Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Μην ξεχνατε!1)ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ Φ.Σ.Α. ΠΟΥ ΛεΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
2)ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΣΤΟ ΤΣΑΥΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΣΤΟ ΤΣΑΥ
Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και της καλύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του, το ΕΤΑΑ μας ενημέρωσε με έγγραφό του ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί ο Ηλεκτρονικός Φάκελος των φαρμακοποιών που σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισής τους ασκούν αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα, θα πρέπει να προβούν σε ενημέρωση του ηλεκτρονικού τους φακέλου από 1/9/2012 έως 31/10/2012 διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η αποστολή των ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών, η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας και οι λοιπές παροχές του Ταμείου.
Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για τη διαδικασία επικαιροποίησης – ενημέρωσης του ηλεκτρονικού φακέλου για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΤΣΑΥ www.tsay.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ υποβολής ερωτημάτων από τους ασφαλισμένους: 2130069384 και  2130069765.
Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (εμμίσθων κ.λπ.) θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ Φ.Σ.Α. ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο Π.Φ.Σ. μας ενημέρωσε εγγράφως για τα κάτωθι, που αφορούν φαρμακεία (συστεγασμένα ή μη) λειτουργούν με εταιρική μορφή (Ο.Ε. ή Ε.Ε.).
1.     Θέτουμε υπόψη σας, ότι σε της εκτέλεση της με αριθμό Κ1-941/2012 απόφασης του Αν. Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β 1468/3-5-2012) και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, όλοι όσοι έχουν συστήσει Ομόρρυθμες ή Ετερόρρυθμες Εταιρείες, για την εκμετάλλευση του φαρμακείου τους (περιλαμβάνονται φυσικά και τα συστεγασμένα φαρμακεία) προ της 4-4-2011 οφείλουν να ζητήσουν την εγγραφή τους στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), που τηρείται στα κατά τόπους Εμπορικά Επιμελητήρια (ΠΡΟΣΟΧΗ: απλή εγγραφή στα Μητρώα του ΓΕΜΗ και όχι έγγραφή ως μέλους του Εμπορικού Επιμελητηρίου του φαρμακοποιού, δοθέντος, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3601/28 δεν υφίσταται τοιαύτη υποχρέωση), εντός προθεσμίας πέντε (5) μηνών δηλαδή 2-10-12, πλην όμως η προθεσμία αυτή, με νεώτερη απόφαση, την με αριθμό 1136/30-5-2012, ορίσθηκε από 23-7-2012 έως και 11-10-2012.
2.     Η εγγραφή γίνεται με αίτηση, ατελώς, του ενδιαφερόμενου, ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, με χρήση κωδικών του TAXIS NET και στη συνέχεια μέχρι 11-10-12 πρέπει να υποβληθεί το πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) εφόσον είναι κωδικοποιημένο, άλλως υποβάλλεται το αρχικό καταστατικό και οι μετέπειτα γενόμενες τροποποιήσεις αυτού.
3.     Εφιστούμε την προσοχή σας, ότι η μη εγγραφή στο ΓΕΜΗ, ή η υποβολή ανακριβών στοιχείων, εντός της ως άνω αναφερθείσης προθεσμίας συνεπάγεται την επιβολή προστίμου 600 έως 30.000 Ευρώ, με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων (άρθρο 17 ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου