Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ


Εκ των ανωτέρω τεκμαίρεται ότι προϋπόθεση για την καταχώριση στο ΓΕΜΗ του
αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης είναι η εγγραφή του υπόχρεου στο ΓΕΜΗ.
Συνεπώς εν τοις πράγμασι η προθεσμία εγγραφής των ατομικών επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ

είναι ίδια με αυτή του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης, και άρα έχει επίσης παρέλθει.
4. Ωστόσο κυρώσεις για την εκπρόθεσμη εγγραφή της ατομικής επιχείρησης και την
εκπρόθεσμη καταχώριση του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης δεν μπορούν
να επιβληθούν γιατί δεν έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο
17 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Κατόπιν των παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι δεν τίθεται θέμα παράτασης των
προθεσμιών για την εγγραφή ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο ΓΕΜΗ. Ωστόσο
προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία το ΓΕΜΗ αλλά και των ίδιων των
φαρμακείων, όπως επισημαίνετε στο με ΑΠ 3866/28-12-2015 έγγραφό σας, οι εγγραφές
που εκκρεμούν πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν.
ΩΣΤΌΣΟ έχουμε να αντιπαραθέσουμε κα την υπ,αριθμ 229/2014

Είναι ακόμα χλωμό το τοπίο, θέμα λογιστή για τον καθενα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου