Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Δαγρές προς Παπαγεωργοπουλο


Θέμα: «Λεγόμενα του διοικητή του ΕΟΠΥΥ κου. Παπαγεωργόπουλου στη μεσημεριανή τηλεοπτική
              εκπομπή Life για τις οφειλές του Οργανισμού προς τα Φαρμακεία».

                Με έκπληξη παρακολούθησα τα λεγόμενα του νυν διοικητή του ΕΟΠΥΥ κου. Παπαγεωργόπουλου αναφορικά με τις οφειλές του οργανισμού στον οποίο προΐσταται προς τα Φαρμακεία της χώρας. Από όσα ανακριβώς ανέφερε θα ήθελα να σταθώ μόνο και επιλεκτικά στα εξής ολίγα:

                Α,Β) Κατ΄ αρχήν ανέφερε ότι «ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς του φαρμακοποιούς δεν υπάρχουν».
Και επίσης ανέφερε ότι: «...είμαστε εμπρόθεσμοι στον Αύγουστο...».

                Σύμφωνα με τον Νομοθέτη ληξιπρόθεσμη οφειλή είναι το χρηματικό ποσό που οφείλεται και έπρεπε να έχει εξοφληθεί εντός δήλης ημερομηνίας ή σε ορισμένη προθεσμία σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

                1) Σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση που έχει υπογράψει ο ΕΟΠΥΥ με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (Π.Φ.Σ. – Ν.Π.Δ.Δ.) στις 1-11-2011, και συγκεκριμένα στο άρθρο 16 αναφέρεται:

                «16. Το ΤΑΜΕΙΟ έχει υποχρέωση να καταβάλει στο φαρμακείο το εκάστοτε πληρωτέο ποσό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η εξόφληση των λογαριασμών από το ΤΑΜΕΙΟ θα γίνεται εντός της προθεσμίας των σαράντα πέντε ημερών (45) από της παραλαβής των λογαριασμών, κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 3965/2011, όπως ισχύουν».

                Στο άρθρο 14, δε, της ίδιας Σύμβασης αναφέρεται:

                «14. Εντός των πέντε (5) πρώτων εργάσιμων ημερών του επόμενου μήνα από την εκτέλεση των συνταγών υποβάλονται στις υπηρεσίες του ΤΑΜΕΙΟΥ οι λογαριασμοί έκαστου φαρμακείου του επόμενου μήνα,...».

                Σήμερα Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2012 οι φαρμακοποιοί, κατά σύμπτωση, πληρώνονται το υπόλοιπο των 129 εκατομ. ευρώ που αναλογούν στο 52,65% της συνολικής οφειλής για χορηγηθέντα φάρμακα Αυγούστου 2012 (245 εκατομ. ευρώ σύνολο).

                Πλην όμως, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και τη Συλλογική Σύμβαση (όπως περιγράφηκε παραπάνω), η ΣΥΝΟΛΙΚΗ εξόφληση της οφειλής Αυγούστου 2012 έπρεπε να έχει περαιωθεί ήδη από τις...20 Οκτωβρίου 2012 (!), δηλαδή έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη ήδη εδώ και 30 ημέρες. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε 245 εκατομ. €.

                Από αυτή την οφειλή, με εξοφλημένα τα 129 εκατομ. € που αναφέρθηκαν στην εκπομπή απομένουν ακόμα 116 εκατομ. € απλήρωτης ληξιπρόθεσμης οφειλής φαρμάκων Αυγούστου 2012.

                2) Σήμερα 20-11-2012, πάλι με βάση την κείμενη Νομοθεσία που ίσχυε την ημερομηνία που βεβαιώθηκε η οφειλή (και περιγράφτηκε παραπάνω), κατέστη ληξιπρόθεσμη ΚΑΙ η οφειλή για τα φάρμακα Σεπτεμβρίου 2012, που ανέρχεται σε περίπου 130 εκατομ. €.

                3) Οι παλαιότερες οφειλές (οφειλές 2010-2011) των Ασφ. Ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ ανέρχονται αθροιστικά σε ένα ποσό του μεγέθους των 320-350 εκατομ. €, από τα οποία τα 250 περίπου εκατομύρια είναι οφειλές του ΟΠΑΔ (εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ στις 1-1-2012) και οι υπόλοιπες αφορούν οφειλές άλλων Ασφ. Ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ στις αρχές του 2012 (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Οίκ. Ναύτου κλπ.).

                Σύμφωνα με τον Ν. 3918/2011, άρθρο 28, παρ. 1 & άρθρο 29, παρ. 1 (περί συστάσεως ΕΟΠΥΥ):

                «ΑΡΘΡΟ 28: Το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού που προέρχεται από τους εντασσόμενους φορείς που εντάσσονται στον Οργανισμό, οι πόροι που προβλέπονται υπέρ αυτών από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία περιέρχονται στον Οργανισμό ως καθολικό διάδοχο αυτών, ο οποίος υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις τους».

                «ΑΡΘΡΟ 29: Ο ΕΟΠΥΥ αποτελεί καθολικό διάδοχο των εντασσόμενων φορέων και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών».

                Συνεπώς οι παλαιότερες αυτές οφειλές (οφειλόμενα 2010-2011) αποτελούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τα Φαρμακεία.

                Αθροιζόμενες οι παραπάνω ληξιπρόθεσμες οφειλές, μας δίνουν το ποσό των 570-600 εκατομ. ευρώ ληξιπρόοθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τα Φαρμακεία.

                Συνεπώς κάνει λάθος ο κος. Παπαγεωργόπουλος στο θέμα. Υπάρχουν ληξιπρόθεσμες του ΕΟΠΥΥ προς τα φαρμακεία και ανέρχονται σε σχεδόν 600 εκατομ. €.

                Και επίσης κάνει λάθος ο κος. Παπαγεωργόπουλος στο ότι ο ΕΟΠΥΥ είναι δήθεν εμπρόθεσμος στον Αύγουστο. Ο ΕΟΠΥΥ είναι εκπρόθεσμος στον Αύγουστο για την αποπληρωμή των Φαρμακείων ήδη από τις 20 Οκτωβρίου 2012, δηλαδή εδώ και 30 ημέρες.


                Γ) Ανέφερε επίσης ο κος. Παπαγεωργόπουλος, απευθυνόμενος σε μένα που ήμουν όμως απών εκείνη την ώρα, ότι: «...καταρχήν να μπει ο κος. αυτός...ο κύριος στη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ (Σημ.: ΔΙΑΥΓΕΙΑ ονομάζεται κανονικά) να δει ότι μπήκαν 129 εκατομύρια € σήμερα».

                Κατ΄ αρχήν θα ήθελα να θυμίσω στον κο. Παπαγεωργόπουλο ότι η ανάρτηση οποιασδήποτε ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ στον διαδικτυακό χώρο του www.diavgeia.gr δεν σημαίνει αποπληρωμή Φαρμακείων.

                Απόδειξη αυτού αποτελεί το γεγονός ότι αυτά τα 129 εκατομ. € που ισχυρίστηκε ο κος. Παπαγεωργόπουλος ότι αναρτήθηκαν σήμερα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην πραγματικότητα είχαν αναρτηθεί...πριν 11 ημέρες (9-11-2012),
                και από την ημερομηνία ανάρτησής τους πέρασαν 11 ημέρες για να φτάσουν στους λογαριασμούς των φαρμακοποιών.

                Θυμίζουμε σε αυτό το σημείο ότι οι προθεσμίες αποπληρωμής επιταγών και οφειλών προς Εφορία ή λοιπούς τρίτους δεν χαρακτηρίζονται από τη «διασταλτικότητα» ή «ελαστικότητα» χρόνου που χαρακτηρίζει την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ μέχρι την τελική εκταμίευση των χρημάτων στους λογαριασμούς των φαρμακοποιών.

                Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν τέτοιου είδους οφειλές καταστούν υπερήμερες για το Φαρμακείο, η αναγραφή χρηματικών ποσών στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν αναγνωρίζεται ως διαθέσιμο ποσό για να το χρησιμοποιήσει να τις αποπληρώσει.

                Συνεπώς και σε αυτό το θέμα ο κος. Παπαγεωργόπουλος κάνει λάθος. Τα χρήματα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν είναι χρήματα διαθέσιμα για πληρωμές και μάλιστα το ότι υπάρχει κάποιο χρηματικό ποσό στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν σημαίνει επ΄ ουδενί ότι οι φαρμακοποιοί θα έχουν γρήγορη ή άμεση πρόσβαση σε αυτό πριν καταστούν ληξιπρόθεσμες δικές τους ανελαστικές οφειλές προς τρίτους.


                Κατ΄ αρχήν θα ήθελα και εγώ να ευχηθώ στον κο. Παπαγεωργόπουλο καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα που ανέλαβε μόλις πρόσφατα.

Καλό όμως είναι άλλη φορά να είναι καλύτερα διαβασμένος για τα θέματα για τα οποία μιλάει διότι, έστω και άθελά του, σήμερα σε κάποια σημεία με τις ανακρίβειες που ανέφερε στην εκπομπή σας παραπλάνησε τους τηλεθεατές σας και διαστρέβλωσε την πραγματικότητα δίνοντας ψευδείς ειδήσεις και εντυπώσεις.

Ο ΕΟΠΥΥ έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα φαρμακεία και μάλιστα μεγάλου μεγέθους, το έκτακτο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής μας τελικά αθετήθηκε σε βάρος μας, ο Αύγουστος είναι ήδη εδώ και έναν μήνα ληξιπρόθεσμος και τα χρήματα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν είναι απαραίτητα και χρήματα προς άμεση χρήση.

Ευελπιστώ σε περισσότερο ουσιαστικό και αξιόπιστο διάλογο στο μέλλον με τον κύριο Παπαγεωργόπουλο (θα αποφύγω να τον μιμηθώ και να αναφέρω και εγώ όπως και εκείνος: «τον...κο. αυτόν»), όταν θα έχει μάθει καλύτερα τα θέματα της δουλειάς του και θα μπορεί πλέον να συνδιαλαγεί σωστά και τεκμηριωμένα και όχι όπως έκανε σήμερα.

 


                                                                                                                   Με Εκτίμηση,

                                                           
                                                                        Δαγρές Γιάννης – Φαρμακοποιός

                                                                                     Μέλος Διοίκησης

                                                                        Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής

                                                                                    Φ.Σ.Α. – Ν.Π.Δ.Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου