Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

ΟΠΑΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΟΝΟ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ 22/08/2011

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Θ Α Λ Ψ Η Σ
Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ
(Ο.Π.Α.Δ.)
(Ν. Π. Δ. Δ.)
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Υ Γ Ε Ι Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ε Ρ Ι Θ Α Λ Ψ Η Σ
Τ Μ Η Μ Α Α ΄
Α θ ή ν α, 22/07/2011
Αρ. Πρωτ.: Δ2α/ΟΙΚ.19686
Τ α χ . Δ / ν σ η : Μ α κ ε δ ο ν ί α ς 8
Τ α χ . Κ ώ δ . : 104 33 Α Θ Η Ν Α
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς : Γ . Λ Ε Χ Ο Υ Ρ Ι Τ Η Σ
Τ η λ έ φ ω ν ο : 210 8208803
Fax : 210 8208827
URL : www.opad.gr
ΠΡΟΣ:
1)ΟΛΕΣ ΤΙΣ Υ.Π.Α.Δ.
2) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ(ΠΕΙΡΑΙΩΣ 134 &
ΑΓΑΘΗΜΕΡΟΥ, 11854
ΑΘΗΝΑ)
3) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ (ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3,
10675 ΑΘΗΝΑ)
4)ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
(ΓΚΙΛΦΟΡΔΟΥ 12, 10434
ΑΘΗΝΑ)
ΘΕΜΑ: «ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ-ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ »
Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ. κατά τη συνεδρίασή του στις
06/07/11 (αρ. πρακτικού 450-Θέμα 30) αποφάσισε τα κάτωθι:
1. Από 25-07-2011, όσον αφορά στα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά που
περιλαμβάνουν ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις, η συνολική αξία των
οποίων ανέρχεται μέχρι του ποσού των 150 ευρώ, δεν απαιτείται θεώρηση
ελεγκτή ιατρού. Για τα εν λόγω ηλεκτρονικά παραπεμπτικά θα ισχύει η ίδια
διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα για τα ηλεκτρονικά εκδιδόμενα
παραπεμπτικά αξίας μέχρι 50 ευρώ.
2. Από 22-08-2011, οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ ιδιώτες ιατροί
παραπέμπουν
για ιατρικές πράξεις-παρακλινικές εξετάσεις και συνταγογραφούν
φάρμακα αποκλειστικά μέσω των δύο ηλεκτρονικών εφαρμογών (e-diagnosis και
e-syntagografisi αντίστοιχα) πλην εξαιρετικών περιπτώσεων που σε κάθε
περίπτωση δε μπορούν να υπερβαίνουν το 10% των παραπεμπτικών (εντολές
υγειονομικής περίθαλψης) και συνταγών για κάθε ιατρό αντίστοιχα. Στις
περιπτώσεις αυτές, το χειρόγραφο παραπεμπτικό (εντολή υγειονομικής
περίθαλψης) ή συνταγή συνοδεύεται από αιτιολογημένη βεβαίωση του ιατρού,
στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν προέβη σε ηλεκτρονική
συνταγογράφηση ή παραπομπή.

Οι ΥΠΑΔ να αναρτήσουν την παρούσα εγκύκλιο στις Υπηρεσίες τους και να
ενημερώσουν τους οικείους Φαρμακευτικούς και Ιατρικούς Συλλόγους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου