Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΦΣ: ΝΕΟΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 4/6/2013
Αριθμ. Πρωτ. 1277
Προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας


Θέμα: «Νέοι καλλικρατικοί Δήμοι και Φαρμακευτικοί Σύλλογοι»
Κατόπιν πολλών ερωτήσεων από φαρμακοποιούς που είναι μέλη ενός φαρμακευτικού συλλόγου, αλλά σύμφωνα μετά το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) τα φαρμακεία τους ευρίσκονται πια και λειτουργούν  σε δήμο που ανήκει σε έτερο φαρμακευτικό σύλλογο, επαγόμεθα τα κάτωθι:
Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) συνιστώνται νέοι δήμοι, η εδαφική περιφέρεια των οποίων αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνεννοούμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου και φέρουν το όνομα του πρώην δήμου ή της κοινότητας.
Στην περίπτωση που ένα φαρμακείο πριν την ψήφιση του ως άνω Νόμου ευρισκόταν σε Ο.Τ.Α. που άνηκε σε Α΄ Φαρμακευτικό Σύλλογο, κατόπιν όμως των προβλέψεων του «Καλλικράτη», ο εν λόγω Ο.Τ.Α. ανήκει πια σε Δήμο κείμενο εις την εδαφική περιφέρεια ενός Β΄ Φαρμακευτικού Συλλόγου, τότε ο συγκεκριμένος φαρμακοποιός εγγράφεται αυτοδικαίως στον Φαρμακευτικό Σύλλογο, εις την εδαφική περιφέρεια όπου πια λειτουργεί, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3601/1928, προβαίνοντας σχετικώς σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
α.α.                                                                                        
Α΄ Αντιπρόεδρος                                                                                
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΣΟΔΙΑΔΗΣ                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου