350 1.310
70.001€-80.000€ 4% 400 1.710
80.001€-100.000€ 4,5% 900 2.610
100.001€-120.000€ 5% 1.000 3.610
120.001€-140.000€ 5,5% 1.100 4.710
140.001€-160.000€ 6% 1.200 5.910
Από 160.001€ και πάνω 6,5% - 5.910 και πλέονΜε απόφαση του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και μετά από διάστημα τριών μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα ποσοστά του προηγούμενου πίνακα, με σκοπό το τελικό ποσό επιστροφής να είναι ισοδύναμο με το άθροισμα των ποσών που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της έκπτωσης για κάθε έναν Φ.Κ.Α. ξεχωριστά.

3. α) Το ποσό της επιστροφής, που οφείλει το φαρμακείο, συμψηφίζεται με το ποσό που καταβάλλει εμπρόθεσμα ο Κλάδος Υγείας Φ.Κ.Α. ή ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά την έναρξη λειτουργίας του στο φαρμακείο, και υπολογίζεται επί του τιμολογίου.
β) Εξαιρείται της υποχρέωσης καταβολής της επιστροφής του παρόντος άρθρου, η αιτούμενη δαπάνη για τα φαρμακευτικά σκευάσματα της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010.
γ) Ο εκάστοτε Κλάδος Υγείας Φ.Κ.Α. ή ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά την έναρξη λειτουργίας του, τον  Ιανουάριο κάθε έτους, χορηγεί βεβαίωση για το σύνολο των επιστροφών του έτους τού κάθε φαρμακείου για φορολογική χρήση.4. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ των Κλάδων Υγείας των Φ.Κ.Α. ή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά την έναρξη λειτουργίας του και των φαρμακείων. Στις συμβάσεις, που θα υπογράφονται από τη δημοσίευση του νόμου, θα εντάσσεται η σχετική ρύθμιση.

5. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1132/1981 (ΦΕΚ 51 Α΄) διαγράφονται οι λέξεις «ασφαλιστικά ταμεία και».
.........................................................

Διευκρίνιση: Σας διευκρινίζουμε ότι τα τιμολόγια υποβάλλονται κανονικά, όπως και πριν, προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Η εφαρμογή του Rebate θα γίνει από τα Ταμεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο 3918/2011, εφόσον η πληρωμή γίνει στις νόμιμες προθεσμίες.

ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΤΟ ΙΚΑ ΚΡΑΤΑΕΙ Κ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΣΑΥ


Εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ: Σας ενημερώνουμε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές του α’ εξαμήνου 2013 είναι οι ίδιες με εκείνες του β’ εξαμήνου 2012 σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν:
 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων μέχρι 31.12.1992)  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Κλάδοι
Ανάλυση
Πρόσθετη μηνιαία εισφορά
(άρθρο 44 ν.3986/11 κ άρθρο 20 ν.4019/11)
Σύνολο ανά μήνα
Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο
Σύνταξης
188,30 €
13,87 €
202,17 €
1.213,02 €
Περίθαλψης
44,70 €
4,51 €
49,21 €
295,26 €
Στέγης Υγειονομικών
2,00 €
-
2,00 €
12,00 €
Πρόνοιας
2,93 €
2,77 €
5,70 €
34,20 €
Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

10,00 €
10,00 €
60,00€

Σύνολο :
31,15 €
269,08 €
1.614,48 €
Μονοσύνταξη:
94,10 €
6,93 €
101,03 €
606,18 €

Σύνολο (Με μονοσύνταξη):
2.220,66 €
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων μέχρι 31.12.1992)  ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Κλάδοι
Ανάλυση
Πρόσθετη μηνιαία εισφορά
(άρθρο 44 ν.3986/11 κ άρθρο 20 ν.4019/11)
Σύνολο ανά μήνα
Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο
Σύνταξης
113,00 €
13,87 €
126,87 €
761,22 €
Περίθαλψης
44,70 €
4,51 €
49,21 €
295,26 €
Στέγης Υγειονομικών
2,00 €
-
2,00 €
12,00 €
Πρόνοιας
2,93 €
2,77 €
5,70 €
34,20 €
Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

10,00 €
10,00 €
60,00€

Σύνολο :
31,15 €
193,78 €
1.162,68 €
Μονοσύνταξη:
94,10 €
6,93 €
101,03 €
606,18 €

Σύνολο (Με μονοσύνταξη):
1.768,86€

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ:
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3986/2011 και Ν.4019/2011 έχουν επιβληθεί οι εξής εισφορές :
1.Με τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 επιβλήθηκε  από 1.1.2011, μηνιαία εισφορά ύψους 10,00 € υπέρ του  Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων. Η εισφορά αυτή καταβάλλεται από όλους τους υγειονομικούς ανεξάρτητα απασχολούμενους (παλαιούς και νέους ασφαλισμένους του Ταμείου), και συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται με τις λοιπές ασφαλιστικές εισφορές.
2. Με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 44 του ιδίου νόμου και τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 20 του Ν 4019/2011 οι ελευθέρως ασκούντες το επάγγελμα υγειονομικοί ,ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992(Παλαιοί Ασφαλισμένοι) καταβάλλουν  από 1.7.2011:  Πρόσθετη Μηνιαία Εισφορά  η οποία ανέρχεται σε:  13,87 € για τον κλάδο Σύνταξης, 4,51 € για τον Κλάδο Υγείας, 2,77 € για τον Κλάδο Πρόνοιας και 6,93 € για την εισφορά μονοσυνταξιούχου , για όσους έχουν υπαχθεί στον Κλάδο αυτό.
Οι παλαιοί ασφαλισμένοι, που έχουν περίθαλψη από άλλον Ασφαλιστικό Φορέα δεν θα καταβάλλουν την εισφορά για τον Κλάδο Περίθαλψης (44,70+4,51=49,21€ μηνιαίως ή 295,26€/εξάμηνο).

Οι έμμισθοι υγειονομικοί που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, μόνο την αντίστοιχη εισφορά για την μονοσύνταξη, δηλαδή (94,10+6,93)x6=606,18€. {Για τις  λοιπές υποχρεωτικές  ασφαλιστικές εισφορές(Κλάδων Σύνταξης ,Υγείας, Πρόνοιας και Εισφοράς υπέρ ειδικού λογαριασμού), υπόχρεοι προς απόδοση είναι οι εργοδότες.}

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Π.Α.: Οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, την εισφορά υπέρ του ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων ήτοι 60,00€ και την διαφορά της πρόσθετης μηνιαίας εισφοράς  για τους τρείς κλάδους ήτοι 126,90€. Συνολικά: 186,90€.

Όσοι φαρμακοποιοί έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν, εκτός των ανωτέρω εισφορών και  την εισφορά μονοσυνταξιούχων ήτοι (94,10+6,93)x6=606,18 Συνολικά: 793,08€.

Προσοχή!: Όσοι φαρμακοποιοί δεν εκτέλεσαν συνταγές ΕΟΠΠΥ για όλους τους μήνες απεργίας θα πρέπει να απευθυνθούν στο αρμόδιο Τμήμα Εσόδων ΕΤΑΑ-ΤΥ στην Κεντρική Υπηρεσία ή στις κατά τόπους στα κατά τόπους Περιφερειακά ΕΤΑΑ-ΤΥ ώστε να ενημερωθούν για το ποσό οφειλής κ να τους εκδοθεί ειδοποιητήριο προκειμένου να καταβάλουν την εισφορά μέχρι 30/06/2013. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβάλει οι ίδιοι τις ασφαλιστικές εισφορές δεν χρειάζεται επιπλέον ενημέρωση.
Σας επισημαίνουμε ότι για τους μήνες απεργίας όπου δεν εκτελέστηκαν συνταγές, δεν έχει γίνει κράτηση από τον ΕΟΠΠΥ.

 
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων από 1.1.1993)  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ 1η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κλάδοι
Ανάλυση
Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο
Σύνταξης
138,70 €
832,20 €
Περίθαλψης
44,70 €
268,20 €
Στέγης Υγειονομικών
2,00 €
12,00 €
Πρόνοιας
27,70 €
166,20 €
Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων
 10,00€
60,00€
 Σύνολο :
1.338,60 €
Μονοσύνταξη:
69,40 €
416,40 €
 Σύνολο (Με μονοσύνταξη):
1.755,00 €
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων από 1.1.1993)  ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ 1ηΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κλάδοι
Ανάλυση
Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο
Σύνταξης
83,20 €
499,20 €
Περίθαλψης
44,70 €
268,20 €
Στέγης Υγειονομικών
2,00 €
12,00 €
Πρόνοιας
27,70 €
166,20 €
Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων
10,00€ 
60,00€
 Σύνολο :
1,005,60 €
Μονοσύνταξη:
69,40 €
416,40 €
Σύνολο (Με μονοσύνταξη):
1.422,00 €
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ:
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές των Ν.Α (δηλ. όσων υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης για πρώτη φορά από 1.1.1993)  που έχουν συμπληρώσει από 1/7/2011 3έτη ασφάλισης μετατάσσονται στη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 και της παρ 5 του άρθρου 20 του Ν.4019/2011. Προϋπόθεση είναι μέχρι 30/6/2011 να έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια ασφάλισης προερχόμενα από άσκηση αμιγώς ελεύθερου επαγγέλματος ή από ασφάλιση (δυνάμει των Ν.3232/04, αρ.18, του Ν.3996 αρ. 58, των αποφάσεων 601/08 και 501/05, αυτασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος , κενό διάστημα ασφάλισης  λιγότερο των 2 μηνών) που συνεπάγεται καταβολή εισφορών ελεύθερου επαγγελματία.
Επομένως, οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας, με το ειδοποιητήριο που θα εκδώσουν θα καταβάλουν τις εισφορές της ασφαλιστικής κατηγορίας που ανήκουν για το α’ εξάμηνο 2013.
Σημειώνεται ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί οι διαφορές από 1/7/2011 έως 30/6/2012  σε όσους υγειονομικούς άλλαξαν ασφαλιστική κατηγορία σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Οι διαφορές αυτές, θα γίνουν προσπάθειες για να προσδιορισθούν ώστε να υπάρχει δυνατότητα καταβολής τους χωρίς αναπροσαρμογές και επιβαρύνσεις εντός του 2013. Για όσους έχουν 3 χρόνια ασφάλισης ως ανωτέρω μέχρι 31/12/2012 η μετάταξη στην 2η ασφαλιστική κατηγορία γίνεται από 1/1/2013.Η μετάταξη στις επόμενες ασφαλιστικές κατηγορίες γίνεται ανά  3ετία και πάντα την 1η του επόμενου έτους εκείνου στο οποίο συμπληρώθηκε  3ετία.


Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3986/2011 και Ν.4019/2011 έχει επιβληθεί,  από 1.1.2011, μηνιαία εισφορά ύψους 10,00 € υπέρ του  Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων. Η εισφορά αυτή καταβάλλεται από όλους τους υγειονομικούς ανεξάρτητα απασχολούμενους (παλαιούς και νέους ασφαλισμένους του Ταμείου), και συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται με τις λοιπές ασφαλιστικές εισφορές.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων από 1.1.1993)  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ 2ηΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κλάδοι
Ανάλυση
Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο
Σύνταξης
170,50€
1.023,00€
Περίθαλψης
55,00€
330,00€
Στέγης Υγειονομικών
2,00€
12,00€
Πρόνοιας
34,10€
204,60€
Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων
10,00€ 
60,00€
 Σύνολο :
1.629,60 €
Μονοσύνταξη:
85,30€
511,80€
 Σύνολο (Με μονοσύνταξη):
2.141,40€
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων από 1.1.1993)  ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ 2η  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κλάδοι
Ανάλυση
Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο
Σύνταξης
102,30€
613,80€
Περίθαλψης
55,00€
330,00€
Στέγης Υγειονομικών
2,00 €
12,00 €
Πρόνοιας
34,10€
204,60€
Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων
10,00€ 
60,00€
 Σύνολο :
1.220,40€
Μονοσύνταξη:
85,30€
511,80€
Σύνολο (Με μονοσύνταξη):
1.732,20€
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Όσοι υγειονομικοί (Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι, Φαρμακοποιοί) Νέοι Ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν ήδη επιλέξει (Ν.2084/1992) ανώτερη της 1ης ή της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας θα πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλουν την αντίστοιχη εισφορά της κατηγορίας που έχουν επιλέξει. Δεν επηρεάζονται από την ανωτέρω μετάταξη.
Οι έμμισθοι υγειονομικοί που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, μόνο την αντίστοιχη εισφορά για την μονοσύνταξη της κατηγορίας στην οποία ανήκουν.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Ν.Α.: Οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, την εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων ήτοι 60,00€ η οποία συμπεριλαμβάνεται στο ειδοποιητήριο.

Οι φαρμακοποιοί που  έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, την εισφορά για τη μονοσύνταξη της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, καθώς και την εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων ήτοι 60,00€.

Προσοχή!:
  1. Στα ειδοποιητήρια για τους φαρμακοποιούς(ΝΑ ασφαλισμένους), δεν συμπεριλαμβάνονται οι διαφορές τόσο για το τρέχον εξάμηνο όσο και για τις αναδρομικές διαφορές από 1/7/11 – 30/6/12 που προκύπτουν από την αλλαγή της ασφαλιστικής κατηγορίας. Για τις διαφορές αυτές, θα γίνει προσπάθεια να ενημερωθείτε προκειμένου να καταβάλετε τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μέσα  στο έτος 2013.
  2. Όσοι φαρμακοποιοί δεν εκτέλεσαν συνταγές ΕΟΠΠΥ για όλους τους μήνες απεργίας θα πρέπει να απευθυνθούν στο αρμόδιο Τμήμα Εσόδων ΕΤΑΑ-ΤΥ στην Κεντρική Υπηρεσία ή στις κατά τόπους στα κατά τόπους Περιφερειακά ΕΤΑΑ-ΤΥ ώστε να ενημερωθούν για το ποσό οφειλής κ να τους εκδοθεί ειδοποιητήριο προκειμένου να καταβάλουν την εισφορά μέχρι 30/06/2013. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβάλει οι ίδιοι τις ασφαλιστικές εισφορές δεν χρειάζεται επιπλέον ενημέρωση.  Σας επισημαίνουμε ότι για τους μήνες απεργίας όπου δεν εκτελέστηκαν συνταγές, δεν έχει γίνει κράτηση από τον ΕΟΠΠΥ.  

Για τους ΝΑ υγειονομικούς οι ασφαλιστικές εισφορές Α’ εξαμήνου 2013 διαμορφώνονται μηνιαίως ως κατωτέρω :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Νέοι Ασφαλισμένοι (Ν.Α.) από 1/1/1993.

Κλάδος Σύνταξης
ΜΕ
Κλάδος Περίθαλψης
ΝΠ
Στέγη Υγ/κών
ΣΥ
Κλάδος Πρόνοιας
ΚΠ
Εισφορά Μον/χου
ΜΕ3%
Κάτω Πενταετίας(1η ασφαλιστική)
83,20 €
44,70 €
2,00 €
27,70 €
69,40 €
1η ασφαλιστική κατηγορία
138,70 €
44,70 €
2,00 €
27,70 €
69,40 €
Κάτω πενταετίας (2η ασφαλιστική)
102,30 €
55,00 €
2,00 €
34,10 €
85,30 €
2η ασφαλιστική κατηγορία
170,50 €
55,00 €
2,00 €
34,10 €
85,30 €
3η ασφαλιστική κατηγορία
202,20 €
65,20 €
2,00 €
40,40 €
101,10 €
4η ασφαλιστική κατηγορία
233,70 €
75,40 €
2,00 €
46,70 €
116,90 €
5η ασφαλιστική κατηγορία
263,90 €
85,10 €
2,00 €
52,80 €
132,00 €
6η ασφαλιστική κατηγορία
287,10 €
92,60 €
2,00 €
57,40 €
143,60 €
7η ασφαλιστική κατηγορία
309,60 €
99,80 €
2,00 €
61,90 €
154,80 €
8η ασφαλιστική κατηγορία
332,00 €
107,10 €
2,00 €
66,40 €
166,00 €
9η ασφαλιστική κατηγορία
354,00 €
114,30 €
2,00 €
70,90 €
177,20 €
10η ασφαλιστική κατηγορία
376,90 €
121,50 €
2,00 €
75,40 €
188,50 €
11η ασφαλιστική κατηγορία
399,30 €
128,80 €
2,00 €
79,90 €
199,70 €
12η ασφαλιστική κατηγορία
421,70 €
136,00 €
2,00 €
84,40 €
210,90 €
13η ασφαλιστική κατηγορία
444,20 €
143,20 €
2,00 €
88,80 €
222,10 €
14η ασφαλιστική κατηγορία
466,60 €
150,50 €
2,00 €
93,30 €
233,30 €

Εκτός των  μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών οι ως άνω ασφαλισμένοι θα πρέπει να καταβάλλουν επίσης από 1.1.2011 την εισφορά υπέρ του ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας  ήτοι 60,00 € .