Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Λίστα ΦΥΚ που μπορούν μέχρι 01.10.2011 να δοθούν και από Ιδιωτικά Φαρμακεία για ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜΣε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Υπουργικής Απόφασης με την οποία αναθεωρείται ο κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων σοβαρών ασθενειών του άρθρου 12 παρ.2 του ν.3816/2010, σας ενημερώνουμε ότι μέχρι 01.11.2011 τα σκευάσματα που δεν έχουν δεσμευτεί με αποφάσεις του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να χορηγούνται για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από Ιδιωτικά Φαρμακεία υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1.      ARZERRA*
2.      BARACLUDE
3.      BENEFIX*
4.      BRAMITOB
5.      CARBAGLU
6.      CAYSTON
7.      CELLCEPT
8.      COPEGUS
9.      FERRIPROX
10.  .FLUDARA*
11.  FLUDARABIN/EBEWE*
12.  .FLUDARABINE/SPECIFAR*
13.  .FLUDARABIN/TEVA*
14.  .GLIOLAN
15.  ILARIS*
16.  INOVELON
17.  JAVLOR*
18.  MEPACT*
19.  MUPHORAN
20.  MYCOFEN
21.  MYFENAX
22.  MYFETIL
23.  NOVOSEVEN*
24.  PANRETIN
25.  PEYONA*
26.  PHOTOFRIN*
27.  .PRIALT*
28.  RAPILYSIN*
29.  REBETOL
30.  REVOLADE
31.  RIBAVIRIN/TEVA
32.  SEBIVO
33.  TARGRETIN
34.  TOBI
35.  VIREAD (μόνο για Ηπατίτιδα Β)
36.  VOTRIENT
*Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω φάρμακα που επισημαίνονται με αστερίσκο απαιτούν εισαγωγή σε Νοσοκομείο για τη χορήγηση τους (εξαιρούνται τα δισκία Fludara)

Τα ανωτέρω φάρμακα θα αποζημιώνονται όταν στη συνταγή επισυνάπτεται γνωμάτευση Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής, και όπου (εάν) απαιτείται από την άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου, συμπληρωμένο το έντυπο διάθεσης.

Επίσης τα κατωτέρω σκευάσματα (φάρμακα εξωτερικού) αποζημιώνονται όταν στη συνταγή επισυνάπτεται α) γνωμάτευση Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής, και όπου (εάν) απαιτείται από την άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου, συμπληρωμένο το έντυπο διάθεσης, β) έγκριση Επιτροπής Φαρμάκων Αθήνας/Θεσσαλονίκης γ)απόφαση ΕΟΦ που επιτρέπει την εισαγωγή (έντυπο Β) και δ)τιμολόγιο ΙΦΕΤ
1.      CEPLENE
2.      CYSTADANE
3.      DIACOMIT
4.      ORFADIN

Προς διευκόλυνση σας, επισημαίνονται τα κάτωθι:
*      Όλα τα παραπάνω φάρμακα χορηγούνται χωρίς συμμετοχή σε κάθε μορφή και περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας, καθώς και σε οποιαδήποτε συσκευασία κυκλοφορούν.

*      Για τα φάρμακα της ανωτέρω Υ.Α. δεν απαιτείται υποβολή ξεχωριστής συγκεντρωτικής κατάστασης για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
*      Διευκρινίζεται ότι όλα τα υπόλοιπα φάρμακα υψηλού κόστους που είναι δεσμευμένα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξακολουθούν να χορηγούνται από τα Φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους ασφαλισμένους (με την εξαίρεση φαρμάκων δεσμευμένων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που προορίζονται για βραχεία νοσηλεία σε Κρατικό Νοσοκομείο και πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις του Γ55/837/21.03.2011 εγγράφου μας).
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
                             O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
                               ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου