Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Κ REBATE

δ) «Εμπρόθεσμη καταβολή»: η απόδοση των οφειλών είτε ως προκαταβολή είτε ως
εξόφληση εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες
διατάξεις (Π... 121/2008 άρθρο 5 παρ. και Ν.3172/2003 άρθρο 22 παρ.
Β 1), το
οποίο άρχεται από την ημερομηνία παραλαβής του λογαριασμού του κάθε
φαρμακείου από την φαρμακευτική υπηρεσία του εκάστοτε Κλάδου Υγείας Φ.Κ.Α.
.
ε) «Αιτούμενο ποσό»: το σύνολο της αξίας του τιμολογίου που υποβάλλει το
φαρμακείο προς τον Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α., πριν από την προσθήκη του ΦΠΑ στο
τέλος κάθε μήνα.
στ) «Επιστροφή (rebate)»: το ποσό που επιστρέφεται από το φαρμακείο σε κάθε
Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α. με βάση καθορισμένη κλίμακα.
2. Καθιερώνεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών των φαρμακείων
υπέρ των Κλάδων Υγείας των Φ.Κ.Α. ως επιστροφή (rebate) για κάθε μήνα, υπό τον
όρο εμπρόθεσμης καταβολής αυτών των οφειλών. Η κλιμάκωση της επιστροφής
αφορά το ύψος του αιτούμενου ποσού ανά Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α. Για το χρονικό
διάστημα έως την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το ποσοστό ακολουθεί την
εξής προοδευτική διαβάθμιση:
Ύψος αιτούμενου
ποσού ανά Κλάδο
Υγείας ΦΚΑ
Προοδευτικό ποσοστό
επιστροφής επί του
ύψους του αιτούμενου
ποσού.

Από 1€ έως 2.000€       0% - -
2.001€- 5.000€           1,5%
5.001€- 10.000€         2,5%
10.001- 20.000€         3%
20.001€- 30.000€       4%
30.001€- 40.000€       6%
Πάνω από 40.001€      8% -
Μετά την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το ποσοστό της επιστροφής
κλιμακώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη προοδευτική διαβάθμιση, ενώ εξακολουθεί
να βρίσκεται σε ισχύ η προοδευτική διαβάθμιση του προηγούμενου πίνακα για τους
ΦΚΑ που δεν εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:

Προοδευτικό ποσοστό
επιστροφής επί του
ύψους του αιτούμενου
ποσού.

Από 1€ έως 4.000€           0, % - -
Από 4000€ έως 10.000€   1%
10.001€- 30.000€            1,5%
30.001- 40.000€              2%    
40.001€- 50.000€            2,5%   
50.001€- 60.000€           3%    
60.001€- 70.000€          3,5%    
70.001€- 80.000€          4%   
80.001€- 100.000€        4,5%   
100.001€- 120.000€       5%   
120.001€-140.000€      5,5%   
140.001€-160.000€     6%
Από 160.001€ και
πάνω
6,5% -
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μετά
από διάστημα τριών μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορούν να
αναπροσαρμόζονται τα ποσοστά του προηγούμενου πίνακα με σκοπό το τελικό ποσό
επιστροφής να είναι ισοδύναμο με το άθροισμα των ποσών που έχουν προκύψει από
την εφαρμογή της έκπτωσης για κάθε έναν Φ.Κ.Α. ξεχωριστά.
???????
3. α) Το ποσό της επιστροφής που οφείλει το φαρμακείο συμψηφίζεται με το
ποσό που καταβάλλει εμπρόθεσμα ο Κλάδος Υγείας Φ.Κ.Α. ή ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά την
έναρξη λειτουργίας του στο φαρμακείο και υπολογίζεται επί του τιμολογίου.
β) Εξαιρείται της υποχρέωσης καταβολής της επιστροφής του παρόντος άρθρου, η
αιτούμενη δαπάνη για τα φαρμακευτικά σκευάσματα της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.
3816/2010.
γ) Ο εκάστοτε Κλάδος Υγείας Φ.Κ.Α. ή ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά την έναρξη λειτουργίας
του, τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, χορηγεί βεβαίωση για το σύνολο των
επιστροφών του έτους του κάθε φαρμακείου για φορολογική χρήση.4. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί
μεταξύ των Κλάδων Υγείας των Φ.Κ.Α. ή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά την έναρξη
λειτουργίας του και των φαρμακείων. Στις συμβάσεις που θα υπογράφονται από τη
δημοσίευση του νόμου θα εντάσσεται η σχετική ρύθμιση.
5. Στην παρ. 1του άρθρου 1 του Ν. 1132/1981 (ΦΕΚ Α΄ 51) διαγράφονται οι
λέξεις «ασφαλιστικά ταμεία και».
Άρθρο 36- Ρυθμίσεις θεμάτων λειτουργίας φαρμακείων
1. Το επάγγελμα του φαρμακοποιού και η λήψη άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας φαρμακείου δεν υπόκειται σε κανένα περιορισμό πλην των σχετικών μετα πληθυσμιακά όρια και την προϋπόθεση τήρησης ελαχίστων αποστάσεων, που
εξασφαλίζουν τη χωροταξικά ισόρροπη διασπορά των φαρμακείων στην επικράτεια.
Οι Έλληνες ή υπήκοοι κράτους μέλους της Ε.Ε., που έχουν πτυχίο
φαρμακοποιού και άδεια άσκησης επαγγέλματος και οι οποίοι δεν έχουν
καταδικασθεί για ρητά προβλεπόμενα αδικήματα μπορούν να ασκούν ελεύθερα το
επάγγελμα.
2. Όλα τα φαρμακεία μπορούν να λειτουργούν κατά τις απογευματινές ώρες
της .ευτέρας και της Τετάρτης και το Σάββατο. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Υγείας ρυθμίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες της ρύθμισης αυτής. Κάθε
φαρμακευτικός σύλλογος καταρτίζει ετησίως πίνακες, υποχρεωτικής εφαρμογής,
διημέρευσης κατά τις μέρες των αργιών και διανυκτέρευσης καθημερινά των
φαρμακείων της περιοχής ευθύνης του.
3. Για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ορθολογική κατανομή των
φαρμακείων στην επικράτεια, καθορίζεται η ακόλουθη αναλογία φαρμακείων ανά
κατοίκους των δήμων και των δημοτικών κοινοτήτων, όπως αναφέρονται στο ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄): Στους δήμους και τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό
μέχρι χίλιους (1000) κατοίκους επιτρέπεται η χορήγηση μίας άδειας φαρμακείου.
Στους δήμους και τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό χιλίων ένα (1001) και άνω
κατοίκων επιτρέπεται η χορήγηση μίας άδειας φαρμακείου ανά χίλιους (1000)
κατοίκους. Ο πληθυσμός υπολογίζεται με βάση την τελευταία απογραφή.
4. Σε ακτίνα 200 μέτρων από τα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας του Ε.Σ.Υ.
καθώς και τα νοσοκομεία, τις μονάδες υγείας και τα υποκαταστήματα των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης επιτρέπεται να λειτουργούν νέα φαρμακεία, των οποίων ο
αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο των ήδη λειτουργούντων φαρμακείων.
5. Ανά τρείς βοηθούς φαρμακείων που εργάζονται σε φαρμακεία, είναι
υποχρεωτική η απασχόληση ενός (1) πτυχιούχου φαρμακοποιού με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας.
6. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των πληθυσμιακών ορίων της προηγούμενης
παραγράφου, επιτρέπεται η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα λειτουργούντος
φαρμακείου με υπό ίδρυση φαρμακεία. Τα κατά την παρούσα διάταξη
συστεγαζόμενα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά με τη μορφή ομόρρυθμης
εταιρείας.
Στα νεοϊδρυόμενα φαρμακεία χορηγούνται αυτοτελείς άδειες ίδρυσης υπό τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
52
52
Εάν ο φαρμακοποιός, στο φαρμακείο του οποίου πραγματοποιείται η
συστέγαση, συνταξιοδοτηθεί, παραιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο ή αποθάνει
ανακαλείται η άδεια ίδρυσης του φαρμακείου του και στον παραμένοντα
φαρμακοποιό χορηγείται άδεια συνεχίσεως λειτουργίας του φαρμακείου.
Ειδικά στην περίπτωση παραίτησης του ως άνω φαρμακοποιού, αυτός δύναται
να ιδρύσει στο μέλλον νέο φαρμακείο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της
παρούσας παραγράφου.
Οι φαρμακοποιοί των συστεγαζόμενων φαρμακείων της παρούσας
παραγράφου υποχρεούνται στην αυτοπρόσωπη διεύθυνση αυτών. Επίσης τα εν λόγω
φαρμακεία θεωρούνται, για τον καθορισμό του αριθμού των φαρμακείων, ως
λειτουργούντα χωριστά και υποχρεούνται σε ιδιαίτερη διημέρευση και
διανυκτέρευση.
ΣΧΟΛΙΑ: ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Α)ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΜΙΑ ΑΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Β) ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ????
Γ) ΜΕ 55 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ , ΠΑΘΑΙΝΩ ΥΠΕΡΚΟΠΩΣΗ Κ ΖΗΤΩ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΔΥΝΑΤΩ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ...
Δ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ REBATE ΤΙ ΝΑ ΠΩ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου