Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

ΥΥΚΑ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 70 ΤΟΥ Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150Α΄)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΕΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'


ΑΘΗΝΑ, 5/7/2011
Αριθ. Πρωτ. ΔΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ. 76316

ΠΡΟΣ:
Όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας
Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Σας κοινοποιούμε σε φωτοτυπία το υπ' αριθ. ΦΕΚ 150/27/6/2011 (τεύχος Α') στο οποίο δημοσιεύθηκε ο Ν. 3984/2011, "Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις", και περιλαμβάνει μεταξύ ΄λλων διατάξεις περί φαρμακείων.
Ειδικότερα θέτουμε υπόψη σας ότι, με την παρ. 1 του άρθρου 70 "Διατάξεις φαρμακείων" του Ν. 3984/2011, αντικαθίστανται τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α'), ενώ με την παρ. 2 του άρθρου 70 του Ν. 3984/2011, αντικαθίστανται η παρ. 4 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α').
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ


..................................................................
Άρθρο 70
Διατάξεις φαρμακείων


1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (Α' 31) αντικαθίστανται ως εξής:
"Στα όρια της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, όπως ορίζονται στον Ν. 3852/2010 (Α' 87), καθώς και σε δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, η ανωτέρω αναλογία κατοίκων ανά φαρμακείο καθορίζεται σε επίπεδο δημοτικών ενοτήτων με βάση την τελευταία απογραφή".
2. Η παρ. 4 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (Α' 31) αντικαθίσταται ως εξής:
"4. Επιτρέπεται η μεταφορά και η ίδρυση φαρμακείων κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, πλησίον δημόσιων νοσοκομείων δυναμικότητας άνω των εκατόν πενήντα (150) κλινών και σε απόσταση έως εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκομείου και στις δύο (2) οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη. Ο αριθμός των νέων φαρμακείων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των ήδη λειτουργούντων στην περιοχή που ορίστηκε στο προηγούμενο εδάφιο κατά τη δημοσίευση του παρόντος". 

Δημοσιεύτηκε: 13/07/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου