Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

Βγήκε η απόφαση για το στοκ γενοσήμων που θα πρέπει να διαθέτουν τα Φαρμακεία!

Καθορισμός ελάχιστων ποσοτήτων αποθεμάτων γενοσήμων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγο­ρία που οφείλουν να διαθέτουν τα φαρμακεία.


1. Κάθε ιδιωτικό φαρμακείο υποχρεούται να διαθέτει ως απόθεμα μία τουλάχιστον συσκευασία γεvοσήμοu φαρμάκου ανά θεραπευτική κατηγορία, για όσες δρα­στικές ουσίες περιλαμβάνονται στη λίστα δραστικών ουσιών που καταρτίζεται τον Ιανουάριο κάθε έτους από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

2. Για την κατάρτιση της ως άνω λίστας, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ επιλέγει αρχικά με βάση τα στοιχεία πωλήσεων των ιδιω­τικών φαρμακείων του προηγούμενου κάθε φορά έτους, τις μεγαλύτερες σε μέγεθος δαπάνης θεραπευτικές κα­τηγορίες (ATC4) που αθροίζουν στο 85% του συνόλου της δαπάνης, σε επίπεδο λιανικής τιμής.

Ακολούθως, από τις ως άνω θεραπευτικές κατηγορίες (ATC4) επιλέγονται οι δραστικές ουσίες (ATC5) που δια­θέτουν γενόσημο.


Από τις τελευταίες επιλέγονται οι δραστικές ουσίες (ATC5) που έχουν τουλάχιστον μια συσκευασία (σε φάρ­μακο γενόσημο ή φάρμακο αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας της δραστικής ουσίας) με ετήσιες πωλήσεις πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) τεμάχια και περιλαμβάνονται στη λίστα που καταρτίζει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

3. Η λίστα δημοσιεύεται το αργότερο έως το τέλος Ια­νουαρίου κάθε έτους στους ιστότοποuς του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και κοινοποιείται στους κατά τόπους φαρμακευτικούς συλλόγους.

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η ως άνω λίστα καταρτίζεται από την ΗΔΙΚΑ και δημοσιεύεται στους ιστότοποuς του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ έως 29.06.2018, με βάση τα στοιχεία πωλήσεων των ιδιωτικών φαρμακείων του έτους 2017.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.7.2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2018 Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου